Версия за печат

BG-гр. София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Проучване и добив на нефт и газ АД, бул. Ситняково 23, За: Албена Туджарова, България 1505, гр. София, Тел.: 02 9461600, E-mail: office@pdng-bg.com, Факс: 02 9461600

Място/места за контакт: София, бул. Ситняково 23, ет. 1

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.ogep-bg.com.

Адрес на профила на купувача: http://www.ogep-bg.com/bg/publichnipokani.html.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Избор на изпълнител на дейности по подновяване на сертификация (ресертификация) на Системата за управление на качеството (СУК) и придобиване на сертификат за съответствие на СУК с изискванията на стандарт ISO 9001:2008 с валидност 3 (три) години

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79212000

Описание:

Одиторски услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Услугите за сертифициране трябва да бъдат извършени от Орган по сертификация, като включват следното: 1.Одит, включващ проверка и оценка на СУК, съгласно изискванията на стандарт ISO 9001:2008; 2.След успешен сертификационен одит издаване на сертификат за съответствие на СУК с изискванията на стандарт ISO 9001:2008, с валидност 3 (три) години от датата на приключване на сертификационния одит, на български и английски език. Предоставяне за срок от 3 (три) години за ползване логото на Органа по сертификация/ сертификационен символ на Органа, представляващ лого на Органа за сертификация и съответния стандарт на системата; 3.След издаване на сертификата да се извършват два надзорни одита за съответствие на СУК с изискванията на стандарт ISO 9001:2008 на едногодишни интервали в рамките на тригодишния сертификационен срок.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

10000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. София; гр. Монтана, обл. Монтана; гр. Долни Дъбник, обл. Плевен

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Офертата по чл. 101в, ал. 1 от ЗОП се представя в запечатан непрозрачен плик. Върху плика участникът посочва име на участника, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност–факс и електр. адрес, наименованието на предмета на поръчката. Офертата се представя на адрес: гр.София1505, бул. Ситняково № 23, ет.1; I.Изисквания към участниците:1.В процедурата може да участва всяко физ. или юрид.лице, както и техни обединения. Всеки участник може да представи само 1 оферта. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. В обществ. поръчка едно физ. или юрид. лице може да участва само в едно обединение. Не се приемат варианти;2.Участникът трябва да има опит в извършването на сертификации и одити на СУК съгласно станд. ISO9001:2008 или еквивалент, като е необходимо да е изпълнил успешно мин. пет услуги, които са еднакви или сходни с предмет на поръчката, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата;3.Участникът трябва да притежава валидна акредитация, съгласно ISO/IEC17021 или ЕН45011 или еквивалентен от бълг. национален орган по акредитация и/или орган по акредитация на др. държава, за сертификация на СУК съгласно стандарт ISO9001:2008 или еквивалент. Обхватът на акредитацията да е съобразен с предмета на дейност на Възложителя, попадащ в отрасъл „Добивна промишленост” по КИД или еквивалентен и представляващ: търсене, проучване, разработка и експлоатация на нефтени и/или газови находища; добив и първична обработка на суров нефт, кондензат и природен газ, включително проектиране и изпълнение на полеви геофизични и сеизмични изследвания, сондажно геофизични изследвания и перфорация, обработка и интерпретация на геофизични и геоложки данни, инженерно-геоложки и хидрогеоложки проучвания; проектиране и прокарване на търсещи, проучвателни и експлоатационни сондажи за нефт и/или природен газ, подземни води и геотермална енергия и ремонтни дейности в същите. За доказване на това изискване участникът представя заверено копие на сертификат/документ за акредитация (с подпис, печат и текст „Вярно с оригинала“, вкл. с превод на бълг. език, ако е приложимо);4.Участникът трябва да разполага с екип от експерти за изпълнението на задачите, описани в публичната покана, като посочва имената на членовете от екипа, тяхното образование и профес. квалификация и профес. опит. Миним. изискване към екипа е в него да бъде включен експерт–Водещ одитор, който да отговаря на следните изисквания: А/ висше инженерно образование и/или еквивалент, магистърска степен в една от следните области: технически и/или химически науки и/или еквивалент; Б/ валиден сертификат за одитор на СУК съгласно станд. ISO9001:2008 или еквивалент* и на системи за управление на БЗР съгласно станд. BS OHSAS18001:2007 или еквивалент**; В/ следва да е взел участие в сертифициране и одитиране на СУК съгласно станд. ISO 9001:2008 или еквивалент* и на системи за управление на БЗР съгласно стандарт BS OHSAS18001:2007 или еквивалент**, в не по-малко от пет предприятия, като поне едно от тези предприятия е от отрасъл „Добивна промишленост” по КИД или еквивалентен: Г/най-малко 5 години професионален опит в сферата на изпълнение на задачи по Системи за управление;*под еквивалент на станд. ISO9001:2008 се разбира стандарт за управление на качеството;** под еквивалент на станд. BS OHSAS18001:2007 се разбира стандарт по здравословни и безопасни условия на труд;5.При сключване на договор класираният на първо място участник представя: ПРОДЪЛЖАВА В РАЗДЕЛ III: Допълнителна информация

