BG-Девня

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Сдружение с нестопанска цел МИГ Девня - Аксаково, бул.Съединение 78, За: Тодор Зафиров - експерт СМР, РБългария 9162, Девня, Тел.: 0519 47064, E-mail: mig_da@abv.bg

Място/места за контакт: гр.Девня, бул. Съединение 78

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://pk.migda.org/.

Адрес на профила на купувача: http://pk.migda.org/2015/op-pp-2-02.04.2015.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет на поръчката е изпълнението на дейности по популяризиране, информиране и публичност, в подкрепа на Стратегията за местно развитие, прилагана от МИГ Девня – Аксаково, разпределени в следните обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Популяризиране, информиране и публичност в подкрепа на Стратегията за местно развитие, прилагана от „МИГ Девня-Аксаково” по мярка 431-1 Дейност 1: Обновяване и поддръжка на интернет страницата на „МИГ Девня – Аксаково“ на български и английски език; Дейност 2: Изработка на рекламен 10 минутен филм за популяризиране дейността на МИГ и реализирани добри практики при развитието на селските райони; Дейност 3: Отпечатване на визитки за екипа и УС на „МИГ Девня – Аксаково“; Дейност 4: Отпечатване на картонени рекламни папки на „МИГ Девня – Аксаково“ с пълноцветен печат; Дейност 5: Реализиране на тематични информационни радиопредавания; Дейност 6: Изработване, подготовка, редактиране, предпечат и отпечатване на информационен пълноцветен бюлетин; Дейност 7: Изработване, подготовка, редактиране, предпечат и отпечатване на информационно пълноцветно списание; Дейност 8: Изготвяне и излъчване на телевизионен репортаж за отразяване дейността на „МИГ Девня – Аксаково“; Дейност 9: Изработка на рекламни материали (чаши, чадъри, тениски, рекламни торбички и др.); Дейност 10: Подготовка и отпечатване на тематични публикации и обяви в местни и регионални медии за резултатите от дейността на „МИГ Девня – Аксаково“; Дейност 11: Писмени преводи на материали, свързани с популяризирането на територията и МИГ – за интернет страницата и за нуждите на други информационни издания; Дейност 12: Организиране и провеждане на изложение "Произведено на територията на СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“ - територия на традиции, културно и природно наследство"; Обособена позиция № 2 Организиране и провеждане на двудневна заключителна конференция: „Младите и ЛИДЕР“ за 40 участника по мярка 421

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79341000, 79500000, 92111000, 72415000, 79530000

Описание:

