Версия за печат

BG-Сливен

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Сливен, бул. Цар Освободител №1, За: инж. Румен Стоилов, РБългария 8800, Сливен, Тел.: 044 611232, E-mail: rstoilov@gmail.com, Факс: 044 662350

Място/места за контакт: Община Сливен

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.sliven.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.sliven.bg/index.csp?f=9-00118-2015-011.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Доставка на консумативи за печатащи устойства и копирни машини” Видът и количеството на печатащите устройство и копирните машини са както следва: ЛАЗЕРНИ ПРИНТЕРИ 1. HP 1010/1018/1020/1022 -19 броя; 2. HP 1005 - 6 броя; 3. HP 1000 - 2 броя; 4.HP 1108 - 2 броя; 5. HP 1132 - 4 броя; 6. HP 1200 - 2 броя; 7.HP MFP 1132 - 4 броя; 8. HP 1315 - 1 брой; 9. HP LJ M 1319 - 18 броя; 10. HP 1525 - 1 брой; 11. НР 4300 - 2 броя; 12. НР CLJ 4700 - 1 броя; 13.HP Officejet WIDE 7110 -1 брой; 14. Brother HL2030 - 8 броя; 15. Brother HL 2035 - 1 брой; 16. Brother DCP 125 - 1 брой; 17. Brother DCP 7055 - 8 броя; 18.Brother HL 1710 - 2 броя; 19.Brother HL 7030 - 4 броя; 20.Brother 7320 MFC - 2 броя; 21.Brother DCP 1510 - 3 броя; 22.Konica 1380 -1 брой; 23. Kyocera 1530 - 4 броя; 24. Kyosera Mita F1100 - 2 броя; 25.Kyocera FS 1120 D - 2 броя; 26. Kyosera Mita FS 920 - 8 броя; 27. Lexmark E120 - 18 броя; 28. Lexmark E250D - 2 броя; 29.Lexmark F405 - 2 броя; 30.Canon MF 320 - 2 броя; 31.Canon MF 4010 - 2 броя; 32.Canon LBP 5000/6000 - 5 броя; 33. Samsung SCX 4300 - 16 броя; 34.DELL 2335 dn mfp - 2 броя; 35.Samsung SCX 4200 - 7 броя; 36.Samsung SCX 4500 - 9 броя; 37.Samsung SCX 4100 - 3 броя; 38.Samsung SCX 5530 FN - 2 броя; 39.Samsung 16070 - 2 броя; 40.Samsung Xpres M2675F - 2 броя; 41. XEROX Phaser 4500 - 1 брой; 42.Xerox PE 114 - 4 броя; 43.Xerox 3119 - 4 броя; 44. XEROX Phaser 3117 - 21 броя; 45. XEROX Phaser 3124 - 3 броя; 46.Lexmark T640 N - 1 броя; МАСТИЛЕНО СТРУЙНИ ПРИНТЕРИ 47. HPDJ 3650 - 10 броя; 48. HPDJ 2560 - 2 броя; 49. HPDJ 840 - 1 броя; 50. HPDJ 930 - 1 броя; 51. HPDJ 890 - 1 броя; 52. HPDJ 420 - 4 броя; 53. HPDJ 500 - 1 брой; 54. HPDJ 3420 - 1 брой; 55. HPDJ 5150 - 1 брой; 56. HPDJ 9650 - 1 брой; 57. HPDJ 5356 - 1 брой; 58. HPPSC 1210/1215 - 4 броя; 59. НР1280 - 2 броя; 60. HP 5652 - 1 брой; 61.HP MFC 2515 - 1 брой; 62.HP Officejet 7110 - 1 брой; 63.HP 500MFP m2515 - 1 брой; 64. Epson сolor 1160 - 1 брой; 65. Canon Pixma i1000 - 5 броя; 66. Canon I 250 - 3 броя; 67. Canon BYS 2100 - 2 броя; 68. Canon BYS 4400 - 1 брой; 69. Canon IP 1000 - 5 броя; 70. Canon IP 1800 - 8 броя; МАТРИЧНИ ПРИНТЕРИ 71. Epson LX 300 - 39 броя; 72. Epson FX 1170 - 3 броя; 73. Epson LX 1170 - 2 броя; 74. Star NX 1500 - 1 брой; 75. Star NX 2500 - 1 брой; 76. Star NX 1001 - 1 брой; 77. Star NX 1521 -2 броя; 78. Star LC 1511 - 2 броя; 79. Fujitsu DL 3750/3850 - 4 броя; 80. OKI 3321 - 2 броя; 81. OKI 5520 - 3 броя; КОПИРНИ МАШИНИ 82.XEROX WC 5325 -1 брой; 83.CANON iR1530 - 1 брой; 84.CANON IR 2520 - 2 броя ОБЩО: 364 броя

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

30125120, 30125000, 30125110, 30192320, 30237310

Описание:

