Версия за печат

BG-Благоевград

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Водоснабдяване и канализация ЕООД, ул. Антон Чехов №3, За: инж. Илия Смилянов, Соня Трендафилова - Петрова, Република България 2700, Благоевград, Тел.: 073 519879; 073 519875, E-mail: vik_bl@avala.bg, Факс: 073 884178

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.vikblg.com.

Адрес на профила на купувача: www.vikblg.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

“Избор на оператор за предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM / UMTS с национално покритие за нуждите на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД - Благоевград, съгласно Jехническа спецификация на Възложителя от документацията за участие. Изискванията за изпълнение на поръчката и образците на документи, които са неразделна част от настоящата публична покана, са достъпни на профила на купувача, на адреса на: www.vikblg.com.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

64212000

Описание:

Мобилни радиотелефонни услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно Техническата спецификация за обществената поръчка

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

65600 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

територията на РБългария

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Срок на изпълнение на поръчката: 24 (двадесет и четири) месеца, или до достигане на посочената в настоящите указания прогнозна стойност. Начин на плащане: в лева, по банков път в рамките на срок от 30 (тридесет) календарни дни след датата на представяне на фактура във „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, Благоевград, придружена от справка за предоставените услуги за периода, за който се отнася плащането; Срок на валидност на офертите - 60 календарни дни, считано от датата за получаване на офертата

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Ценови критерии - 80% Технически критерии - 20 %

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

17/04/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Представената оферта трябва да съдържа следните документи: 1) Представяне на участника по образец от документацията за участие - Приложение 1; 2) Техническо предложение по образец от документацията за участие - Приложение 2; 3) Ценово предложение по образец от документацията за участие - Приложение 3; 4) Разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс-номера за осъществяване на обществени електронни съобщения чрез обществена електронна съобщителна мрежа, издадено от Комисия за регулиране на съобщенията - заверено копие „вярно с оригинала”. 5) Валидна индивидуална лицензия (разрешение), издадена от „Комисията за регулиране на съобщенията” за територията на Република България съгласно Закона за електронните съобщения, за осъществяване на далекосъобщения (електронни съобщения) чрез далекосъобщителна клетъчна мрежа (електронна съобщителна мрежа) - заверено копие „вярно с оригинала”. 6) Валиден Сертификат за внедрена система ISO 9001:2008 - копие, заверено „вярно с оригинала“; 7) Валиден Сертификат за внедрена система за информационна сигурност ISO 27001:2005 - копие, заверено „вярно с оригинала“; 8) Валиден Сертификат за внедрена система за управление на информационни услуги ISO 20000-1:2011 - копие, заверено „вярно с оригинала“; 9) Декларация в свободен текст, че участникът ще предостави възможност за запазване на съществуващите номера на Възложителя. 10) Проект на договор по образец от документацията за участие. Офертата и всички документи, които са част от нея, следва да бъдат представени в оригинал или да са заверени, когато са ксеро копия, с гриф "Вярно с оригинала", с подпис и печат от лицето/лицата, които представляват участника, съгласно документа за регистрация. Всички документи в офертата следва да са на български език. При представяне на документи на чужд език, същите следва да са придружени от превод на български език. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс. Върху плика се изписва предмета на поръчката. Дата, място и час на отваряне на офертите – 20.04.2015г., 11.00 часа в Заседателната зала на дружеството, на адрес гр.Благоевград, ул.”Антон Чехов” №3. При сключване на договор, определеният за изпълнител представя документи, издадени от компетентен орган за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП и декларации за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

17/04/2015