Версия за печат

BG-Велико Търново

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Велико Търново, гр. Велико Търново, пл. Майка България № 2, За: Теодора Минкова; арх. Донка Колева, Република България 5000, Велико Търново, Тел.: 062 619229; 062 619251, E-mail: [email protected], Факс: 062 619251; 062 632029

Място/места за контакт: Община Велико Търново; стая 318, стая 321

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.veliko-turnovo.bg.

Адрес на профила на купувача: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/306.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Изготвяне на технически проекти по обособени позиции, както следва: Позиция 1: „Проект за модерен център за интерпретация на културното наследство на хълм „Трапезица”” Позиция 2: „Проект за консервация, реставрация и експониране на западна крепостна стена на хълм „Трапезица”” Позиция 3: „Проект експозиционно обновяване на трите църкви със стенописи №10, №6, и №13 на хълм „Трапезица”” За дейностите посочени в позициите на настоящата публична покана не е осигурено 100 % финансиране. Възлагането им е само при условие на осигурено финансиране.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71220000

Описание:

Архитектурно проектиране


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Участниците следва да изготвят проект във фаза „Технически проект” по обособени позиции, както следва: По Позиция 1: Проектът да съдържа следните части: Обзавеждане на експозиционна зала с осигуряване на достъп за инвалиди, Електро-експозиционно осветление, Видеонаблюдение, Пожароизвестяване и пожарна безопасност, които подлежат на съгласуване с НИНКН - Министерство на културата. По Позиция 2: Проектът да съдържа следните части: Архитектура, Конструкции, Електро, Отводняване, Технология, Пожарна безопасност, План за безопасност и здраве и План за управление на отпадъците, положителни становища на експлоатационните дружества, съгласуване с НИНКН и Министерство на културата. По Позиция 3: Проектът да съдържа следните части: Архитектура-експониране, Електро- експозиционно осветление, Пожарна безопасност, План за безопасност и здраве, които подлежат на съгласуване с НИНКН - Министерство на културата. Прогнозни стойности по позиции: За Позиция 1 - 18 500 лв. без ДДС; За Позиция 2 - 23 500 лв. без ДДС; За Позиция 3 - 15 000 лв. без ДДС; Обща прогнозна стойност 57 000 лв. без ДДС; Участниците може да подават оферта само за една позиция.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

57000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

град Велико Търново

NUTS:

