Версия за печат

BG-гр.Нови пазар

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Сдружение Местна инициативна група Нови пазар - Каспичан, ул.Оборище № 1, За: Надежда Неделчева, България 9900, гр.Нови пазар, Тел.: 0886 656822, E-mail: mignpk@abv.bg

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.migbg.org.

Адрес на профила на купувача: www.migbg.org.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Организиране и провеждане на обучения за придобиване на умения и постигане на обществена активност за развитието на територия "Нови пазар-Каспичан" при изпълнение на Стратегията за местно развитие. Настоящата поръчка е в изпълнение на договор № РД 50-99/13.06.2012г. между МЗХ, ДФЗ-РА и "МИГ Нови пазар-Каспичан" за прилагане на Стратегията за местно развитие, финансирана по Програмата за развитие на селските райони /2007-2013г./

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

80511000

Описание:

Услуги по обучение на персонала


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Обучения за придобиване на умения и постигане на обществена активност за развитието на територия "Нови пазар-Каспичан" при изпълнение на Стратегията за местно развитие по следните обособени позиции /подтеми/: 1. Организиране на обучително посещение в МИГ от друга страна членка на ЕС – 1 пътуване до МИГ от ЕС за 14 човека /членове на екипа и на УС на МИГ и местни лидери/ за 5 дни с прогнозна стойност 30800.00 лв. във връзка с разпоредбите на чл.86, ал.1 от ППЗДДС за документиране доставката на обща туристическа услуга; 2. Организиране на две обучения за екипа на МИГ и членове на УС на МИГ: Дейност 1: „Идентифициране на проблеми, предлагане на подходи за тяхното решаване чрез проектни идеи, резултати” – за 1 ден на територията на МИГ - прогнозната стойност е 833.33 лв. без ДДС или 1000.00 лв. с ДДС Дейност 2: „Оценка и мониторинг на проекти по СМР на МИГ” - за 2 дни на територията на МИГ - прогнозната стойност е 1666.67 лв. без ДДС или 2000.00 лв. с ДДС; 3. Организиране на три броя обучения и един семинар за местни лидери: Дейност 1: „Насърчаване на младите хора от територията на тема: "Новите идеи идват с новите хора"” - на територията на МИГ, за 20 човека за 1 ден - прогнозната стойност е 1541.67 лв. без ДДС или 1850.00 лв. с ДДС; Дейност 2: Семинар на тема: "Териториална марка за качество" - за 1 ден за 15 лица на територията на МИГ - прогнозната стойност е 1250.00 лв. без ДДС или 1500.00 лв. с ДДС; Дейност 3: "Възможности за кандидатстване на НПО по ПРСР през следващия планов период. Допустими дейности и разходи. Добри практики.” За 1 ден за 15 човека - прогнозната стойност е 1333.33 лв. без ДДС или 1600.00 лв. с ДДС; Дейност 4: "Стимулиране на предприемачеството". За представители на местни НПО, бизнес, земеделски производители, младежи, членове на екипа на МИГ и други - за 15 човека за 1 ден - прогнозната стойност е 1333.33 лв. без ДДС или 1600.00 лв. с ДДС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

38758 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Североизточен район, България

NUTS:

