Версия за печат

BG-Сливен

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Сливен, бул. Цар Освободител №1, За: инж. Николай Бакърджиев, РБългария 8800, Сливен, Тел.: 044 611100, E-mail: n_bakardjiev@abv.bg, Факс: 044 662350

Място/места за контакт: Община Сливен

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.sliven.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.sliven.bg/index.csp?f=9-00118-2015-012.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

“Закупуване и доставка на нови съдове за твърди битови отпадъци в Община Сливен“, по три обособени позиции: Обособена позиция № 1 - Нови пластмасови кофи за твърди битови отпадъци с вместимост 240 литра - до 300 броя; Обособена позиция № 2 - Нови пластмасови кофи за твърди битови отпадъци с вместимост 120 литра - до 200 броя; Обособена позиция № 3 - Метални кошчета за отпадъци - до 300 броя. Подробна информация за вида, количеството и характеристиките на съдовете за твърди битови отпадъци се съдържа в Техническата спецификация – Приложение № 1. Финансов ресурс на поръчката: до 51 400,00лева, без ДДС, в т. ч.: Обособена позиция № 1 - до 22 200,00 лева без ДДС; Обособена позиция № 2 - до 11 200,00 лева бед ДДС; Обособена позиция № 3 - до 18 000,00 лева без ДДС.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

44613700, 39224330

Описание:

Кошове за отпадъци
Кофи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Обособена позиция № 1 - Нови пластмасови кофи за твърди битови отпадъци с вместимост 240 литра - ; Обособена позиция № 2 - Нови пластмасови кофи за твърди битови отпадъци с вместимост 120 литра; Обособена позиция № 3 - Метални кошчета за отпадъци.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

51400 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

склад на Възложителя, на адрес: Община Сливен, гр. Сливен, Промишлена зона, ул. Самуловско шосе

NUTS:

BG342

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

В офертата си всеки участник представя следните документи:1. Данни за лицето, което прави предложението-Образец № 1; 2.В случай, че участникът участва като обединение (или консорциум), което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението (или консорциума) представят заверено копие на документ - споразумение или договор.Документът трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че:2.1.Всички членове на обединението/консорциума са отговорни заедно и поотделно за изпълнението на договора за обществената поръчка;2.2.Срокът на обединението е най-малко за времето, за което поръчката ще бъде изпълнена;Когато не е приложен документ (споразумение или договор) за създаването на обединение/консорциум или в приложеният такъв липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия, участникът ще бъде отстранен от участие по настоящата обществена поръчка. В учредителният договор е задължително наличието на клауза, уреждаща отношенията между съдружниците при съдебно отстраняване или друга форма за прекратяване на участието, което да гарантира изпълнението на договора за обществената поръчка и отчитането на извършената дейност по приключване на обществената поръчка.Когато в споразумението или договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението се представя и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият.3.Техническо предложение-Образец № 2;4. Ценово предложение-Образец № 3;5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” до б. „д” и ал. 5 от ЗОП – попълва се, подписва се и се подпечатва приложения към документацията Образец №4,от лицата посочени в чл.47,ал.4 от ЗОП.6.Доказателства за техническите възможности и/или квалификация:Участникът представя следните документи:6.1. Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка–Образец № 5.Доказателството за извършената доставка се предоставя под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката. Минимални изисквания: Всеки участник трябва да е изпълнил поне 1 (една) еднаква или сходна доставка с предмета на поръчката.Забележка: Еднаква или сходна доставка с предмета на поръчката е доставка на нови съдове за твърди битови отпадъци.7. Видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители и писмено съгласие от подизпълнителите–свободни форми.Забележка: Когато Участникът няма да използва подизпълнител/и представя документ – свободна форма удостоверяващ обстоятелството.8. Декларация за приемане на условията в проекта на договора - Образец № 6;9. Нотариално заверено пълномощно на лицето/ата, подписало/ли офертата, в случай, че няма/т представителни функции.10.Списък на документите, приложени към офертата, подписан и подпечатан от Участника.Забележки:УЧАСТНИЦИТЕ НЕ СЛЕДВА ДА ПРЕДСТАВЯТ МОСТРИ!Към документацията е приложен Проект на договор-Образец №7, който е само за сведение на участниците и не се изисква да бъде прилаган към офертата.Когато участникът предвижда участие на подизпълнители за всеки от тях се представят документи по т.3.5.,от т.3.Съдържание на офертата от документацията.Когато участник в обществената поръчка е обединение, което не е юридическо лице се представят документи по т. 3. Съдържание на офертата от документацията спазвайки, чл. 56, ал. 3, т. 1 и т.2, от ЗОП. Съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението.Продължава в "Допълнителна информация"

