BG-Габрово

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Многопрофилна болница за активно лечение Д-р Тота Венкова АД, ул. д-р Илиев Детския № 1, За: Милена Йорданова - Икономист обществени поръчки, РБългария 5300, Габрово, Тел.: 066 800638, E-mail: targovembalgabrovo@gmail.com, Факс: 066 800638

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: zop.mbalgabrovo.com.

Адрес на профила на купувача: http://zop.mbalgabrovo.com/auction/100/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Предоставяне под наем на лабораторна апаратура, включително осигуряване на сервизното обслужване и консумативите и реактивите за работа с апаратурата в МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД“

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

33100000

Описание:

Медицинско оборудване


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Обособена позиция 1 – Автоматичен анализатор за глюкоза – 1 брой Обособена позиция 2 – Кръвно газов анализатор – 1 брой Обособена позиция 3 – Електролитен анализатор – 1 брой

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

34800 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Клинична лаборатория при МБАЛ Габрово

NUTS:

BG322

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ: 1. Производителят на медицинска апаратура трябва да има внедрена система за управление на качеството на медицински изделия по стандарт ISO 13485:2003 или еквивалент Съответствието с поставеното изискване се доказва с копие на валиден сертификат, издаден от акредитирана лица за управление на качеството на медицински изделия по стандарт ISO 13485:2003 или еквивалент 2. Участникът трябва да има внедрена система за контрол на качеството ISO 9001:2008 или еквивалент, с предметен обхват продажба, сервиз и поддръжка на медицинска апаратура. Съответствието с поставеното изискване се доказва с копие на валиден сертификат, издаден от акредитирана лица за управление на качеството, удостоверяващи съответствието на стоките със съответните спецификации или стандарт ISO 9001:2008 или еквивалентен с обхват продажба, сервиз и поддръжка на медицинска апаратура.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

17/04/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Заплащането е отложено в срок до 60/шестдесет/ календарни дни от датата на доставката и се осъществява след представяне на следните документи: фактура - оригинал за извършена услуга, отговаряща на изискванията на ЗДДС и ППЗДДС. Същата ще бъде издавана след извършване на проверка и съгласуване от двете страни за броя на изследванията за съответния календарен месец.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

17/04/2015