Тонер за фотокопирни машини
Части и принадлежности за фотокопирни машини
Тонер за лазерни принтери/факс машини
Ленти за принтери
Касети с постоянна памет, съдържащи комплекти с шрифтове за принтери


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Доставка на консумативи за 364 броя печатащи устройства и копирни машини.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Сливен

NUTS:

BG342

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

В офертата си всеки участник представя следните документи:1. Данни за лицето, което прави предложението - Образец № 1; 2.В случай, че участникът участва като обединение (или консорциум), което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението (или консорциума) представят заверено копие на документ - споразумение или договор.Документът трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че:2.1.Всички членове на обединението/консорциума са отговорни заедно и поотделно за изпълнението на договора за обществената поръчка;2.2.Срокът на обединението е най-малко за времето, за което поръчката ще бъде изпълнена;Когато не е приложен документ (споразумение или договор) за създаването на обединение/консорциум или в приложеният такъв липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия, участникът ще бъде отстранен от участие по настоящата обществена поръчка. В учредителният договор е задължително наличието на клауза, уреждаща отношенията между съдружниците при съдебно отстраняване или друга форма за прекратяване на участието, което да гарантира изпълнението на договора за обществената поръчка и отчитането на извършената дейност по приключване на обществената поръчка.Когато в споразумението или договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението се представя и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият.3. Техническо предложение-Образец № 2;4. Ценово предложение - Образец № 3;5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” до б. „д” и ал. 5 от ЗОП – попълва се, подписва се и се подпечатва приложения към настоящата документация Образец № 4, от лицата посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП.6. Доказателства за техническите възможности и/или квалификация:Участникът представя следните документи:6.1. Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка – Образец № 5.Доказателството за извършената доставка се предоставя под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката.Минимални изисквания: Всеки участник трябва да е изпълнил поне 1 (една) еднаква или сходна доставка с предмета на поръчката.Забележка: Еднаква или сходна доставка с предмета на поръчката е доставка на консумативи за печатащи устойства и копирни машини.7. Видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители и писмено съгласие от подизпълнителите–свободни форми.Забележка: Когато Участникът няма да използва подизпълнител/и представя документ – свободна форма удостоверяващ обстоятелството.8. Декларация за приемане на условията в проекта на договора-Образец №6;9. Нотариално заверено пълномощно на лицето/ата, подписало/ли офертата, в случай, че няма/т представителни функции.10.Списък на документите, приложени към офертата, подписан и подпечатан от Участника. Забележки: Към документацията е приложен Проект на договор - Образец № 7, който е само за сведение на участниците и не се изисква да бъде прилаган към офертата.Когато участникът предвижда участие на подизпълнители за всеки от тях се представят документи по т. 3.5, т.3 Съдържание на офертата, от документацията за участие.Когато участник в обществената поръчка е обединение, което не е юридическо лице се представят документи по т. 3 Съдържание на офертата, от документацията, спазвайки чл. 56, ал. 3, т. 1 и т. 2, от ЗОП. Съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението.Продължава в "Допълнителна информация".

