Версия за печат

BG-Пловдив

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Университет по хранителни технологии, бул. Марица № 26, За: инж. Володя Каменов, Р. България 4000, Пловдив, Тел.: 032 644242, E-mail: pom_rektor_uht@abv.bg, Факс: 032 644102

Място/места за контакт: Университет по хранителни технологии

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.uft-plovdiv.bg.

Адрес на профила на купувача: www.uft-plovdiv.bg/?act=show_page&id=1095.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на химикали и лабораторна стъклария за нуждите на Университета по хранителни технологии за срок от две години

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

24300000

Описание:

Неорганични и органични химични продукти с основен характер


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Видовете и прогнозните количествата за едногодишен период химикали и лабораторна стъклария са посочени в Техническата спецификация,представляваща част от одобрената документация за участие в процедурата(приложения към публичната покана), достъпна в Профила на купувача, където е публикувана поканата(вж. Раздел I.1.).

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Университет по хранителни технологии, гр. Пловдив

NUTS:

BG421

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участниците в процедурата следва да отговарят на изискванията по Закона за обществените поръчки. Офертата съдържа: I.Техническо предложение: 1 Копие от регистрация на кандидата или посочен ЕИК, съгласно чл.23 от ЗТР; 2 Доказателства за наличие на складова база и/или изложбен офис в гр. Пловдив; 3 Референции от поне трима възложители, за изпълнени аналогични доставки през последните до три години; 4 Представяне на каталози на оферираните артикули/при възможност; 5. Декларация по чл.47 ал.9 от ЗОП (по приложения образец); 6. Декларация за приемане на проекта на договора. II Ценово предложение: 1.Ценово предложение / поставена в отделен запечатан плик с надпис – Предлагана цена/ Предлагат се единични доставни цени, в лева без ДДС, по всички позиции на Техническата спецификация и се посочва обща(сумарна) цена на всички оферирани единични доставни цени.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Най-ниска обща предложена цена без ДДС в оферта изпълнила минималните изисквания за изпълнение на поръчката.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

20/04/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

1. Офертата на лицето трябва да съдържа най-малко съдържанието на чл.101 "в" ал.1 от ЗОП; 2. Получаването, разглеждането и оценката на офертите се извършва по реда на чл.101 "г" от ЗОП и по реда определен с вътрешните правила на Възложителя публикувани на профила на купувача; 3. С класираното на първо място лице се слючва договор за изпълнение по реда и условията на чл. 101 "е" от ЗОП; 4. Представяне на офертите – в запечатан, здрав, непрозрачен плик с надпис : Оферта за конкурс за доставка на канцеларски материали за нуждите на УХТ – Пловдив . Наименование и адрес на лицето В Ректората на университета, гр. Пловдив -4000 , бул. Марица “ № 26, стая 118, “Деловодство”, в работното време на университета. Срок за събиране на офертите – до 16,00 часа на 20.04.2015г. 5. На разглеждане от комисията подлежат само оферти представени по описания по-горе начин, форма и изисквания. 6.За допълнителна информация тел. 032 644 242, GSM 0894 337 987, стая № 105 в Ректората 7. Документацията за участие(приложения към поканата) е публикувана на сайта на възложителя - Профил на купувача(вж. Раздел I.1.), откъдето може да бъде изтеглена от всички заинтересовани лица, безплатно. 8. Договорът за изпълнение с класирания на първо място участник ще бъде със срок от 2 /две/ години от сключването му или извършване на доставки на стойност до 66 000,00 лева без ДДС, в зависимост от това кое от двете обстоятелства ще настъпи по-рано. 9.Работата на комисията по отваряне, оценка и класиране на офертите ще започне на 22.04.2015 г. в гр.Пловдив, Университет по хранителни технологии, Ректорат, Заседателна зала, от 10,00 часа.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

20/04/2015