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Показателите и относителната им тежест при определяне на комплексната оценка, за трите обособени позиции на обществената поръчка са следните: 1.Показател Предложена цена К1 – 60 точки 2.Показател Срок за изпълнение на всяка конкретна заявка К2 – 30 точки 3.Показател Гаранционен срок К 3 – 10 точки Комплексната оценка (КО) на офертите се получава като сбор от оценките по отделните показатели, по следната формула: К = К1+ К2 + К3. Максималният брой точки, който може да получи един участник е 100. Показател К1 – „Предложена цена” - тежест 60 точки (максималният брой точки по този показател е 60 точки), определен по следната формула: К1 = ПЦ (минимум лева)/ПЦ (участник)*60,където „ПЦ (минимум лева)” е най-ниската предложена стойност за 1 брой нов съд за твърди битови отпадъци, а „ПЦ (участник)” е предложената стойност, за 1 брой нов съд за твърди битови отпадъци, от оценявания участник по този показател. Участникът с най-ниска предложена стойност, за 1 брой нов съд за твърди битови отпадъци, получава най-висок брой точки, а за всеки следващ участник броя точки се намалява съобразно стойностите, определени по цитираната формула.Показател К2 – Срок за изпълнение на всяка конкретна заявка - тежест в комплексната оценка 30 (максималният брой точки по този показател е 30 точки), определен по следната формула: К2 = Срок( за изпълнение на всяка конкретна заявка мин.)/Срок( за изпълнение на всяка конкретна заявка участник) * 30, където: „Срок( за изпълнение на всяка конкретна заявка мин.)” е най-краткият предложен срок за изпълнение на всяка конкретна заявка, а „Срок( за изпълнение на всяка конкретна заявка участник)” е предложеният срок за изпълнение на всяка конкретна заявка от оценявания участник. Участникът, предложил минимален срок за изпълнение на всяка конкретна заявка, получава максимален брой точки, а за всеки следващ участник броят точки се определя съобразно съотношението между стойностите, определени по цитираната формула.Показател К3 – Гаранционен срок - тежест в комплексната оценка 10 (максималният брой точки по този показател е 10 точки).Броят точки по показателя Гаранционен срок К 3 се определя по следния начин:Участникът е предложил минималния гаранционен срок, посочен в техническата спецификация (по поз.1 – 2 г.; съответно по поз.2 – 2 г.; по поз.3 – 0,5 г.)-1точка;Участникът е предложил гаранционен срок (по поз.1 повече от 2 г.; съответно по поз.2 – повече от 2 г.; по поз.3 – повече от 0,5 г.)-2точки;Участникът е предложил гаранционен срок (по поз.1 повече от 3 г.; съответно по поз.2 – повече от 3 г.; по поз.3 – повече от 1 г.)-6точки;Участникът е предложил гаранционен срок (по поз.1 повече от 4 г.; съответно по поз.2 – повече от 4 г.; по поз.3 – повече от 1,5 г.)-8точки;Участникът е предложил гаранционен срок (по поз.1 повече от 5 г.; съответно по поз.2 – повече от 5 г.; по поз.3 – повече от 2 г.)-10точки.Оценките за трите обособени позиции на обществената поръчка, по отделните показатели се представят в числово изражение с точност до втория знак след десетичната запетая. Максималният брой точки, който може да получи един участник е 100. Класирането на участниците, за трите обособени позиции на обществената поръчка, се извършва по низходящ ред на получената комплексна оценка, като на първо място се класира участникът, който е получил най-висока оценка (КО) на офертата, за съответната обособена позиция. В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена.При условие,че и цените са еднакви се сравняват оценките по показателя с най-висока относителна стойност и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този паказател.Ако и оценките по този показател са равни тогава комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

20/04/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Продължение от "Изисквания за изпълнение на поръчката": Съгласно чл. 51а от ЗОП участник може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица. Трети лица може да бъдат посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на участника с тях.Срок за изпълнение, за всяка обособена позиция: 12 месеца след подписването на договора или до изчерпване на прогнозната стойност, което от двете настъпи по-рано. Срокът на валидност е 60 (шестдесет) календарни дни от крайния срок за получаване на офертите. Източник на финансиране: Обществената поръчка ще се финансира със средства от общинския бюджет.Място за получаване на офертите:Офертите се подава в Център за административни услуги-деловодство, Община Сливен, гр. Сливен, бул. „Цар Освободител” № 1, не по-късно от деня и часа, посочени в публичната покана.Дата, час и място на отваряне на офертите: 22.04.2015 г., 15:00 часа, в стая № 17, в сградата на Община Сливен, гр. Сливен, бул. „Цар Освободител” № 1.Преди сключване на договор класираният на първо място участник, представя:документ/и, издаден/и от компетентен орган за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47,ал.1,т.1, б. "а" до б. "д" от ЗОП и декларация/и за липсата на обстоятелства по чл.47, ал.5 от ЗОП. Публичната покана, документацията за възлагане на обществената поръчка, приложението към нея и образците на документи са публикувани на интернет адреса на Възложителя: http://www.sliven.bg - Профил на купувача - http://www.sliven.bg/index.csp?f=9-00118-2015-012.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

20/04/2015