Версия за печат

BG-с. Ружинци

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Ружинци, с. Ружинци, обл.Видин ул. Георги Димитров № 31,, За: Евтим Евтимов, Република България 3930, с. Ружинци, Тел.: 09324 2283, E-mail: rujinci@abv.bg, Факс: 09324 2604

Място/места за контакт: Община Ружинци

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://obshtina-ruzhintsi.com/.

Адрес на профила на купувача: http://obshtina-ruzhintsi.com/obshtestveni-porychki?start=12.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предвидено е осъществяване на Изработване на технически проект „Реконструкция на общински път № VID2161 /І-1, Ружинци-Белотинци/ - Черно поле-Буковец”, община Ружинци, обл. Видин".

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71315000

Описание:

Услуги по архитектурно и инженерно проектиране на сгради


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Изработване на технически проект за Реконструкция на общински път № VID2161 /І-1, Ружинци-Белотинци/ - Черно поле-Буковец”, със следните проектни части: Конструкция; Пътна ; Геодезия; Количествено-стойностна сметка.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

30000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

с.Черно поле

NUTS:

BG311

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

І. Да е застрахован и да има валидна „Застраховка за професионална отговорност на участниците в проектирането” по чл. 171 от ЗУТ ,както и да представи декларация,че след изтичане на валидната застраховка тя ще бъде удължена до изтичане на срока на договора; Застрахователната сума по полицата да е съобразена с минималните посочени такива в Наредбата за условията и реда за задължителното застраховане в проектирането и строителството(обн., ДВ, бр.17 от 2004 г.). Чуждестранните участници представят документ, доказващ наличие на еквивалентна застраховка; Доказва се със: Копие от Застраховка „Професионална отговорност” за вреди, причинени на други участници в проектирането и/или на трети лица, следствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията, съгл. чл. 171, ал. 1 от ЗУТ. ІІ. Минимални изисквания и изискуеми документи за техническите възможности и квалификация: 1. Да има и докаже опит с договори и препоръки /поне един завършен договор / в изпълнението на проектиране на обекти, сходни с предмета на поръчката, през последните три години, считано от крайната дата за получаване на офертите. Доказва се със: Списък на основните договори за проектиране, изпълнени от участника през последните 3 (три) години, считано от крайния срок за подаване на офертите, включително стойностите, датите и получателите. Списъкът трябва да съдържа само изпълнените обекти през посочения период, сходни с предмета на настоящата обществена поръчка-Образец №4. Под предмет „сходен с предмета на поръчката” следва да се разбира извършване на проектантски услуги във връзка с проектиране на пътища,пътни съоръжения ,паркинги и др. Списъкът на договорите за проектантски услуги следва да е придружен от препоръки за добро изпълнение за най-важните проектирани обекти. В препоръките да са посочени стойност, дата , място на проектирането и лице за контакт, както и дали е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания. 2. Да има на разположение най малко следния технически екип: 2.1. Експерт - Пътен инженер -дипломиран инженер магистър, със стаж по специалността минимум 5 г, (пет) години; 2.2. Експерт - Конструктор -дипломиран инженер магистър, със стаж по специалността минимум 5 г, (пет) години; 2.3. Експерт - Геодезия- дипломиран инженер магистър, със стаж по специалността минимум 5 г, (пет) години; Забележка: Всички проектанти следва да притежават пълна проектантска правоспособност. ІІІ. Участниците в процедурата лично или чрез упълномощено лице представят оферта, която следва да се придружава от следните документи: 1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от представляващия участника(в оригинал, по свободен текст), подпечатан със свеж печат на участника.;2.Оферта–по образец–в оригинал, попълнен, подписан от представляващия участника и подпечатан със свеж печат на участника–Обр. № 1; 3. Данни за лицето, което прави предложението; 4. Административни сведения – Обр. №2; 5. Документ за регистрация по ЗДДС (заверено копие), ако е регистриран.; 6. Списък технически състав – Обр. №3; 7. Справка договори – Обр. №4; 8. Декларация експерти – Обр. №5; 9. Професионална автобиография – Обр. № 6; 10. Техническо предложение – Обр. № 7; 11. Декларация за приемане на условията в проекта на договор – Обр. №8; 12. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП – Обр. № 9; 13. Декларация по чл. 56, ал. 1 т. 8 от ЗОП – Обр. № 10; 14. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител – ако е приложима – Обр. №11; 15. Декларация по чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП–Обр. № 12. Всички документи, представляващи копия, задължително се парафират "Вярно с оригинала", подпис и мокър печат. Ако участник не представи документ изискван от Възложителя или го представи не във вида или съдържанието посочено и изискано от Възложителя, това ще доведе до незабавното му отстраняване от по нататъшно участие в процедурата, без възможност за допълнително попълване на офертата.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1. Критерий за определяне на изпълнител – икономическа най-изгодна оферта. 2. Показатели за оценяване: (K1) Предложена цена без ДДС-50 % (K2) Срок за изпълнение-50 % Комплексната оценка (К) на офертата на кандидата се изчислява по формулата: (К) = (K1)+ (K2) К има максимална стойност 100 точки. На първо място се класира участникът събрал най-много точки К.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

21/04/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника лично или от упълномощен от него представител или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или чрез куриерска служба, върху който се записва предмета на поръчката, име на фирмата и адрес за кореспонденция. Поканата, документацията, образцитe и проекта на договора за строителство са публикувани на профила на купувача /обществени поръчка/ на интернет адреса на Възложителя община Ружинци – http: //obshtina-ruzhintsi.com. Офертата трябва да бъде получена от Възложителя на адрес: с.Ружинци, ул. „Георги Димитров” № 31, обл. Видин, п.к. 3930, не по-късно от деня и часа, посочени в поканата. При сключване на договор определеният за изпълнител представя документи съгласно чл. 101е, ал. 2 от ЗОП. При оценка на офертите, комисията по своя преценка може да приложи разпоредбите на чл. 70 от ЗОП. Публичното отваряне на офертите ще е на 22.04.2015 г. в 11.00 часа в заседателната зала в сградата на Община Ружинци, с адрес с.Ружинци, ул. „Георги Димитров” № 31, обл. Видин.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

20/04/2015