Версия за печат

BG-Добрич

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Диагностичен консултативен център I-Добрич ООД /ДКЦ I-Добрич ООД/, ул.Димитър Петков № 3, За: инж.Милена Костадинова - АСД, България 9300, Добрич, Тел.: 058 601474; 0879 229891, E-mail: dkc1_dobrich@abv.bg, Факс: 058 601610;058 602776

Място/места за контакт: ДКЦ I-Добрич ООД, ет.3, кабинет 322

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.dkc1dobrich.com.

Адрес на профила на купувача: www.dkc1dobrich.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на лекарствени продукти и консумативи по видове и количества, съгласно спецификация - Приложение 1.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

33600000, 33140000

Описание:

Фармацевтични продукти
Медицински консумативи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Подробно посочени в Приложение 1 - Списък на лекарствени продукти и медицински консумативи.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

22000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ДКЦ I-Добрич ООД

NUTS:

BG332

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1.Условия на доставка: По заявка, с транспорт на изпълнителя. 2.Място на доставка: - „ДКЦ-І Добрич ООД, гр.Добрич, ул.”Д.Петков” №3. 3.Срок на доставка: до 3 /три/ календарни дни от момента на заявяването от страна на възложителя. Доставките да се извършват по образец „Лекарствена табела”, представена от „ДКЦ-І Добрич” ООД, разделно опаковани, по кабинети, съгласно представената „Лекарствена табела” за всеки конкретно. 4.Изисквания към изпълнителите: 4.1.Да са български или чуждестранни физически или юридически лица, както и техни обединения; 4.2.Да отговорят на изискванията на чл.47,ал.1 и ал. 5 от ЗОП ; 4.3.Да са регистрирани по ЗДДС; 4.4.Да имат разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти, издадено по реда на ЗЛПХМ; 4.5.Да имат разрешение за производство по чл.196, ал.1 от ЗЛПХМ в случаите, когато участникът е производител и предлага лекарствените продукти, които произвежда. 4.6.Да имат разрешение за внос по чл.196, ал.2 от ЗЛПХМ в случаите, когато участникът е вносител и предлага лекарствените продукти, които внася. 4.7.Да имат разрешение или удостоверение за търговия на едро с медицински изделия, издадено от Изпълнителния директор на ИАЛ по реда на ЗМИ. 5.Изисквания за качество на лекарствени продукти: 5.1.Да имат разрешение за употреба или удостоверение за регистрация по чл.23, ал.1 от ЗЛПХМ; 5.1.Да отговарят на изискванията на ЗЛПХМ по отношение на качеството, опаковките и листовките. 6.Изисквания за качество на доставяните медицински изделия: 6.1.Да имат нанесена „СЕ” маркировка в съответствие с изискванията на чл.15 от Закона за медицинските изделия /ЗМИ/; 6.2.Да имат нанесен идентификационен номер на нотифицирания орган по чл.64, ал.2 от ЗМИ, когато процедурите, определени в наредбите по чл.18 от ЗМИ, изискват нанасянето му; 6.3.Да имат нанесени наименование и адрес на управление на производителя и/или упълномощения представител и вносителя; 6.4.Да имат инструкция за употреба, с изключение на изделията, за които това не е предвидено в закона; 6.5.Да съответстват на съществените изисквания, приложими за изделието. 6.6.Да са произведени от производител, който прилага и поддържа система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентна. 6.7.Срок за годност: Не по-малък от 70% /седемдесет процента/ от общия срок на годност към момента на доставката. 7.Други изисквания: 7.1. Предлаганата цена на лекарствените продукти, които са включени в Позитивния лекарствен списък да не е по-висока от регулираната цена в Приложение № 2 от ПЛС, като изключение от това изискване се допуска по отношение на посочените в до 15 позиции от общо обявените за покупка лекарствени продукти, съгласно Списък на лекарствените продукти и медицински изделия, публикуван в сайта на купувача. 7.2.Предлаганата цена на лекарствените продукти, извън тези по т.7.1., да не е по-висока от пределната /максималната продажна цена на дребно/, посочена в Регистъра на максималните продажни цени за лекарствените продукти, отпускани по лекарско предписание /Регистър на пределните цени/. 7.3.Посочените в колона 5 от Списък на лекарствени продукти и медицинските изделия прогнозни количества /броя/ на продуктите и изделията са предназначени за правилното определяне на най-ниската цена по обособената позиция. Възложителят може да не заяви същия обем по време на срока на договора. Заявените количества ще са в зависимост от нуждите на възложителя за периода на договора.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

21/04/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Указания за подготовката на офертите, образци на документи за участие в процедурата и Приложение № 1 - списък на лекарствените продукти и медицински консумативи по видове и количества са публикувани в сайта на купувача - www.dkc1dobrich.com. Разглеждат се само оферти с ценово предложение, изготвено по образеца, публикуван на сайта на купувача, съобразено с ограниченията в параметрите на предлаганите цени, посочени в раздел III и съдържащи всички документи, удостоверяващи изпълнението на изискванията към изпълнителите, лекарствените продукти и медицинските изделия.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

21/04/2015