Версия за печат

BG-Ловеч

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Център за спешна медицинска помощ - Ловеч, ул.Д-р Съйко Съев № 27, За: Мая Трифонова, България 5500, Ловеч, Тел.: 068 603517, E-mail: csmplovech@abv.bg, Факс: 068 603518

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: www.csmp.eu.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Определяне на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна ,съгласно Наредба 11/2005 г. , за служителите на 12-часови дежурства от филиалите на ЦСМП -Ловеч в градовете Ловеч,Летница,Луковит,Тетевен,Троян, Угърчин и Ябланица

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

15800000

Описание:

Различни хранителни продукти


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Ваучери за хранителни продукти с номинална стойност от 1,2,5 и 10 лв.,като прогнозната стойност на поръчката е без ДДС

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

43800 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ЦСМП -Ловеч

NUTS:

BG315

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участниците в процедурата трябва да имат разрешение от МФ за извършване на дейност като оператор с доказателства за нaличие на свободна квота за ваучери. Гаранция за изпълнение на поръчката в размер на 0.5% от стойността с ДДС - 265 лв. ,представена като банкова гаранция или парична сума, внесена по сметката на Възложителя IBAN : BG42UBBS80023300168810 ; bic kod : UBBSBGSF при ТБ ОББ АД клон Ловеч, представена при подписване на договора.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Комплексна оценка Ко =К1+К2+К3, където К1 - брой търговски обекти на територията на област Ловеч и в градовете Ловеч, Летница,Луковит,Тетевен,Троян,Угърчин и Ябланица ; К2- цена на изработка и доставка ; К3 -срок на доставка на изработените ваучери. Комплексната оценка е сбор от показателите и относителната им тежест съгласно методиката за оценяване на офертите ,неразделна част от документацията по публичната покана ,публикувана в профила на купувача

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

23/04/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Изискуемите документи и съдържанието на офертите са публикувани в профила на купувача www.csmp.eu. Oфертите ще се разглеждат на 24.04.2015 г. от 09.00 ч. в заседателната зала в счетоводството на ЦСМП -Ловеч .

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

22/04/2015