BG33

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Точните параметри и изисквания на Възложителя за изпълнението на поръчката са подробно описани в техническото задание /Приложение 1/ към настоящата покана. За изпълнение на обществената поръчка може да подаде оферта всяко българско или чуждестранно лице физическо или юридическо лице, както и обединение от такива лица, за което отсъстват обстоятелствата по чл.47, ал.1, ал.2 и ал.5 от ЗОП. Участниците могат да подават оферти за една, няколко или за всички обособени позиции. Когато участник кандидатства за повече от една обособена позиция на поръчката, представя оферта с всички изискуеми документи за всяка позиция в отделен плик. Не се допускат варианти на офертите. Офертата се подписва от управляващия участника или от надлежно упълномощетиге за целта лица, като в офертата се прилага нотариално заверено пълномощно от управляващия участника. Офертите се представят в запечатан непрозрачен и с ненарушена цялост плик на адрес: гр.Нови пазар, п.к.9900, обл.Шумен, ул."Оборище" № 1, ет.3 - офис на "МИГ Нови пазар-Каспичан". Върху плика се посочва наименованието на поръчката, обособената позиция за която кандидатства и пълното наименование и адрес на участника, телефон и e-mail за кореспонденция. Не се приемат оферти, получени при Възложителя след изтичане на крайния срок за получаване или представени в незапечатан, прозрачен или скъсан плик. Такива оферти незабавно се връщат на подателя и посоченото обстоятелство се отбелязва в регистъра. Срокът на валидност на офертата е 90 дни от крайната дата за подаване на оферти. Срокът за изпълнение на поръчката се определя с договора. Участници, предложили технически оферти, които не са изготвени в съответствие с техническото задание и ценови оферти, които надвишават прогнозните стойности по отделните обособени позиции, посочени в поканата, ще бъдат отстранявани. Всяка оферта следва да съдържа: 1.Административни сведения на участника по образец /приложение 4/; 2.Техническа оферта /техническо предложение/ по образец /приложение 2/; 3.Списък с обучителите, които ще бъдат ангажирани в провеждането на обученията, придружен с автобиографии; 4.Ценова оферта по образец /приложение 3/; 5.Удостоверение за актуално състояние - в случай, че кандидатът не е регистриран в Търговския регистър на Агенцията по вписванията или ЕИК - в случай, че кандидатът е регистриран в Търговския регистър на Агенцията по вписванията; 6.Декларации за липса на обстоятелства: по чл.47, ал.1 от ЗОП по образец /приложение 5/; по чл.47, ал.2 от ЗОП по образец /приложение 6/; по чл.47, ал.5 от ЗОП по образец /приложение 7/.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Методиката за определяне на "икономически най-изгодна оферта" включва следните показатели: 1.Оценка на техническото предложение: ОТП = Т1 + Т2 + T3. Максимален брой точки – 100 т., където: Т1 - Организация и план за изпълнение на дейностите - максимален брой точки - 35 т. Т2 - Функционалност и адекватност на изпълнението - максимален брой точки - 35 т; Т3 - Управление на риска - максимален брой точки - 30 т. 2. Оценка на ценовото предложение: ОЦП. Максимален брой точки – 100 т., където: 2.1 Показател Ц – Предлагана цена за съответната обособена позиция – посочва се в лева с включен ДДС; 3. Комплексна оценка: Комплексната оценка се получава въз основа на оценката на техническото предложение (ОТП) и оценката на ценовото предложение (ОЦП) при следните тежести: - Оценка на техническото предложение (ОТП) – 40 % (четиридесет процента); - Оценка на ценовото предложение (ОЦП) – 60 % (шестдесет процента). Комплексната оценка (КО) се изчислява по формулата: К = (ОТП х 0,40) + (ОЦП х 0,60) където: КО – комплексна оценка на офертата за съответната обособена позиция, ОТП – оценка на техническото предложение за съответната обособена позиция; ОЦП – оценка на ценовото предложение за съответната обособена позиция. Показателите подробно са описани в методиката за определяне на комплексна оценка, достъпна на профила на купувача.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

24/04/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

От датата на публикуване на поканата за участие, на всички заинтересовани лица се предоставя пълен достъп по електронен път до допълнителна информация, съдържаща техническо задание, техническа оферта /техническо предложение/, ценова оферта, методика за определяне на комплексна оценка, административни сведения и декларации на следния интернет адрес на "МИГ Нови пазар-Каспичан": www.migbg.org Срок за разглеждане и оценяване на офертите: Офертите ще бъдат отворени, разгледани и оценени на 27.04.2015г. от 13.00 часа в офиса на "МИГ Нови пазар-Каспичан", гр.Нови пазар, ул."Оборище" № 1, ет.3.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

24/04/2015