Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Агенция за хората с увреждания, ул. Софроний Врачански 104-106, За: Евдокия Ташева, Технически сътрудник, Република България 1233, София, Тел.: 02 9318095, E-mail: ahu@mlsp.government.bg, Факс: 02 8324162

Място/места за контакт: Агенция за хората с увреждания

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://ahu.mlsp.government.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://ahu.mlsp.government.bg/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Изработка на 1 видеоматериал с продължителност от 5 минути и съкратен вариант на същия от 30 секунди, излъчването им в национална медия и 6 публикации в местната преса за популяризиране резултатите от Проект BG051PO001-7.0.02.0009 „Защитена заетост – опит, иновации и възможности” , по схема за безвъзмездна финансова помощ, изпълняван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

92120000

Описание:

Услуги по разпространение на кино-, видеофилми и филми на цифров диск (DVD)


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Изработка на 1 видеоматериал с продължителност от 5 минути и съкратен вариант на същия от 30 секунди и излъчването им в национална медия и 6 публикации в местната преса

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

38180 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Република България

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Техническите изисквания и другите условия за подготовка на офертата са подробно описани в приложението към публичната покана, достъпно на Профила на купувача в сайта на Възложителя http://ahu.mlsp.government.bg/

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

21/04/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Допълнителна информация, свързана с поръчката може да бъде получена на http://ahu.mlsp.government.bg/ - Раздел "Профил на купувача". На този адрес е публикувана Публичната покана и Приложенията към нея, съдържащи информация за изискванията на Възложителя, техническите спецификации за изпълнение на поръчката, образците на документите към офертата и Проекта на Договор. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Място, дата и част на отваряне на офертите - Заседателната зала на Агенцията за хората с увреждания, гр. София, ул. Софроний Врачански № 104-106 на 22.04.2015 г. от 11.00 часа

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

21/04/2015