Рекламни услуги
Секретарски и преводачески услуги; услуги по размножаване
Услуги, свързани с производство на кино-, видеофилми и филми на цифров диск (DVD)
Услуги за хостинг на уебстраници
Услуги по писмени преводи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Пределната обща стойност за изпълнение на услугата, съгласно Заповед №РД 09-326/27.05.2014 г. на Министъра на земеделието и храните, с която са одобрени планираните дейности и разходи за управление на местната инициативна група, придобиване на умения и постигане на обществена активност за сдружение „МИГ Девня - Аксаково“, по обособени позиции е както следва: Обособена позиция № 1 „Популяризиране, информиране и публичност в подкрепа на Стратегията за местно развитие, прилагана от „МИГ Девня-Аксаково” по мярка 431-1 Дейност 1: Обновяване и поддръжка на интернет страницата на „МИГ Девня – Аксаково“ на български и английски език, с пределна стойност от 597.33 лв. без ДДС. Дейност 2: Изработка на рекламен 10 минутен филм за популяризиране дейността на МИГ и реализирани добри практики при развитието на селските райони, с пределна стойност от 3333.33 лв. без ДДС. Дейност 3: Отпечатване на визитки за екипа и УС на „МИГ Девня – Аксаково“, с пределна стойност от 28.16 лв. без ДДС. Дейност 4: Отпечатване на картонени рекламни папки на „МИГ Девня – Аксаково“ с пълноцветен печат, с пределна стойност от 312.50 лв. без ДДС. Дейност 5: Реализиране на тематични информационни радиопредавания, с пределна стойност от 250.00 лв. без ДДС. Дейност 6: Изработване, подготовка, редактиране, предпечат и отпечатване на информационен пълноцветен бюлетин, с пределна стойност от 933.33 лв. без ДДС. Дейност 7: Изработване, подготовка, редактиране, предпечат и отпечатване на информационно пълноцветно списание, с пределна стойност от 2083.33 лв. без ДДС. Дейност 8: Изготвяне и излъчване на телевизионен репортаж за отразяване дейността на „МИГ Девня – Аксаково“, с пределна стойност от 833.33 лв. без ДДС. Дейност 9: Изработка на рекламни материали (чаши, чадъри, тениски, рекламни торбички и др.), с пределна стойност от 1833.33 лв. без ДДС. Дейност 10: Подготовка и отпечатване на тематични публикации и обяви в местни и регионални медии за резултатите от дейността на „МИГ Девня – Аксаково“, с пределна стойност от 500.00 лв. без ДДС. Дейност 11: Писмени преводи на материали, свързани с популяризирането на територията и МИГ – за интернет страницата и за нуждите на други информационни издания, с пределна стойност от 250.00 лв. без ДДС. Дейност 12: Организиране и провеждане на изложение "Произведено на територията на СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“ - територия на традиции, културно и природно наследство", с пределна стойност от 8000.00 лв. без ДДС. Обособена позиция № 2 Организиране и провеждане на двудневна заключителна конференция: „Младите и ЛИДЕР“ за 40 участника по мярка 421, с пределна стойност от 4726,59 лв. без ДДС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

23681 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

СНЦ МИГ Девня - Аксаково - Община Девня и Община Аксаково

NUTS:

BG331

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Участникът следва да представи оферта, изготвена при условията на публичната покана и техническата спецификация. 2. Всеки участник има право да представи само една оферта. 3. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес, както и наименование на обществената поръчка, за която се отнася офертата. 4. Когато за някои от изискуемите документи е определено, че може да се представят чрез “заверено от участника копие”, за такъв документ се счита този, при който върху документа се съдържа текста “Вярно с оригинала” и собственоръчен подпис на представляващия участника и положен печат (ако има такъв). 5. Представените образци и условията, описани в тях са задължителни за участниците. Ако офертата не е представена по приложените образци, възложителят може да отстрани участника, поради несъответствие на офертата с изискванията на публичната покана за участие. 6. Срокът на валидност на офертите представлява времето, през което участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти. 7. В обществената поръчка може да участва всеки, който отговаря на условията, посочени в Закона за обществените поръчки (ЗОП),Правилника за прилагане на ЗОП и обявените изисквания от Възложителя в настоящата публична покана.Не се допуска пряко или косвено участие в настоящата обществена поръчка на дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим и на свързаните с тях лица, включително и чрез гражданско дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, освен при наличие на обстоятелствата по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици. 8. Възложителят сключва писмен договор, който включва всички предложения от офертата на класирания на първо място участник. 9. При сключване на договор класираният на първо място участник следва да представи: - документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП (Свидетелство за съдимост – за българските участници), освен когато законодателството на държавата, в която е установен, предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен регистър или предоставянето им служебно на възложителя, и декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП. 10. Възложителят може последователно да предложи сключване на договор при условията на предходните точки с участника, класиран на второ и на следващо място, когато участникът, който е имал право да сключи договора: - откаже да сключи договор; - не представи някой от описаните по-горе документи, необходими за сключване на договор; - не отговаря на изискванията на чл. 47, ал. 1, т. 1 или ал. 5 от ЗОП. Настоящата обществена поръчка се финансира от Ос 4 ЛИДЕР по Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г., чрез прилагането на Стратегията за местно развитие в изпълнение на Договор № РД50-148/13.10.2011 г. между Министерството на земеделието и храните (МЗХ), Държавен фонд „Земеделие“ - Разплащателна агенция (ДФЗ-РА) и „МИГ Девня-Аксаково по мярка „Прилагане на стратегиите за местно развитие“ и по мярка „Управление на местните инициативни групи, придобиване и постигане на обществената активност на съответната територията за местните инициативни групи, прилагащи стратегии за местно развитие“. Настоящата обществена поръчка е в изпълнение на договор № РД 50-148/13.10.2011г. между МЗХ, ДФЗ-РА и СНЦ "МИГ Девня-Аксаково" за прилагане на Стратегията за местно развитие, финансирана по Програмата за развитие на селските райони /2007-2013г./ Допълнителна информация за поръчката, включително приложените образци, могат да бъдат намерени на интернет адреса, посочен в раздел "Прафил на купува

