Версия за печат

BG-гр. София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, бул. “Г. М. Димитров” №52, За: Елена Хаджиева, България 1797, гр. София, Тел.: 02 9396722, E-mail: damtn@damtn.government.bg, Факс: 02 9861707

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.damtn.government.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.damtn.government.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=8&lang=bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предметът на обществена поръчка е „Осигуряване на дейности по информация и публичност” по проект „Изграждане на информационно-комуникационна система на ДАМТН за предоставяне на електронни услуги и електронен регистър на видовете съоръжения с повишена опасност (СПО) и модули за интеграция с външни системи и регистри”, по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. № 13-32-3/27.01.2014 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Дейностите предмет на настоящата поръчка представляват Дейност 6 от проекта и същите трябва да са съобразени с Приложение 13 към Насоките за кандидатстване. Срокът за изпълнение на предмета на обществената поръчка е не по-късно от 27.10.2015 г. Обектът на поръчката е включен в списъка по чл. 30 от Закона за интеграция на хората с увреждания, поради което същата е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания. Съобразно изискванията на чл. 16г., ал. 5 от ЗОП, определените в настоящата документация критерии за подбор не се прилагат участници, подали оферти, които са специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, както и за обединения, в които участват само такива лица. В случай, че участникът е специализирано предприятие или кооперация на хора с увреждания, в представянето му по Приложение № 2, в офертата си, същият включва декларация, с която се декларира дали той, съответно всеки от участниците в обединението, е вписан в регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания, поддържан от Агенцията за хората с увреждания, или в еквивалентен регистър на държава - членка на Европейския съюз. Когато в поръчката участват едно или повече специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, които са вписани в регистъра по ал. 5, т. 2, и/или техни обединения, и офертите на тези лица отговарят на изискванията на Възложителя, офертите на останалите участници няма да се разглеждат и оценяват. Когато участник - специализирано предприятие или кооперация на хора с увреждания е посочил, че ще ползва подизпълнители, изискването за вписване в регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания, поддържан от Агенцията за хората с увреждания, или в еквивалентен регистър се прилага и за посочените подизпълнители. В случай, че не са постъпили оферти от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, както и/или от техни обединения, или постъпилите такива не отговарят на изискванията на Възложителя, ще бъдат разгледани офертите на останалите участници по общия ред

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79810000 (TA06, TA07, TA41) , 30192121, 22120000, 55120000, 30200000, 18930000

Описание:

Услуги по печатане на печатни изделия (За бележници за записки , За брошури , За плакати )
Химикалки
Публикации
Услуги по организирането на срещи и събрания в хотели
Компютърно оборудване и принадлежности
Сакове и торбички


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

•изработени информационни брошури за издаване на удостоверения за вписване в регистъра на лица, извършващи монтаж или монтаж и ремонт на тахографи – 1 000 броя; •изработени информационни брошури за издаване на удостоверения за вписване в регистъра на лицата, извършващи поддържане, ремонтиране и преустройство на съоръжения с повишена опасност (СПО) (по чл. 36, ал. 1 от Закона за техническите изисквания към продуктите) – 1 000 броя; •изработени информационни брошури за заверяване на инвестиционни проекти на строежите, в които ще функционират съоръжения с повишена опасност (СПО), в частта им, която се отнася до тези съоръжения – 1 000 броя; •изработени информационни брошури за заверяване на техническата документация за ремонт на съоръжения с повишена опасност (СПО) – 1 000 броя; •изработени информационни брошури, представящи регистъра и разясняващи начина на работа с него – 1 000 броя; •изготвени и публикувани прессъобщения в национален ежедневник - 2 броя; •организирани информационни дни за целевите групи – 3 броя; •изготвени и разпространени цветни плакати - 20 броя; •изготвени комплекти, включващи хартиени торбички, тефтер, химикалка и флаш памет - 150 броя.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

11682 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Република България

NUTS:


ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участник в тази обществена поръчка, възлагана по реда на чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП може да бъде всяко българско и/или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, което отговаря на условията, посочени в Закона за обществени поръчки и обявените от Възложителя изисквания в поканата и в указанията към нея. От участие се отстраняват оферти, които са непълни или не отговарят на предварително определените условия публичната покана и в указанията към нея. 1.) Участникът следва да е изпълнил през последните 3 (три) години до датата на подаване на офертата минимум 2 (две) услуги, които са еднакви или сходни с предмета на настоящата обществена поръчка. Сходни с предмета на поръчката са услуги, свързани с осигуряване на информация и публичност като: организиране на публични събития и/или информационни кампании и изработване на различни рекламно-информационни материали. Документи, с които се удостоверява посоченото изискване: Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата (Приложение № 10), с приложени доказателства за извършените услуги, включени в списъка (удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката или услугата). 2.) Участникът следва да разполага със следните експерти за изпълнение на обществената поръчка:Ключов експерт - Ръководител екип: Образование и квалификация: висше образование – образователно-квалификационна степен „магистър” в област „Социални, стопански и правни науки” с професионално направление: „обществени комуникации и информационни науки” или „икономика”, или еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина, в еквивалентни на посочената област; Професионален опит: -минимум 3 години опит по специалността, в съответното професионално направление; -опит като ръководител в минимум 2 услуги/дейности/проекти/договори, сходни с предмета на поръчката. Ключов експерт „Организатор Публични събития”: Образование и квалификация: висше образование – образователно-квалификационна степен „бакалавър” в област „Социални, стопански и правни науки” с професионално направление: „обществени комуникации и информационни науки” или „икономика”, или еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина, в еквивалентни на посочената област; Професионален опит: -минимум 3 години опит в организирането на публични събития; -участие в организирането на минимум 1 събитие с предмет, сходен с предмета на настоящата обществена поръчка; Ключов експерт „Дизайн и предпечат”: Образование и квалификация: висше образование – образователно-квалификационна степен „бакалавър” в област „Изкуства” с професионално направление: „Изобразително изкуство” или еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина, в еквивалентни на посочената област; Професионален опит: -минимум 3години опит в областта на дизайна и предпечатната подготовка; -участие в минимум 1 услуга/дейност/проект/договор с предмет, сходен с предмета на настоящата обществена поръчка; По своя преценка участникът може да предложи и допълнителни неключови експерти, чиято функция е подпомагането на ключовите при осъществяване на дейностите от предмета на поръчката. Документи, с които се удостоверява посоченото изискване - Информация за образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на лицата, които ще отговарят за извършването на услугата (Приложение № 11).

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

20/04/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

1. ДАМТН предоставя достъп по електронен път до указянията към поканата, съдържаща пълното описание на предмета на поръчката и изисквания към участниците и изпълнението, документите с които се доказват, условията за подаване на оферта, образци на документи, техническа спецификация и проект на договор. Допълнителната информация и документи могат да бъдат намерени на интернет адреса на възложителя: http://www.damtn.government.bg, раздел "Профил на купувача". 2. Отварянето на офертите се извършва при условията на чл. 68, ал. 3 от ЗОП на 21.04.2015 г. от 14:00 часа в сградата на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, гр. София, бул. “Г. М. Димитров” №52 А, п.к.1797. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. След отварянето на офертите Комисията обявява ценовите предложения и предлага по един представител от присъстващите участници да подпише техническите и ценовите предложения.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

20/04/2015