Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Изпълнителна агенция по околна среда, бул. „Цар Борис III“ №136, За: Елисавета Попчева-гл. експерт отдел „ЛКВ“, председател на комитита по условия на труд, завеждащ „Здраве и безопасност при работа“; Елеонора Стойкова - ст. юрисконсулт, отдел АПО, България 1618, София, Тел.: 02 9406477; 02 9406432, E-mail: e.stoykova@eea.government.bg, Факс: 02 9555378

Място/места за контакт: Отдел „Лаборатория качество на водите“, отдел АПО

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://eea.government.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki/med_pregledi.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет на обществената поръчка: комплексно медицинско обслужване на служителите на Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС). Медицинското обслужване включва – профилактични медицински прегледи (предварителни и периодични) и изследвания на 430 (четиристотин и тридесет) броя служители на ИАОС. Това е максимален брой служители подлежащи на медицински прегледи, като Възложителят не се ангажира с посочване на точния брой служители, които реално ще бъдат прегледани.Медицинските прегледи се извършват съгласно ЗЗБУТ и Наредба № 3/1987 г. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците Видовете профилактични прегледи/иследвания, които избрания изпълнител следва да извърши са по следните показатели: 1.Вътрешни болести; 2.Очни болести – издаване на рецепта при необходимост от корекция на зрението; 3. Урина сух тест; 4. Пълна кръвна картина: глюкоза, утайка, холестерол - двата вида; тест за алергия; 5. Кардиологични прегледи; 6. Ехография на коремни органи; 7. Трансаминаза (ASAT и ALAT); 8. Ехомамография (319 бр.служители); 9. Ендокринолог (ехография, TSH, T3, T4)

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

85147000

Описание:

Услуги по трудова медицина


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Комплексно медицинско обслужване на служителите на Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС), което включва – профилактични медицински прегледи (предварителни и периодични) и изследвания на 430 (четиристотин и тридесет) броя служители на ИАОС. Това е максимален брой служители подлежащи на медицински прегледи, като Възложителят не се ангажира с посочване на точния брой служители, които реално ще бъдат прегледани. Медицинските прегледи се извършват съгласно ЗЗБУТ и Наредба № 3/1987 г. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците Видовете профилактични прегледи/иследвания, които избрания изпълнител следва да извърши са по следните показатели: 1.Вътрешни болести; 2.Очни болести – издаване на рецепта при необходимост от корекция на зрението; 3. Урина сух тест; 4. Пълна кръвна картина: глюкоза, утайка, холестерол - двата вида; тест за алергия; 5. Кардиологични прегледи; 6. Ехография на коремни органи; 7. Трансаминаза (ASAT и ALAT); 8. Ехомамография (319 бр.служители); 9. Ендокринолог (ехография, TSH, T3, T4)

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

20000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Централна и регионални лаборатория на ИАОС, съгласно т. 4 от документацията „Места за извършване на медицинските прегледи/изследвания“.

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ИЗИСКВАНИЯ И ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ НА УЧАСТНИЦИТЕ: 1. Участникът следва да разполага с екип от медицински специалисти притежаващи подходящо медицинско образование и придобита професионална квалификация и специалност съгласно предмета на поръчката за извършване на профилактични медицински прегледи и изследвания. За доказване на това изискване се предстввя Декларация за лицата, които ще участват в изпълнението на обществената поръчка – (Приложение 3); 2. Участникът следва да може да осигури необходимата техническа обезпеченост, свързана с провеждане на профилактичните медицински прегледи, като техниката и консумативите за извършване на необходимите прегледи се осигуряват от него и за негова сметка. За наличието на такава възможност участниците представят декларация (своден текст), че разполагат с необходимата техническа обезпеченост (описва се в декларацията), свързана с провеждането на периодичните медицински прегледи. 3. Участникът следва да представи Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП (Приложение № 2) за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т.1, б. „а - д”, т. 2, 3 и 4, ал. 2, т. 1 и 5 и ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗОП. Декларацията се представя подписана от лицата, които представляват участника. В декларацията се включва и информация относно публичните регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства, или компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя. Когато участникът е обединение, декларацията се представя от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. Изискванията на чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а - д” и ал. 2, т. 5 от ЗОП, в случаите, в които участникът е юридическо лице, се прилагат за лицата по смисъла на чл. 47, ал. 4 от ЗОП. Когато декларацията е на чужд език се представя и в превод. Всички изисквания са достъпни в документацията към обществената публикувана в профила на купувача: http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki/med_pregledi

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

22/04/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертите се подават на адреса на Възложителя:Изпълнителна агенция по околна среда, гр.София, бул."Цар Борис ІІІ" № 136, ет.1, стая 101 - Деловодство. Разглеждането и оценяването на получените предложения ще се извърши на 23.04.2015 г. от 11.00 ч. в сградата на Изпълнителна агенция по околна среда. Лица, които могат да присъстват при отваряне на офертите - участниците в настоящата обществена поръчка, или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Места за извършване на медицинските прегледи/изследвания: Сградата на ИАОС – София - гр. София, бул. „Цар Борис “ № 136; Регионална лаборатория - гр. Благоевград, ул. „Свобода” № 1; Регионална лаборатория - гр. Бургас, ул. „Перущица“ № 67; Регионална лаборатория - гр. Варна, ул. „Ян Палах“ № 4; Регионална лаборатория - гр. Велико Търново, ул. „Н. Габровски“ № 68; Регионална лаборатория - гр. Враца, ул. „Екзарх Йосиф“ № 81; Регионална лаборатория - гр. Монтана, ул. „Юлиус Ирасек“ № 4; Регионална лаборатория - гр. Пазарджик, ул. „Ген. Гурко”,№ 3, ет.4 Регионална лаборатория - гр. Плевен, кв. „Сторгозия”, сграда на Метрология и стандартизация, ет. 5; Регионална лаборатория - гр. Пловдив, ул. „Перущица“ № 1. Регионална лаборатория - гр. Русе, ул. „Придунавски булевард“ № 20 ; Регионална лаборатория - гр. Стара Загора, ул. „Стара планина“ № 2; Регионална лаборатория - гр. Смолян, ул. „Дичо Петров“ № 16; Регионална лаборатория - гр. Хасково, ул. „Добруджа“ № 14, ет. 1; Регионална лаборатория - гр. Шумен, ул. "Съединение" № 71, ет. 4.,

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

22/04/2015