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

17/04/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Минимални условия на които трябва да отговарят участниците: Участниците следва да докажат, съгласно ДЕКЛАРАЦИЯ - СПИСЪК на служителите/експертите, които участникът ще използва за изпълнение на обществената поръчка (Приложение №9) и ДЕКЛАРАЦИИТЕ по чл. 51а от ЗОП за ангажираност на експерт (Приложение №10), че разполагат със следните експерти: за Обособена позиция № 1 - Водещ експерт – Ръководител на екипа, експерт в областта на маркетинга, публичните комуникации и/или връзки с обществеността - който да осъществява цялостното ръководство и отчетността при изпълнението на обществената поръчка. Изисквания за образование, квалификация: висше образование в областта на маркетинга, публичните комуникации и/или връзки с обществеността, образователно-квалификационна степен „магистър” /или еквивалентна, ако е придобита в чужбина/; Професионален опит: опит в организирането и/или провеждането на изложения и други подобни;за Обособена позиция №2-Водещ експерт по организиране на събития.Изисквания за образование, квалификация: Образователно-квалификационна степен „бакалавър” – икономика, връзки с обществеността, публична администрация или еквивалентна; Професионален опит: опит в организиране и провеждане на публични събития (изложения, панаири, пресконференции, семинари и други); Останалите членове на екипа се предлагат по преценка на участника , като същите трябва да притежават относима професионална квалификация и опит с предмета на поръчката. Всяка оферта следва да съдържа: 1.Представяне на участника по образец– (Приложение № 1);включително данни за подизпълнител/и (ако се ползват такива), оригинал, както и Документ за регистрация на участника: Копие на документ за регистрация или посочване на единен идентификационен код (ЕИК), съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице (заверено от участника копие), а при чуждестранни лица – документът се представя в официален превод на български език. 2.При участници – обединения, те представят копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединенето – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият.3.Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице:Документите за регистрация на участника се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.4.Пълномощно на лицето, подписващо офертата – заверено копие, при наличието на пълномощник.5. Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7 ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 ЗОП, подписана от представляващия на участника–Приложение № 2;6.Декларация за съгласие за участие като подизпълнител, подписана от представляващия на участника– Приложение № 3;7.Декларация по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП– Приложение № 4;8.Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП– Приложение № 5;9.Декларация по чл.3, т.8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици-Приложение № 6;10.Техническо предложение за изпълнение на поръчката, в оригинал– Приложение № 7;11.Ценово предложение за изпълнение на поръчката – в оригинал– Приложение № 8;12.Декларация – списък на служителите/експертите, които участникът ще използва за изпълнение на обществената поръчка– Приложение № 9;13.Декларация по чл.51а от ЗОП – Приложение № 10; Срокът на валидност на офертата не може да е по-малък от 60 (шестдесет) календарни дни, считано от крайния срок за подаване на офертите.Място и срок за получаване на офертите: гр. Девня, п.к.9162, област Варна, община Девня, бул. “Съединение“ 78, ет.2, до крайния срок, посочен в поканата.Отваряне на офертите ще се извърши на 23 април, 2015 година, от 11.00 часа на адрес: гр. Аксаково, п.к.9154, област Варна.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

16/04/2015