Версия за печат

BG-Девня

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Сдружение с нестопанска цел МИГ Девня - Аксаково, бул.Съединение 78, За: Тодор Зафиров - експерт СМР, РБългария 9162, Девня, Тел.: 0519 47064, E-mail: mig_da@abv.bg

Място/места за контакт: гр.Девня, бул. Съединение 78

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://pk.migda.org/.

Адрес на профила на купувача: http://pk.migda.org/2015/op-pp-1-02.04.2015.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет на поръчката е организиране обучение на екипа, ангажиран в прилагането на стратегията за местно развитие и организиране на обучение на местни лидери, в подкрепа на Стратегията за местно развитие прилагана от МИГ Девня – Аксаково, разпределени в следните обособени позиции: Обособена позиция № 1 Организиране и провеждане на петдневно посещение с цел придобиване на умения на членове на персонала и органите на управление на МИГ в страна членка на ЕС за обмяна на опит и Обособена позиция № 2 Организиране и провеждане на еднодневно обучение за местни лидери на тема "Работа в мрежи, с цел подобряване на качеството на живот и увеличаване стойността на територията на СНЦ "МИГ Девня – Аксаково".

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

80510000

Описание:

Услуги по специализирано обучение


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Обособена позиция № 1 Организиране и провеждане на петдневно посещение с цел придобиване на умения на членове на персонала и органите на управление на МИГ в страна членка на ЕС за обмяна на опит. Организиране на петдневно посещение с цел придобиване на умения на членове на персонала и органите на управление на МИГ в страна член на ЕС за обмяна на опит, 5 дни за 15 лица с прогнозна стойност 27 000,00 лв. без ДДС или 27 000.00 лв. с ДДС, във връзка с разпоредбите на чл.86, ал.1 от ППЗДДС за документиране доставката на обща туристическа услуга. Разходите включват: транспорт от седалището на „МИГ Девня - Аксаково” до всички обекти включени в програмата и обратно; подготовка на обучителни материали (папка с помощни материали – листи за писане, химикал); дневни, съгласно Наредбата за командировки в чужбина – за 5 дни или изхранване (обяд и вечеря - съобразно програмата). Не се допуска офериране на суха храна за обяда и вечерята; нощувки – 4 броя, настаняване на участниците в единични стаи в хотел минимум 3* с осигурена закуска; придружаващ водач/преводач по време на посещението; застраховка за участниците в обучението, разходи свързани с престоя в Република Финландия, като платени посещения на местни обекти, дегустация на местни продукти и други разходи свързани с пътуването на групата; наем зали, модератор, техническо обезпечаване, кафе-паузи; Хонорари на модератор за модериране на предвидените дискусии; Обособена позиция № 2 Организиране и провеждане на еднодневно обучение за местни лидери на тема "Работа в мрежи, с цел подобряване на качеството на живот и увеличаване стойността на територията на СНЦ "МИГ Девня – Аксаково". Oрганизиране и провеждане на еднодневно обучение на тема "Работа в мрежи с цел подобряване на качеството на живот и увеличаване стойността на територията на СНЦ "МИГ Девня – Аксаково", 1 ден за 24 лица с прогнозна стойност 1 708,33 лв. без ДДС или 2 050.00 лв. с ДДС. Разходите включват: наем зала, пътни на участниците, хонорари, пътни и нощувки на лекторите, подготовка на обучителни материали, разходи за организиран кетъринг – кафе-паузи и храна (обяд) на участниците.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

28708 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

СНЦ МИГ Девня - Аксаково - Община Девня и Община Аксаково

NUTS:

BG331

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Участникът следва да представи оферта, изготвена при условията на публичната покана и техническата спецификация. 2. Всеки участник има право да представи само една оферта. 3. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес, както и наименование на обществената поръчка, за която се отнася офертата. 4. Когато за някои от изискуемите документи е определено, че може да се представят чрез “заверено от участника копие”, за такъв документ се счита този, при който върху документа се съдържа текста “Вярно с оригинала” и собственоръчен подпис на представляващия участника и положен печат (ако има такъв). 5. Представените образци и условията, описани в тях са задължителни за участниците. Ако офертата не е представена по приложените образци, възложителят може да отстрани участника, поради несъответствие на офертата с изискванията на публичната покана за участие. 6. Срокът на валидност на офертите представлява времето, през което участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти. 7. В обществената поръчка може да участва всеки, който отговаря на условията, посочени в Закона за обществените поръчки (ЗОП),Правилника за прилагане на ЗОП и обявените изисквания от Възложителя в настоящата публична покана.Не се допуска пряко или косвено участие в настоящата обществена поръчка на дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим и на свързаните с тях лица, включително и чрез гражданско дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, освен при наличие на обстоятелствата по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици. 8. Възложителят сключва писмен договор, който включва всички предложения от офертата на класирания на първо място участник. 9. При сключване на договор класираният на първо място участник следва да представи: - документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП (Свидетелство за съдимост – за българските участници), освен когато законодателството на държавата, в която е установен, предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен регистър или предоставянето им служебно на възложителя, и декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП. 10. Възложителят може последователно да предложи сключване на договор при условията на предходните точки с участника, класиран на второ и на следващо място, когато участникът, който е имал право да сключи договора: - откаже да сключи договор; - не представи някой от описаните по-горе документи, необходими за сключване на договор; - не отговаря на изискванията на чл. 47, ал. 1, т. 1 или ал. 5 от ЗОП. Настоящата обществена поръчка се финансира от Ос 4 ЛИДЕР по Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г., чрез прилагането на Стратегията за местно развитие в изпълнение на Договор № РД50-148/13.10.2011 г. между Министерството на земеделието и храните (МЗХ), Държавен фонд „Земеделие“ - Разплащателна агенция (ДФЗ-РА) и „МИГ Девня-Аксаково по мярка „Прилагане на стратегиите за местно развитие“ и по мярка „Управление на местните инициативни групи, придобиване и постигане на обществената активност на съответната територията за местните инициативни групи, прилагащи стратегии за местно развитие“. Настоящата обществена поръчка е в изпълнение на договор № РД 50-148/13.10.2011г. между МЗХ, ДФЗ-РА и СНЦ "МИГ Девня-Аксаково" за прилагане на Стратегията за местно развитие, финансирана по Програмата за развитие на селските райони /2007-2013г./ Допълнителна информация за поръчката, включително приложените образци, могат да бъдат намерени на интернет адреса, посочен в раздел "Прафил на купува

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

17/04/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Всяка оферта следва да съдържа, следните документи: 1.Представяне на участника по образец– (Приложение № 1);включително данни за подизпълнител/и (ако се ползват такива), оригинал, както и Документ за регистрация на участника: Копие на документ за регистрация или посочване на единен идентификационен код (ЕИК), съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице (заверено от участника копие), а при чуждестранни лица – документът се представя в официален превод на български език. 2.При участници – обединения, те представят копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединенето – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. 3.Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице:Документите за регистрация на участника се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. 4.Пълномощно на лицето, подписващо офертата – заверено копие, при наличието на пълномощник. 5.Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7 ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 ЗОП, подписана от представляващия на участника– Приложение № 2; 6.Декларация за съгласие за участие като подизпълнител, подписана от представляващия на участника– Приложение № 3; 7.Декларация по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП– Приложение № 4 8.Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП– Приложение № 5; 9.Декларация по чл.3, т.8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици– Приложение № 6; 10.Техническо предложение за изпълнение на поръчката, попълнено в оригинал, подписано и подпечатано. Варианти на предложения в офертата не се приемат– Приложение № 7; 11.Ценово предложение за изпълнение на поръчката – в оригинал– Приложение № 8; 12.Декларация – списък на служителите/експертите, които участникът ще използва за изпълнение на обществената поръчка (само за обособена позиция №2)– Приложение № 9; 13.Декларация по чл.51а от ЗОП (само за обособена позиция №2)– Приложение № 10; 14.Списък по чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП (само за обособена позиция №2)– Приложение №11; Минимални условия на които трябва да отговарят участниците: За обособена позиция №1:Участниците следва да докажат опит при изпълнението на сходни обществени поръчки, чрез наличието на изпълнена поне една сходна услуга, съгласно Списъка на услугите (Приложение №11), подкрепен от доказателства за извършените услуги по смисъла на чл.51, ал.4 от ЗОП. Под сходни ще се считат услуги по организиране на посещения с цел придобиване на умения в страна членка на ЕС за обмяна на опит. За обособена позиция №2:Участниците следва да докажат, съгласно ДЕКЛАРАЦИЯ - СПИСЪК на служителите/експертите, които участникът ще използва за изпълнение на обществената поръчка(Приложение №9) и ДЕКЛАРАЦИИТЕ по чл. 51а от ЗОП за ангажираност на експерт (Приложение №10), че разполагат със следните експерти:Лектор: най-малко един експерт в областта на маркетинг, макроикономика или еквивалент.Изисквания за образование, квалификация и опит: магистърска степен по маркетинг, макроикономиката или еквивалент; най – малко 3-годишен професионален опит в областта на маркетинга, макроикономиката или еквивалент. Срок на валидност на офертата: Срокът на валидност на офертата не може да е по-малък от 60 (шестдесет) календарни дни, считано от крайния срок за подаване на офертите.Място и срок за получаване на офертите: гр. Девня, п.к.9162, област Варна, община Девня, бул. “Съединение“, № 78, ет.2, до крайния срок, посочен в поканата. Отваряне на офертите ще се извърши на 23 април, 2015 година, от 10.00 часа на адрес: гр. Аксаково, п.к.9154, област Варна, община Аксаково, ул. „Г. Петлешев“, № 58 „б“ – ритуална зала.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

16/04/2015