Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Изпълнителна агенция по околна среда, бул. Цар Борис ІІІ № 136, За: Светослав Чушков, старши юрисконсулт, отдел Административно-правно обслужване, Република България 1618, София, Тел.: 02 9559798, E-mail: s.chushkov@eea.government.bg, Факс: 02 9559015

Място/места за контакт: Отдел Административно-правно обслужване

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://eea.government.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki/toneri.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предметът на обществената поръчка обхваща доставка на съвместими тонери за копирни и печатащи устройства за Изпълнителна агенция по околна среда и 14 Регионални лаборатории в страната. Копирните и печатащите устройства, за които е необходимо осигуряване на тонери са посочени в Приложение № 1 от документацията на обществената поръчка.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

30125110, 30125120

Описание:

Тонер за лазерни принтери/факс машини
Тонер за фотокопирни машини


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Доставката на съвместими тонери за копирни и печатни устройства се осъществява след получаване на заявка от Възложителя. Заявките за доставка се представят в писмен вид, по факс или на елекронен адрес, посочен от доставчика. Заявките са месечни. Срокът на доставката до 2 (два) работни дни от получаване на заявката. Артикулите, предмет на поръчката, трябва да бъдат доставени в опаковки, които позволяват безпроблемно транспортиране, товарене, разтоварване, съхранение при обичайни условия и лесно пренасяне. Доставените тонери трябва да са с необходимия капацитет от "брой копия", определени в Приложение № 1 от документацията на обществената поръчка за всяко копирно и печатащо устройство. Изпълнителят трябва да разполага с налични транспортни средства за осъществяване на доставките - предмет на настоящата обществена поръчка.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

50000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Република България

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участникът следва да докаже изпълнението на най-малко 3 (три) доставки на тонери (оригинални или съвместими), осъществени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата. Участникът следва да има внедрена система за управление на качеството, сертифицирана съгласно стандарт ISO 9001:2008 (или еквивалент) с обхват, покриващ предмета на поръчката.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

16/04/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Посочената прогнозна стойност е максимално възможна, но не е задължителна за Възложителя. Участник, предложил обща цена по-висока от прогнозната стойност, обявена от Възложителя за цялата обществена поръчка, ще бъде отстранен от участие в процедурата. Офертите се подават на адреса на Възложителя: Изпълнителна агенция по околна среда, гр.София, бул."Цар Борис ІІІ" №136, ет.1, стая 101 - Деловодство. Разглеждането и оценяването на получените предложения ще се извърши на 17.04.2015г. от 11:00 часа, в сградата на Изпълнителна агенция по околна среда. Лица, които могат да присъстват при отваряне на офертите - участниците в настоящата обществена поръчка, или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

16/04/2015