BG321

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изпълнителят е длъжен да извърши възложената работа, като се ръководи от действащата в страната нормативна уредба и изисквания съгласно приложеното Техн. задание. Техническият проект да е с обхват и съдържание съгласно изискванията на чл. 169 от ЗУТ, Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и ЗКН. В техническото си предложение участниците да представят Концепция на проекта и организация и методология на изпълнението й. По Поз.1:„Проект за модерен център за интерпретация на културното наследство на хълм „Трапезица””- За пълноценното използване на сградата е необходимо нейното преустройство в модерен Център за интерпретация на културното наследство. Центърът за интерпретация на наследството да създава форум за осведоменост, информация и обучение, насочени към туристите и жителите на града и региона. Фазите на техническите проекти да се съгласуват от автора на архитектурния проект на Археологическата база, с цел промяна предназначението на сградата и да се изготвят от правоспособни лица, съгласно чл.229 и 230 от ЗУТ. По Поз.2:„Проект за консервация, реставрация и експониране на западна крепостна стена на хълм „Трапезица”” - Целта е да се проектира туристическа алея от нивото на основната туристическа алея до нивото на терена, граничещ от изток с крепостната стена, като нивата на алеята са съобразени с подовите нива на горна станция и помещения №1 и №2. Да се завършат консервационно-реставрационните работи на крепостната стена в този участък, за да се даде завършеност на експонирането на археологическата среда и да се осигури безопасност на посетителите на хълма. Проектът се изготвя на база съгласуван от Министерството на културата идеен проект за западната крепостна стена. Проектът да се изготви във фаза технически проект на база съгласуван от МК идеен проект от правоспособни лица, съгласно чл.229 и 230 от ЗУТ и чл.165 от ЗКН. По Поз.3: „Проект експозиционно обновяване на трите църкви със стенописи №10, №6, и №13 на хълм „Трапезица”” - Целта е да се обнови експонирането на църквите №10, №6, и №13, което на този етап включва направата на експозиционно осветление, експозиционно изравняване (подравняване) на подовите нива вътре и оформяне на туристически пътеки с ограничители за достъп и разглеждане на запазените стенописи. Проектът да се изготви във фаза технически проект от правоспособни лица, съгласно чл.229 и 230 от ЗУТ и чл.165 от ЗКН. За доказване на техн. възможности и квалификация у-те представят: 1. Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 год., считано от датата на подаване на офертата, вкл. стойностите, датите и получателите. Мин. изискване към т.1: необходимо е участникът да е изпълнил поне 1 проект за предходните 3 г., доказателство за извършена услуга с еднакъв или сходен предмет на обособената позиция на поръчката, съгласно изискванията на чл.51, ал.4 от ЗОП - удостоверение, издадено от получател или компетентен орган, за извършена услуга, еднаква или сходна на предмета на позицията, или посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата. За поз. №1 сходни са дейности по проектиране на всички части, заедно или поотделно вкл. в обхвата на позицията. За поз. №2 и №3 сходни са всички дейности по консервация и реставрация, както и адаптация на недвижими културни ценности. 2. Участникът следва да представи списък на лицата - експерти, ангажирани с изпълнение на дейностите, притежаващи необходимото образование, професионална квалификация и професионален опит. Списъкът се изготвя по образец от документацията и трябва да съдържа трите имена на всички лица, роля в изпълнението, образов.-квалиф. степен, проф. опит. Мин. изискване по т.2 Участникът следва да разполага с екип от проектанти по части в съответствие с изпълняваните за съответната позиция. За поз. № 2 и № 3 участникът трябва да има в екипа си лице включено в регистъра по чл. 165 от ЗКН. Едно лице може да участва в изготвянето на няколко проектни части.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Критерият за оценка на допуснатите до оценка и класиране оферти е икономически най- изгодната оферта. Показатели: Ц - Ценови критерий с тежест 30%. Показател за предлаганата цена от Участника. При оценяването се взема предвид предлаганото от участника общо сумарно възнаграждение за изпълнение на обществената поръчка. Т - Техническа оценка на участника с тежест 60%. Показател оценяващ организацията на изпълнението, плана за организацията и реализацията на работите. По този показател се оценява дали предложението на участника показва задълбочено познаване на цялостния процес по изпълнение на поръчката, в т.ч. и начина на извършването му; видовете дейности, необходими за изпълнение на поръчката. Комисията преценява разбирането на участника за обхвата на поръчката, преценката за необходимите ресурси и организацията на работата в етапа на реализация предмета на поръчката, която участникът възнамерява да създаде. Предмет на оценка е разпределението на различните ресурси в обособените етапи на работа и координацията на дейностите и участниците в процеса. Комисията преценява дали предложената организация би осигурила в достатъчна степен качество на изпълнение на поръчката и доколко съществува сериозен риск от вътрешен организационен проблем за изпълнението на поръчката. Оценяват се стратегията, методите и похватите, посочени от участника за изпълнение на услугата, и тяхното съответствие с целите на поръчката. Преценяват се адекватността и целесъобразността на представеното разпределение на задачите и отговорностите между експертите с определените методи и етапи за изпълнение и доколко то се покрива от ресурсна осигуреност, посочена от страна на участника. Комисията преценява дали предложените методи и начини на управление на процесите от участника биха довели до качествено и навременно изпълнение на дейностите - предмет на поръчката, дали приложеното описание на начина, по който ще се гарантират резултатите, е добре обосновано и дали предвиденият вътрешен контрол в максимална степен ще гарантира качествено изпълнение на услугата и устойчивост на резултатите. С - Срок за изпълнение с тежест 10%. Показател за предлаган срок за изпълнение. Пълната методика за икономичедси най-изгодна оферта е съгласно Приложение 1: "Критерий за оценка".

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

20/04/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

За дейностите посочени в позициите на настоящата публична покана не е осигурено 100 % финансиране. Възлагането им е само при условие на осигурено финансиране. Офертата следва да се депозира най-късно до 17:00 ч. на 20.04.2015г. Съгласно чл.101б, ал.1, т.6 от ЗОП, отварянето и разглеждането на представените оферти ще се извърши на 21.04.2015 г. от 11.00 ч. в сградата на Община Велико Търново, при условията на чл.68, ал.3 от ЗОП (отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето). Офертата трябва да съдържа най - малко: 1. Данни за лицето, което прави предложението: наименование на фирмата, ЕИК, седалище и адрес на управление и др. данни, съгласно образец: административни сведения; 2. Техническо предложение (по образец), съдържащо и информацията по показателите от методиката за икономически най-изгодна оферта с изключение на показател „Ц”. Срок на валидност на офертата 60 /шестдесет/ календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертата, като същият се посочи в образец № 2; Срок за изпълнение на поръчката /в работни дни/; 3. Декларация-списък на лицата на разположение на участника за изпълнение на услугата, по образец. 4. Декларация-списък на основните договори за извършени сходни на предмета на поръчката услуги, изпълнени през последните три години. 5. Декларация за приемане на условията в проекта на договор. 6. Ценово предложение съгласно образец, в това число: - Възнаграждение за услугата; - Предложение за аванс /не повече от 30 %/; - Срок за плащане на аванса - Окончателно плащане - Начин на плащане: по банков път, с платежно нареждане в български лева;

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

20/04/2015