Версия за печат

BG-Бургас

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Районна прокуратура Бургас, ул.Александровска№101, ет.3, За: Петя Иванова, България 8000, Бургас, Тел.: 056 878528, E-mail: p.ivanova@bs.prb.bg, Факс: 056 844323

Място/места за контакт: Александровска 101

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.prb.bg/rpburgas/bg.

Адрес на профила на купувача: www.prb.bg/bg/rpburgas/obshestveni-porchki.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за нуждите на Районна прокуратура – Бургас за 2015 г.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

22450000

Описание:

Нефалшифицируеми печатни материали


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Поръчката на ваучерите ще се извършва месечно, като броят на служителите и номиналната стойност на ваучерите за съответния месец ще бъде изчислявана в зависимост от промените в щатния състав на Районна прокуратура – Бургас и начислените средства за работна заплата. Към датата на откриване на настоящата процедура, утвърдената щатна численост в Районна прокуратура – Бургас е общо 90 магистрати и съдебни служители, а действително заетата е 78 човека. Утвърдената и заета щатна численост подлежи на промяна, поради което необходимите ваучери за съответния месец ще се конкретизират от Възложителя чрез подаване на индивидуална заявка.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

39390 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Бургас

NUTS:

BG341

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1.1.В процедурата могат да участват всички български или чуждестранни физически и/или юридически лица, включително и техни обединения, които отговарят на изискванията, посочени в Закона за обществените поръчки (чл. 47, ал. 1, т. 1 и 5 от ЗОП) и обявените специфични изисквания от Възложителя в настоящата документация. 1.2. Участниците могат да участват в процедурата лично или чрез изрично упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно. Правилото се прилага и за лицата, на които е възложено или по закон представляват участник. Един пълномощник не може да представлява повече от един участник. 1.3. Участие на обединение: В случай, че участникът участва като Обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, участниците в Обединението следва да са сключили споразумение (или еквивалентен документ). 1.4. Участие на подизпълнители: Всеки участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка е длъжен да заяви в офертата си дали при изпълнението на поръчката ще използва подизпълнители, вида на работата и дела на тяхното участие чрез декларация по приложен образец. Участникът трябва да представи декларация по приложен образец за съгласие за участие от всеки посочен подизпълнител. 1.1. Да притежава валидно Разрешение от МФ за извършване на дейност като оператор за отпечатване на ваучери за храна, издадено по реда на чл. 9, ал. 4 от Наредба № 7 на МТСП и МФ от 09.07.2003 г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване на дейност като оператор. Това обстоятелство се доказва с представяне на копие на разрешението от Министерство на финансите, заверено с „Вярно с оригинала“. 1.2. Специфични изисквания: Да притежават индивидуална квота от Министерство на финансите по чл. 12 от Наредба № 7/09.07.2003 г. за предоставяне на ваучери за храна до 31.12.2015 г. Това обстоятелство се доказва с представяне на Декларация по образец, с която кандидатите декларират, че разполагат с индивидуална квота и в рамките на получената обща годишна квота от МФ, ще обезпечат номиналната стойност на ваучерите за нуждите на Районен съд – Бургас, до края на срока на изпълнение на договора – 31.12.2015 г. 1.3. Ваучерите следва да бъдат със срок на валидност за съответната календарна година, като поръчаните през месец декември 2015 г. ваучери следва да са валидни минимум до 31.01.2016 г. 2.1. Изпълнителят на поръчката трябва да отговаря на изискванията на чл. 4 от Наредба № 7/09.07.2003 г. на Министъра на труда и социалната политика и Министъра на финансите и да притежава разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна, съгласно чл. 5 вр. чл. 9, ал. 4 от същата Наредба към датата на процедурата. Операторът да разполага с номинална стойност на ваучерите за храна за обезпечаване изпълнението на поръчката. 2.2. Отпечатаните ваучери за храна да могат да се ползват чрез обекти по чл. 22, ал. 2 от Наредбата, като участниците в процедурата представят списък-декларация, че имат сключени договори с минимум 6 /шест/ търговски вериги /хипермаркети/ на територията на град Бургас. Под търговска верига да се разбира верига, която има национално покритие на територията на страната /с търговски обекти в най-малко 5 града на територията на Република България. Като доказателство да се представят копия на договори със съответните търговски вериги. 2.3. На възложителя следва да се представи списък-декларация с търговски обекти на територията на град Бургас, с които имат сключени договори по реда на Наредба № 7 от 09.07.2003 г. Списъците трябва да включват действащи към момента договори с доставчици, с посочени наименование, вид на търговските обекти и точен адрес на местонахождението им, както и дата на сключване на договор и срока на действие на подписания между оператора и доставчика влязъл в сила валиден договор. 2.4. Участниците в процедурата следва да имат минимум три изпълнепоръчки със сходен предмет през предходната година

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Оценяването и класирането на офертите се извършва по критерия „най-ниска предложена цена“ за цялостно изпълнение на прогнозните количества и видове услуги, включени в предмета на обявената обществена поръчка. На първо място се класира офертата, в която е посочена най-ниска цена в лева без ДДС за изпълнение на поръчката. Когато най-ниската цена се предлага в две или повече оферти, комисията провежда публично жребий за определяне на Изпълнител между класираните на първо място оферти. Предложената от участника цена, следва да включва всички разходи, свързани с изпълнението на услугата. Заплащането на услугата се извършва с платежно нареждане по сметка на Изпълнителя след представяне на фактура. Възложителят превежда сумата по банков път в срок до 5 (пет) работни дни. Изпълнителят представя на Възложителя в срок до 3 (три) работни дни от заплащането на сумата по проформа фактура от страна на Възложителя, фактура в оригинал, оформена съгласно изискванията на Закона за счетоводството.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

15/04/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

гр. Бургас, ул. "Александровска" № 101, ет. 3, ст. 353

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

15/04/2015