BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, бул. Д-р Г. М. Димитров №52А, За: Гулинка Нешева, Р.България 1797, София, Тел.: 02 8761532, E-mail: labkktg@damtn.government.bg, Факс: 02 8762490

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.damtn.government.bg..

Адрес на профила на купувача: http://www.damtn.government.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=8&lang=bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на сертифицирани сравнителни материали (ССМ) за Държавна агенция за метрологичен и техничесйи надзор, Главна дирекция „Контрол на качеството на течните горива” по обособени позиции както следва: Обособена позиция №1: Сертифицирани сравнителни материали (ССМ) за калибриране на апарат за анализ на течни горива /ССМ за сяра/; Обособена позиция №2: Сертифицирани сравнителни материали (ССМ) за калибриране на газов хроматограф за анализ на течни горива /ССМ за метанол/; Обособена позиция №3: Сертифицирани сравнителни материали (ССМ) за калибриране на газов хроматограф за анализ на течни горива /ССМ за глицерол, моноглицериди, диглицериди и триглицериди/; Обособена позиция №4: Сертифицирани сравнителни материали (ССМ) за калибриране на газов хроматограф за анализ на течни горива /ССМ за определяне съдържание на естери и метилов естер на линоленовата киселина във FAME/; Обособена позиция №5: Сертифицирани сравнителни материали (ССМ) за калибриране на оптичен емисионен спектрометър с индуктивно свързана плазма (ICP OES) за анализ на течни горива /ССМ за фосфор/; Обособена позиция №6: Реагенти за калибриране на газов хроматограф за анализ на течни горива /Nonadecanoic acid methyl ester (FAME C19)/;

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

24000000

Описание:

Химически продукти


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно количествени сметки по отделните обособени позиции.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

30000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр.София, гр.Бургас, гр. Плевен

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изискванията за изпълнението на поръчката са дадени в приложението към поканата.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

21/04/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

ДАМТН предоставя достъп по електронен път до Приложението към поканата, съдържащо пълното описание на предмета на поръчката и изисквания към изпълнението, условията за подаване на оферта и сключване на договор, както и обособените позиции. Тази информация може да бъде намерена на интернет адреса на възложителя: http://www.damtn.government.bg/, раздел "Профил на купувача" до изтичане на срока на валидност на настоящата покана. Отварянето на офертите ще се проведе по реда на чл. 68, ал.3 от ЗОП в сградата на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор на 22.04.2015 г. от 11:00 часа.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

21/04/2015