Версия за печат

BG-Пловдив

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Университет по хранителни технологии, бул. Марица № 26, За: инж. Володя Каменов, Р. България 4000, Пловдив, Тел.: 032 644242, E-mail: pom_rektor_uht@abv.bg, Факс: 032 644102

Място/места за контакт: Университет по хранителни технологии

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.uft-plovdiv.bg.

Адрес на профила на купувача: www.uft-plovdiv.bg/?act=show_page&id=1094.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на канцеларски материали за нуждите на Университета по хранителни технологии за срок от две години

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

22800000

Описание:

Регистри, счетоводни книги, класьори, формуляри и други напечатани изделия от хартия или от картон


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Видовете и прогнозните количества канцеларски материализа едногодишен период са посочени в Техническата спецификация представляваща неразделна част от одобрената документация за участие в процедурата(приложениея към публичната покана), достъпна в Профилa на купувача, където е публикувана публичната покана(вж.Раздел I.1 на поканата).

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Университет по хранителни технологии, гр. Пловдив

NUTS:

BG421

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участниците в процедурата следва да отговарят на изискванията по Закона за обществените поръчки. Изискуеми документи и условия, на които трябва да отговаря офертата: I.Техническо предложение: 1 Копие от регистрация на кандидата или посочен ЕИК, съгласно чл.23 от ЗТР; 2 Доказателства за наличие на складова база и/или изложбен офис/търговски обект в гр. Пловдив; 3 Референции от поне трима възложители, за изпълнени аналогични доставки през последните до три години; 4 Представяне на каталози на оферираните артикули/при възможност; 5. Декларация по чл.47 ал.9 от ЗОП (по приложения образец); 6. Декларация за приемане на проекта на договора. 7. Мостри за всяка една от позициите от техническата спецификация. II Ценово предложение: 1.Ценово предложение / поставена в отделен запечатан плик с надпис – Предлагана цена/ Предлагат се единични доставни цени, в лева без ДДС, по всички позиции на приложената Техническа спецификация и се посочва общата(сумарна) цена на всички оферирани единични доставни цени.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Най-ниска обща предложена цена, без ДДС

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

20/04/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

1. Офертата на лицето трябва да съдържа най-малко съдържанието на чл.101 "в" ал.1 от ЗОП; 2. Получаването, разглеждането и оценката на офертите се извършва по реда на чл.101 "г" от ЗОП и по реда определен с вътрешните правила на Възложителя, публикувани на профила на купувача; 3. С класираното на първо място лице се слючва договор за изпълнение по реда и условията на чл. 101 "е" от ЗОП; 4. Представяне на офертите – в запечатан, здрав, непрозрачен плик с надпис : Оферта за доставка на канцеларски материали за нуждите на УХТ – Пловдив . Наименование и адрес на лицето В Ректората на университета, гр. Пловдив -4000 , бул. Марица “ № 26, стая 118, “Деловодство”, в работното време на университета. Срок за представяне на офертите – до 16,00 часа на 20.04.2015 г. Офертата следва да бъде изготвена в съответствие с изискванията и образците в Документацията за участие. 5. На разглеждане от комисията подлежат само оферти представени по описания по-горе начин, форма и изисквания. 6.За допълнителна информация тел. 032 644 242, GSM 0894 337 987, стая № 105 в Ректората 7. Документацията за участие(приложения към публичната покана) е публикувана на адреса на Профил на купувача, откъдето може да бъде изтеглена от всички заинтереоувани лица, безплатно. 8. Договорът за изпълнение с класираният на първо място кандидат ще бъде със срок до 2 /две/ години от сключването му или до достигане стойност на доставките от 66 000,00 лева без ДДС, в зависимост от това кое от двете обстоятелства настъпи по-рано. 9.Работата на комисията по отваряне, оценка и класиране на офертите ще започне на 21.04.2015 г. в гр.Пловдив, Университет по хранителни технологии, Ректорат, Заседателна зала, от 10,00 часа.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

20/04/2015