Версия за печат

BG-с.Ковачевци

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Ковачевци, 2450, с. Ковачевци, За: Бойка Лозанова, Република България 2450, с.Ковачевци, Тел.: 0886 747178, E-mail: oba_kovachevtsi@abv.bg

Място/места за контакт: Община Ковачевци

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://kovachevtsi.com.

Адрес на профила на купувача: http://kovachevtsi.com/?page_id=4326.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Избор на консултант за осъществяване на независим строителен надзор при извършване на СМР по проект “Реконструкция на улична мрежа и тротоари в населените места – с. Светля, с. Сирищник, с. Косача и с. Ковачевци, Община Ковачевци”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71521000

Описание:

Строителен надзор по време на строителството


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Извършване на независим строителен надзор по проект: “Реконструкция на улична мрежа и тротоари в населените места – с. Светля, с. Сирищник, с. Косача и с. Ковачевци, Община Ковачевци” по сключен между Община Ковачевци и Държавен фонд Земеделие – Разплащателна агенция договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ № 14/322/00847 от 06.11.2013г., мярка 322 "Обновяване и развитие на населените места от ПРСР за периода 2007-2013г., подкрепена от ЕЗФРСР

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

17900 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Ковачевци

NUTS:

BG414

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участникът следва да има сключена валидна застрахователна полица “Застраховка за професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството” по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ за лица регистрирани на територията на Р България или еквивалентна за чуждестранни лица, в съответствие със законодателството на държавата в която са установени. Същата трябва да е валидна минимум срока на валидност на офертата. Професионалната дейност от застрахователната полица трябва да покрива категориите строежи на обектите на поръчката. Участникът следва да е изпълнил през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, услуги, сходни или еднакви с предмета на поръчката. Участниците да притежават издадено удостоверение и да са вписани в публичния регистър воден от Началника на ДНСК за извършване на дейностите по чл.166, ал.1 от ЗУТ или да притежават документ, удостоверяващ правото да извършват такава дейност, издаден от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство. Всеки участник следва да притежава сертификат за въведена интегрирана система ISO 9001:2008 за внедрена система за управление на качество с обхват на дейностите по предмета на поръчката или еквивалентно.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

22/04/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Документация за участие може да бъде изтеглена от официалния сайт на община Ковачевци - http:/kovachevtsi.com/, секция "профил на купувача". Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3% (три процента) от стойността на договора. Участникът, определен за Изпълнител на обществената поръчка, представя банковата гаранция за изпълнение или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора при неговото сключване.Заинтересованите лица могат да закупят документация за участие в сградата на община Ковачевци, на адрес: с. Ковачевци, 2450, всеки работен ден между 9:00 ч. и 16:30 ч., срещу заплащане на цена в размер на 10лв. (десет лева) или след представяне на копие от платежно нареждане за преведена сума по следната сметка на Възложителя, както и по куриер за тяхна сметка. Банка: ТБ “Интернешънъл Асет Банк“ АД – клон Перник, офис Радомир. Банков код (BIC): IABGBGSF Банкова сметка (IBAN): BG57IABG74788400576000 При получаване на документацията се попълва Регистър на кандидатите, закупили документация, по реда на получаване - с данни за фирмите и с координати за връзка. Пълен достъп до документацията е предоставен на интернет сайта на община Ковачевци http://www.kovachevtsi.com/. Срок на валидност на офертата - не по-малък от 30 (тридесет) календарни дни, включително, считано от крайната дата за подаване на оферти съгласно публичната покана, публикувана в Регистъра на обществени поръчки. Разглеждане на офертите - в 09:00 ч. на 23.04.2015 г. в Община Ковачевци.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

22/04/2015