BG-ПЛОВДИВ

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ - ПЛОВДИВ, БУЛ. МАРИЦА № 26, За: ИНЖ.„ ВОЛОДЯ НИКОЛОВ КАМЕНОВ, Р.БЪЛГАРИЯ 4000, ПЛОВДИВ, Тел.: 032 644242, E-mail: pom_rektor_uht@abv.bg, Факс: 032 644102

Място/места за контакт: ПЛОВДИВ, БУЛ. МАРИЦА № 26, УХТ ПЛОВДИВ

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.uft-plovdiv.bg.

Адрес на профила на купувача: http://uft-plovdiv.bg/?act=show_page&id=1093.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на хранителни продукти по предварителна заявка и разфасовка, в срок на годност, отговарящи на действащите санитарни изисквания, по групи доставни артикули: 1 месо и месни продукти; 2 мляко и млечни продукти; 3 яйца и яйчни продукти; 4 мазнини от животински и растителен произход; 5 готови за консумация тестени храни; 6 малотрайни и трайни сладкарски изделия; 7 плодови и зеленчукови консерви; 8 сладоледи и кремове; 9 плодове; 10 зеленчуци; 11 насипни хранителни продукти и подправки; 12 замразени храни;

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

15130000, 15500000, 15812000, 15220000, 15620000, 15300000, 15400000, 15613000, 15330000

Описание:

Месни продукти
Млечни продукти
Сладкарски изделия и торти
Риба, филе и друго месо от риба, замразено
Нишесте и нишестени продукти
Плодове и зеленчуци, преработени и консервирани
Животински или растителни масла и мазнини
Продукти на базата на зърна от житни растения
Плодове и зеленчуци, преработени


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Групи доставни артикули по предварителна заявка от Възложителя и качество по БДС и "САПИ" : 1 месо и месни продукти - първо качество; 2 мляко и млечни продукти - 3,6% за кисело млеко, 3,2 % за прясно млеко и 82 % за масло масленост; 3 яйца и яйчни продукти - L размер; 4 мазнини от животински и растителен произход - рафинирано слънчогледово масло; 5 готови за консумация тестени храни - първо качество с яйца; 6 малотрайни и трайни сладкарски изделия - първо качество; 7 плодови и зеленчукови консерви - първо качество; 8 сладоледи и кремове - първо качество; 9 плодове - първо качество; 10 зеленчуци - първо качество; 11 насипни хранителни продукти и подправки - първо качество; 12 замразени храни - първо качество;

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Пловдив, Университет по хранителни технологии, бул. "Марица " № 26

NUTS:

BG421

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Техническо предложение: Критерият за допустимост на техническото предложение се състои в представянето на изискуемите се доказателства и декларирането на потвърждание от лицата на изискванията на Възложителя. 1. Заверено от участника(лицето, което го представлява) копие от регистрация в Агенцията по вписванията с основна дейност “Производство и търговия с хранителни и нехранителни стоки”; 2.Заверено от участника копие на валидно удостоверение за вписване в регистъра на РЗИ на МЗ на собствен/нает автомобил за превоз на храни; 3. Доказателство от кандидата за въведена и прилагана “Система за контрол и безопасност на храните” – НАССР. Представя се актуално удостоверение за регистрация на обект за търговия с храни, в заверено копие; 4. Декларация от участника за поемане на задължение, че при подписването на договор за изпълнение, всички доставяни продукти ще бъдат придружавани със сертификат за качество по изискванията на НАССР и етикет, съдържащ информация за произхода и срока на годност на продукта. 5.Декларация от участника за поемане на задължение, че при подписването на договор ще поеме за своя сметка замяната на продуктите или възстановяване на цената им ако не отговарят на договорените изисквания. 6. Референции представени в заверено от участника копие, от поне трима възложители, за изпълнени аналогични доставки през последните до три години. 7.Декларация от участника за съгласие, че до 10 /десет/ дни след изтичането на всеки календарен месец от подписването на договора за изпълнение, ще представя на Възложителя, заедно с необходимите платежни документи, официална справка за сравнение, от система “САПИ”- София по цени на дребно, раздел „Други търговски обекти” за област Пловдив, за 5 ( пет) от посочените от Възложителя артикули. 8. Заверен от участника приложения в документацията проект на договор . 9.Доказателства за наличието на собствена /наета складова база на територията на област Пловдив.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Оценката на допуснатите оферти се извършва като всяка предлагана от участник отстъпка от осреднената цена на дребно раздел „Други търговски обекти” за област Пловдив по САПИ ЕООД за посочените в публичната покана, в раздел II, групи хранителни стоки представлява отделен показател(П), който се оценява с относителна тежест в комплексната оценка(КО), както следва: -П 1. Отстъпка спрямо средната цена на САПИ група 1 – 50 % (макс. 50 точки); - П 2. Отстъпка спрямо средната цена на САПИ група 2 – 21 % (макс. 21 точки); - П.3. Отстъпка спрямо средната цена на САПИ група 4 – 2 % (макс. 2 точки); - П.4. Отстъпка спрямо средната цена на САПИ група 6 – 8 % (макс. 8 точки); - П.5. Отстъпка спрямо средната цена на САПИ група 10 – 5 % (макс. 5 точки); - П.6. Отстъпка спрямо средната цена на САПИ група 11 – 7 % (макс. 7 точки); - П.7. Отстъпка спрямо средната цена на САПИ група 12 – 5 % (макс. 5 точки); - П.8. Сумарна отстъпка спрямо средната цена на САПИ група 3,5,7,8,9 – 2 % (макс. 2 точки). Оценката по всеки един показател се изчислява по начина описан в приложение към публичната покана - документация за участие.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

21/04/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

1. Офертата на лицето трябва да съдържа най-малко съдържанието на чл.101 "в" ал.1 от ЗОП; 2. Получаването, разглеждането и оценката на офертите се извършва по реда на чл.101 "г" от ЗОП и по реда определен с вътрешните правила на Възложителя публикувани на профила на купувача; 3. С класираното на първо место лице се слючва договор за изпълнение по реда и условията на чл. 101 "е" от ЗОП, във връзка с р-л V от ППЗОП, до праговете на чл.14 ал.4, т.2 от ЗОП - до 66000,00 лева без ДДС; 4. Представяне на офертите – в запечатан, здрав, непрозрачен плик с надпис : Оферта за конкурс за доставка на хранителни продукти за нуждите на УХТ – Пловдив . Наименование и адрес на лицето В Ректората на университета, гр. Пловдив -4000 , бул. Марица “ № 26, стая 118, “Деловодство”, в работното време на университета. Срок за събиране на офертите – до 16,00 часа на21.04.2015г. 5. На разглеждане от комисията подлежат само оферти представени по описания по-горе начин, форма и изисквания. 6.За допълнителна информация тел. 032 644 242, GSM 0894 337 987, стая № 105 в Ректората 7. Документацията за публичната покана е публикувана на сайта на възложителя - Профил на купувача, откъдето може да бъде изтеглена от всички заинтересувани, безплатно. 8. Договорът за изпълнение с класираният на първо место кандидат ще бъде със срок до 2 /две/ години от сключването му или на стойност до 66 000,00 лева без ДДС, в зависимост от това кое събитие ще настъпи по-скоро. Същият ще влезе в сила от 23.05.2015г. 9.Работата на комисията по отваряне, оценка и класиране на офертите ще започне на 27.04.2015г. в гр.Пловдив, Университет по хранителни технологии, Ректорат, Заседателна зала, от 10,00 часа.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

21/04/2015