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

22/04/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

ПРОДЪЛЖЕНИЕ от раздIII:Изисквания за изпълнение на поръчката: 5.1.документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал.1,т.1 от ЗОП, освен когато законодателството на държавата, в която е установен, предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен регистър или предоставянето им служебно на възложителя, и 5.2.декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП;Възложителят не сключва договор с лице, което не отговаря на изискванията на чл. 47, ал. 1, т. 1 или ал. 5 от ЗОП;6.В случай, че в офертата е предвидено участие на подизпълнител/ли, то подизпълнителят/ите трябва да отговарят на изискванията по т.1 и т.5 от този раздел, а изискванията към тях по т.2, т.3 и т.4 от този раздел се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие;В случай, че офертата се подава от участник обединение, то всеки от членовете в обединението трябва да отговарят на изискванията по т.1 и т.5 от този раздел, а изискванията към тях по т.2, т.3и т.4.от този раздел се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие в обединението;II.Изискуеми документи: Към офертата участникът следва да представи:1.Декларация по чл. 56,ал.1,т.1,буква„а“ от ЗОП-представяне на участника-обр. №1–ориг.;2.Пълномощно на лицето, подписва. документ., съдърж. се в офертата-ориг.- представя се, когато док. от нея не са подписани от представляващия/те участн., а от изр. упълном. лице;3 Копие на догов. за обедин., когато участникът е обединение,което не е юрид.лице, съгласно ЗЗД,подп. от лицата в обедин.Когато в догов.не е посоч. лицето,което представл.участн.в обедин.,задълж.се предста.и докум.,подп. от лицата в обед.,в който се посочва представителя;4.Списък на експертите, които участникът ще използва за изпълнение на общ. поръчка-обр. №2–ориг.;5.Декларация/и от членовете на екипа за изпълнение-обр. №2-1–ориг.;6.Списък на услуг., които са еднакви или сходни с предмета на поръчката-обр.№ 3-ориг.;7. Декларация за липса на свързаност с друг участник(обр. № 4)–ориг.;8.Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРС-обр. № 5–ориг.;9.Декларация за видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители-обр. № 6–ориг.;10. Декларация за съгласие за участие на подизпълнител(обр. № 7)–ориг.;11. Техническо предложение за изпълнение на поръчката-обр. № 8–ориг.;12.Ценово предложение(обр. № 9)-ориг.;Неразделна част от настоящата покана са Приложение№1 Техническа спецификация; Приложение№2 Проект на договор; Обр№1 Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 1, буква „а“ от ЗОП; Обр№ 2: Списък на експертите, които участникът ще използва за изпълнение на обществената поръчка; Обр№ 2-1 Декларация от членовете на екипа; Обр№ 3 Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на поръчката; Обр№4 Декларация за липса на свързаност с друг участник; Обр№ 5 Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРС; Обр№ 6 Декларация за видовете работи, които ще се предложат на подизпълнители; Обр№ 7 Декларация за съгласие за участие на подизпълнител; Обр№ 8 Техническо предложение за изпълнение на поръчката; Обр№ 9: Ценово предложение;Сроковете и условията на плащането за предоставените услуги са съгласно приложения проект на договор.Срок за изпълнение на всички дейности по одита, включващ проверка и оценка на СУК, съгласно изискванията на станд. ISO9001:2008 и издаване на сертификат за съответствие на СУК с изискванията на станд. ISO9001:2008 е не повече от 25 календ. дни, считано от датата на сключване на договора и писменото уведомяване от страна на Възложителя за готовността му да започне извършването на сертифик. одит.Отварянето на офертите е публично и ще се извърши при условията на чл.68,ал.3 от ЗОП, на 23.04.2015 г. от 10 часа в административната сграда на Проучване и добив на нефт и газАД, град София, ул."Ситняково"№23 , ет.1. В профила накупувача са публикувани, като прилож. към Поканата-Технич. спецификация, Проект на договор и образци на документи по раздел III Изисквания за изпълнение на поръчката.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

22/04/2015