Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Водоснабдяване и канализация ЕООД - София, бул. Рожен №15, За: инж.Елена Тенчева, тел. 02 8130060, Република България 1220, София, Тел.: 02 8130020, E-mail: [email protected], Факс: 02 8130013

Място/места за контакт: гр.София, бул. Рожен №15

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.viksof.com.

Адрес на профила на купувача: www.viksof.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставки на хоризонтални, вертикални и потопяеми помпени агрегати. Изискуемите помпени агрегати са подробно описани в приложенията към поканата (документацията). Доставките се изпълняват след заявки на възложителя за видове, тип и количества в съответствие с експлоатационната необходимост и финансовата му обезпеченост, с транспорт на изпълнителя, франко склада на ЦУ гр.София, бул."Рожен" №15.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

42122000, 42122430, 42124200, 50511000, 51111000

Описание:

Помпи
Центробежни помпи
Части за хидравлични помпи или подемници
Услуги по ремонт и поддържане на помпи
Услуги по инсталиране на електродвигатели, електрически генератори и трансформатори


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

По данни от предходни години и предвиждане за следващ 12-месечен период общата максимална стойност на поръчката възлиза до 66хил.лева без ДДС с включени мита, такси, транспортни и други разходи франко склада на възложителя гр.София, бул."Рожен" №15.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Склада на Централно управление, гр.София, бул."Рожен" №15

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставките се изпълняват след заявки на възложителя, за видове, тип и количества помпени агрегати, в съответствие с експлоатационната необходимост и финансовата му обезпеченост. Доставките се извършват с транспорт на изпълнителя до склада на възложителя Централно управление, гр.София, бул."Рожен"№15. Доставките се придружават със сертификати за съответствие и други документи съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите. С офертата да се предложат срок и начин на плащане - отложено, в дни, цяло число не по -кратък от 30 дни след извършване на всяка доставка и представяне на фактура и отговарящ на изискванията на чл.303а, ал.2 от ТЗ. Плащането ще се извършва със средства на възложителя, в левове, по банков път. Доставките се изпъняват след заявка на възложителя в определен от изпълнителя с офертата срок, еднакъв за всички видове и тип помпи, в дни, цяло число. Доставяните помпени агрегати, електромотори, резервни части влагани при ремонт, както и гаранционните срокове да отговрят на БДС EN или еквивалентни европейски или международни стандарти. Участниците да декларират наличие на складова и сервизна база и транспорт. Участниците следва да представят: единен идентификационен код, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация, адрес, включително електронен, и други административни данни, за кореспонденция при провеждането на процедурата.Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени. Декларация по чл.47, ал.9, за липса на обстоятелства по чл.47, ал.1 и ал.5 от ЗОП от лицата в съответствие със ЗОП. Кандидатите да представят документ, че са производители и/или оторизирани дистрибутори на предлаганите продукти. Декларация ще ползва ли "да/не" подизпълнител, видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители. Всички изисквания, поставени от възложителя се отнасят и за евентуални подизпълнители на основния изпълнител по договора. Документ за данъчна регистрация и за регистрация по ЗДДС. Кандидатите да представят документ, че са производители и/или оторизирани дистрибутори на предлаганите продукти. Декларация ще ползва ли " да/не" подизпълнител. Всички изисквания, поставени от възложителя се отнасят и за евентуални подизпълнители на основния изпълнител по договора, в зависимост от дейностите, които ще изпълняват. Участниците в процедурата да представят всички изискуеми с документацията данни и документи. При сключване на договор, определеният за изпълнител представя, документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, т.1 от ЗОП, декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП и гаранция за изпълнение на договора в размер на 1% от ориентировъчната стойност - 660лева.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Цена с тяжест 75%; Инсталирана мощност - 20%; Срок на доставка след заявка - 5%.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

27/04/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

За допълнителна информация и въпроси се обръщайте към инж.И.Николов, тел. за контакт 02 8130014 и инж.В.Занков, тел. за контакт 02 8130047. В профил на купувача на интернет адреса на възложителя www.viksof.com ще бъде предоставен пълен достъп до поканата и приложенията /документацията/ към нея от деня на публикуване на поканата на Портала за обществени поръчки. Документацията може да бъде изтеглена от "профил на купувача" и/или получена в ЦУ гр.София, бул."Рожен" №15 всеки работен ден от 08:30ч до 16:00часа. На указаните адрес и работно време се внасят офертите. Срока за подаване на оферти е 10 работни дни, които започват да текат от деня, който следва деня на публикуването на поканата в профил на купувача. При писмено искане, направено до три дни преди изтичане на срока за получаване на офертите, възложителят най-късно на следващия ден публикува в профила на купувача писмени разяснения по условията на обществената поръчка. Съгласно чл.101г, ал.3 във връзка с чл.68, ал.3 от ЗОП отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Отварянето на офертите ще се извърши в първия работен ден, следващ крайния ден за подаване на оферти, от 09:00 часа в сградата на ЦУ, гр.София, бул."Рожен" №15.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

27/04/2015