Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

НАИМ-БАН, Съборна 2, За: Надя Николова, България 1000, София, Тел.: 02 9882406, E-mail: admin@naim.bg, Факс: 02 9882405

Място/места за контакт: Надя Николова

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.naim.bg.

Адрес на профила на купувача: http://naim.bg/bg/content/news/600/885/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Печат на : 1. „Римската вила при Чаталка“ – каталог на изложба 2. „Сребро от Лувър: съкровището от Боскореале“ – каталог на изложба 3. „Избрани рецепти от Древен Рим“ – книга към изложба 4. „Икона на Свети Теодор – реставрация и технологична експер-тиза на керамична икона от 10 век“ – книга

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

22121000

Описание:

Технически публикации


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Офсетов печат (вкл. експониране на филм, печат, хартия, книговезка работа до завършен продукт), пакетиране и доставка на адрес в гр. София, ул. „Съборна" № 2 : 1. „Римската вила при Чаталка“ – каталог на изложба • обем – 88 стр + корица; • формат – 220/250 мм обрязан; • хартия тяло – 170 г двустранен хром-мат; • цветност тяло – 4+4 + надпечатан лак двустранно; • корица - Мека подвързия; Първа и четвърта корица по 22,2 см, крила по 20 см (две корици излизат от 60х90) Цветност: 4+4 Картон: двустранен хром мат, 350 Матов ламинат едностранно Тираж : 500 бр. 2. „Сребро от Лувър: съкровището от Боскореале“ – каталог на изложба • обем – 112 стр; • формат – 220/250 мм обрязан; • хартия тяло – 150 гр. двустранен хром-мат; • цветност тяло – 4+4; • Корица с крила: Мека подвързия; Първа и четвърта корица по 22,2 см, крила по 20 см (две корици излизат от 60х90); Цветност: 4+4 Картон: двустранен хром мат, 350 г; Екстри: матов ламинат от външната стана и надпечатан мат лак от вътрешната; Тираж : 500 бр 3. „Избрани рецепти от Древен Рим“ – книга към изложба • обем – 20 стр + корица; • формат – 210/150 мм обрязан ; • хартия тяло – 170 г мат; • цветност тяло – 4+4; • корица - цветност 4+4 + UV лак мат ламинат картон 300 г двустранен хром мат Тираж : 500 бр. 4. „Икона на Свети Теодор – реставрация и технологична експер-тиза на керамична икона от 10 век“ – книга • обем – 28 стр; • формат – 230/220 мм обрязан ; • хартия тяло – 150 г двустранен хром-мат • цветност тяло – 4+4; • корица – цветност 4+0, покритие: мат ламинат + частичен UV лак гланц; мат 300 г Тираж : 500 бр.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

12000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

София

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. При изпълнение на предмета на поръчката изпълнителят трябва да се придържа към Техническото задание на Възложителя – Приложение № 1, като спазва и : • Качество на листов офсетов печат • Отпечатаното издание да няма дефекти в изображенията и да няма разлика между отделните бройки • Печатът трябва да е съобразен със стандарт FOGRA 2. Да не са налице обстоятелство по чл. 47, ал.1, т. 1 и чл. 47,ал.5 от ЗОП 3. Да притежават валиден сертификат за качество. 3. Срокът на валидност на оферта да е 60 календарни дни, считано от крайния срок за подаване на оферти. 4. Срокът за изпълнение на поръчката е 5 /работни дни по позиция 4, 8 работни дни за позиция 1 и 10 работни дни по позиция 2 и 3 от подписване на договора и представянето на готовите за печат файлове в електронен вариант

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

24/04/2015 15:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертите трябва да съдържат : 1. Данни за лицето, отправило предложението – наименование, ЕИК (съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър или Удостоверение за актуално състояние на съдебна регистрация), телефон, лице за контакт и адрес за кореспонденция; 2. Техническа и ценова оферта, съгласно приложени образци – Приложения № 2 и № 3; 3. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал.1, т.1 и чл. 47, ал.5 от ЗОП- Приложения № 4 и № 5; 4. Декларация за приемане на условията в проекта на договор за обществената поръчка - Приложение № 7; 5. Заверено копие от сертификат за качество с подпис и „Вярно с оригинала“. Поканата и приложените към нея документи за участие са достъпни на интернет страницата на НАИМ-БАН : http://naim.bg/bg/content/news/600/885/ в раздел „Новини“ – „Профил на купувача“ Офертите се подават в запечатан непрозрачен плик в деловодството на НАИМ-БАН, ул. "Съборна" №2. На плика трябва да е написан предметът на обществената поръчка, името, адресът на фирмата и данни за контакти (телефон и ел. поща). Офертите се подават до 17:00 часа на 24.04.2015 на адрес гр. София, ул. „Съборна“ №2 в деловодството на НАИМ-БАН. Учасникът следва да изпрати офертата си, така че да обезпечи нейното пристигане на адреса посочен от Възложителя преди изтичане на срока за подаване на оферти. Офертите ще бъдат отворени публично от назначена от Възложителя комисия на 27.04.2015 г. в 13:00 часа в сградата на Археологическия музей, София, пл. „Александър Батенберг“ № 1 – Заседателна зала. На отварянето на офертите могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на режима за достъп в сградата. С класираният на първо място участник се сключва договор за изпълнение на поръчката след представяне на документи за удостоверяване на липсата на обстоятелства по чл. 47, ал.1,т.1 от ЗОП – валидно свидетелство за съдимост.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

24/04/2015