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Комплексната оценка (КО) на офертите се получ. като сбор от оценките по отделните пок.,по следната ф-ла:К=К1*50%+К2*25%+К3*25%,к-то:Пок.К1–„Предложена цена”-тежест 50% (максималният брой точки по този показател е 100 точки),опред. по с-та ф-ла:К1=К1.1*30%+К1.2*40%+К1.3*30%,к-то Подпок.:К1.1-„Предложена цена за оригинален консуматив”-тежест в пок. Предлож. цена-30%(макс. бр. точки по този подпок. е 30 т),опред. по с-та ф-ла:К1.1=(ЕЦimin/EЦi.Рi)*100,к-то:i=184;ЕЦi–ед.цена за опред. вид ориг. консум.,предлож. от у-ка спрямо когото се прилага ф-лата,съгласно ценовото му предлож.ЕЦimin–най-ниската предлож. цена за същия вид оригинален консуматив,измежду ценовите предлож. на всички у-ци в общ. пор.;i–номер на вид оригинален консуматив,к-то i е в границите от 1 до 84;Рi–относит. тежест на цената за доставения ориг. консум. (изразена с проценти).Относителната тежест на цените за доставка на оригиналните консумативи Рi се съдържа в документ. за участие.Подпок.:К1.2-„Предложена цена за съвместим консуматив”-тежест в показател Предложена цена-40 % (макс. бр. точки по този подпок. е 40 т), опред. по следната ф-ла:К1.2=(ЕЦimin/EЦi.Рi)*100,к-то:i=184;ЕЦi–ед. цена за определен вид съвместим консуматив,предлож. от у-ка спрямо когото се прилага ф-лата,съгласно ценовото му предлож.ЕЦimin–най-ниската предлож. цена за същия вид съвместим консум.,измежду ценовите предлож. на всички у-ци в общ. пор.;i–номер на вид съвместим консуматив,к-то i е в границите от 1 до 84;Рi–относит. тежест на цената за доставения съвместим к-в (изразена с проценти).Относителната тежест на цените за доставка на съвместимите консумативи Рi се съдържа в документ. за участие.Подпок.:К1.3-„Предложена цена за зареждане на съответния вид устройство”-тежест в показател Предложена цена-30%(макс. бр точки по този подпоказател е 30т),опред. по с-та ф-ла:К1.3=(ЕЦimin/EЦi.Рi)*100,където:i=1 73;ЕЦi–ед. цена за зареждане на съответния вид устройство,предложена от участника спрямо когото се прилага формулата,съгласно ценовото му предлож.ЕЦimin–най-ниската предложена цена за зареждане на същия вид устройство,измежду ценовите предложения на всички участници в обществената поръчка;i–номер на вид устройство,к-то i е в границите от 1 до 73;Рi–относит. тежест на цената за зареждане на съответния вид устройство (изразена с проценти).Относителната тежест на цените за зареждане на видовете устройства Рi се съдържа в документацията за участие.Показател К2–Срок за изпълнение на всяка конкретна заявка-тежест в комплексната оценка 25% (максималният брой точки по този показател е 25 точки), определен по следната формула:К2 =Срок( за изпълнение на всяка конкретна заявка мин.)/Срок( за изпълнение на всяка конкретна заявка участник)*100,където:„Срок( за изпълнение на всяка конкретна заявка мин.)” е най-краткият предложен срок за изпълнение на всяка конкретна заявка,а „Срок( за изпълнение на всяка конкретна заявка участник)” е предложеният срок за изпълнение на всяка конкретна заявка от оценявания участник.Участникът,предложил минимален срок за изпълнение на всяка конкретна заявка,получава максимален брой точки,а за всеки следващ участник броят точки се определя съобразно съотношението между стойностите,определени по цитираната формула.Забележка:Всяка конкретна заявка трябва да бъде изпълнена от представител на изпълнителя до пълния адрес посочен в заявката (населено място,бул./ул.,сграда,етаж,стая).Изпълнението на всяка конкретна заявка включва доставка на посочените в нея артикули и тяхната замяна в посочените устройства.Пок.К3–Срок за реакция,след уведом. за дефект-тежест в комплексната оценка 25%(макс бр т. по този пок. е 25т),опред. по с-та ф-ла:К3=СП минимум/СП(участник)*100 к-то:„СПминимум” е най-кр. предлож. с-к за реакция,след уведомяв. за дефект,а „СП(участник)” е предлож. с-к за реакция,след уведом. за деф,от оце. у-к.У-ът,предложил мин.с-к за р-я,след уведом. за деф. получ. макс. бр. т-ки,а за всеки следващ у-к броят т. се опред.съобр. съотнош. м/у стойн.,опред. по цитир. ф-ла.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

16/04/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Продължение от "Изисквания за изпълнение на поръчката":Съгласно чл. 51а от ЗОП участник може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица.Трети лица може да бъдат посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на участника с тях.Продължение от Показатели за оценка на офертите:Оценките по отделните показатели се представят в числово изражение с точност до втория знак след десетичната запетая. Максималният брой точки, който може да получи един участник е 100. Класирането на участниците се извършва по низходящ ред на получената комплексна оценка, като на първо място се класира участникът, който е получил най-висока оценка (КО) на офертата. В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най - ниска цена. При условие, че и цените са еднакви се сравняват оценките по показателя с най-висока относителна стойност и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този паказател. Ако и оценките по този показател са равни тогава комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител. Срокът на валидност е 60 (шестдесет) календарни дни от крайния срок за получаване на офертите. Източник на финансиране: Обществената поръчка ще се финансира със средства от общинския бюджет и ЕС.Място за получаване на офертите:Офертите се подава в Център за административни услуги-деловодство, Община Сливен, гр. Сливен, бул. „Цар Освободител” № 1, не по-късно от деня и часа, посочени в публичната покана.Дата, час и място на отваряне на офертите: 16.04.2015 г., 16:30 часа, в стая № 19, в сградата на Община Сливен, гр. Сливен, бул. „Цар Освободител” № 1.Преди сключване на договор класираният на първо място участник, представя:документ/и, издаден/и от компетентен орган за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47,ал.1,т.1, б. "а" до б. "д" от ЗОП и декларация/и за липсата на обстоятелства по чл.47, ал.5 от ЗОП.Публичната покана, документацията за възлагане на обществената поръчка, приложението към нея и образците на документи са публикувани на интернет адреса на Възложителя: http://www.sliven.bg - Профил на купувача - http://www.sliven.bg/index.csp?f=9-00118-2015-011.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

16/04/2015