Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Национална спортна академия „Васил Левски”, Студентски град, Ректорат - Национална спортна академия „Васил Левски”,ет.4, Стая №408, За: Инж. Райна Стоименова, Република България 1700, София, Тел.: 0896 776632, E-mail: nsa_stoimenova@abv.bg

Място/места за контакт: Отдел Капитално строителство

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.nsa.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.nsa.bg/bg/page,1677.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Проучвателни и проектни дейности включващи: а)Обява на инвестиционно намерение; б) Изпълнение на процедура по Оценка на въздействие на околна среда в РИОСВ – София; в) Изпълнение на процедура по обявление на намерението в Столична община. Община; г) Изработване на хидрогеоложки проект с обосновка на експлоатационните ресурси, проект за изграждане, проект за добив и проект за санитарно охранителна зона; д) Окомплектоване на всички необходими документи и внасяне в Басейнова дирекция; е) Получаване на разрешително. Сондажни работи, включващи а) роторно сондиране, сондажна тръба от дебелостенно PVC и дренажно тяло, б) шахта с капак; в)пробно водочерпене, вземане на проби, г) регистриране на сондажа в Басейнова дирекция; Оборудване на тръбния кладенеца с ел. помпа и свързване към поливната система на НСА.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

76431000

Описание:

Услуги по пробиване на сондажни кладенци


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

съоръжението ще се използва за захранване на поливната система на Открити спортни съоръжения, находящи се в двора на НСА гр.София, Студентски град и трябва да осигурява минимален дебит 0,50 л/с. Водовземането да е на дълбочина не по-малка от 60м.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

20000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр.София, Студентски град, Открити спортни съоръжения на НСА

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Професионална автобиография, заверен договор за гражданско или трудово правоотношение и копие на валидно удостоверение за проектантска правоспособност – хидрогеология, издадени от КИИП. 2. Документ за собствена (Свидетелство за регистрация на МПС - голям талон) или действащ Договор за наем на „Роторна автосонда” ведно с (Свидетелство за регистрация на МПС - голям талон).

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

22/04/2015 10:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Участниците следва в срок до 15:00 часа на 21.04.2015 г. да се запознаят предварително на място с обекта и задължително да представят Протокол от извършен оглед. В тази връзка следва да уговорят предварително / по телефон/ дата и час на посещение с посочените лица за контакт

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

21/04/2015