Версия за печат

BG-Габрово

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Габрово, пл. Възраждане № 3, За: инж. Иван Кинов и Милко Ников; Тинка Братова; инж. Янка Здравкова, Република България 5300, Габрово, Тел.: 066 818321; 066 818371; 066 818382, E-mail: zdravkova@gabrovo.bg, Факс: 066 809371

Място/места за контакт: Община Габрово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.gabrovo.bg.

Адрес на профила на купувача: http://op.gabrovo.bg/146-.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Обособена позиция 1 – включва Ремонт разливочни и изливни помещения за петте групи на ДЯ „Славейче”, в обхват, съгласно приложена Количествена сметка - приложение 1 Обособена позиция 2 – по групи както следва: 1. Ремонт покрив на административна сграда на км. Враниловци, в обхват, съгласно приложена Количествена сметка - приложение 2.1 2. Ремонт козирка над входа на сграда планетариум, в обхват, съгласно приложена Количествена сметка - приложение 2.2 3. Ремонт посетителски информационен център местност „Узана”, в обхват, съгласно приложена Количествена сметка - приложение 2.3 4. Саниране часовникова кула на пл. „1-ви май”, гр. Габрово, в обхват, съгласно приложена Количествена сметка - приложение 2.4 5. Ремонт на административна сграда на км. Кметовци, в обхват, съгласно приложена Количествена сметка - приложение 2.5 Забележка: при остойностяването да се спазват лимитите за всяка група Обособена позиция 3 –по групи както следва: 1. Ремонт на помещения в клуб на пенсионера на ул. Юрий Венелин № 8, в обхват, съгласно приложена Количествена сметка - приложение 3.1 2. Ремонт на помещения в клуб на военноинвалиди на ул. Юрий Венелин № 8, в обхват, съгласно приложена Количествена сметка - приложение 3.2 3. Ремонт на помещения на ЦСРИ – аутисти, на ул. Ивайло № 13, в обхват, съгласно приложена Количествена сметка - приложение 3.3 4. Ремонт покрив, звено „Майка и бебе” на ул. Ивайло № 13, в обхват, съгласно приложена Количествена сметка - приложение 3.4 5. Подмяна на дограма на Домашен социален патронаж на ул. Ивайло № 13, в обхват, съгласно приложена Количествена сметка - приложение 3.5. 6. Ремонт сграда Бизнес инкубатор на ул. „Хр. Смирненски”, в обхват, съгласно приложена Количествена сметка - приложение 3.6. Забележка: при остойностяването да се спазват лимитите за всяка група Обособена позиция 4 – Включва ремонти на общински жилища гр. Габрово, с адрес и в обхват, съгласно приложена Количествена сметка - приложение 4.Възложителят запазва правото си да прави промени и да възлага и ремонт в други общински жилища извън списъка, в рамките на договорената стойност. Срокът за изпълнение на поръчката за всяка обособена позиция се посочва в Техническото предложение за съответната обособена позиция и не може да бъде повече от: - 120 кал. дни за обособени позиции 1, 2 и 3, считано от датата на подписване на договора до подписване на последния Констативен акт за изпълнените СРР (Акт обр.15); - 180 кал. дни за обособена позиция 4, считано от датата на получаване на възлагателно писмо от възложителя до подписване на последния Констативен акт за изпълнените СРР (Акт обр.15).

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Максимална стойност на поръчката: 123 750.00лв. (сто и двадесет и три хиляди седемстотин и петдесет лева) без ДДС или 148 500лв. (сто четиридесет и осем хиляди и петстотин лева) с ДДС, в т.ч. максималната стойност за всяка обособена позиция е както следва: А) Обособена позиция 1 – Ремонт на Детска ясла „Славейче” Максимална стойност на обособената позиция: 37500.00 лв. (тридесет и седем хиляди и патстотин лева) без ДДС или 45000 лв. (четиридесет и пет хиляди лева) с ДДС. Б) Обособена позиция 2 – Ремонти на сгради, обособени в 5 (пет) групи Максимална стойност на обособената позиция: 25 416,67 (двадесет и пет хиляди четиристотин и шестнадесет лева и 67 ст.) без ДДС или 30 500 лв. (тридесет хиляди и петстотин лева) с ДДС. Максимални стойности на обектите, включени в обособената позиция: 1. Ремонт сграда с. Враниловци – 9166.67 лв. (девет хиляди сто шестдесет и шест лева и 67 ст.) без ДДС или 11 000 лв. (единадесет хиляди лева) с ДДС; 2. Ремонт козирка Планетариум – 2083,33 лв. (две хиляди и осемдесет и три лева и 33 ст.) без ДДС или 2 500 лв. (две хиляди и петстотин лева) с ДДС; 3. Ремонт ПИЦ „Узана” – 4 583,33 лв. (четири хиляди петстотин осемдесет и три лева и 33 ст.) без ДДС или 5 500 лв. (пет хиляди и петстотин лева) с ДДС; 4. Саниране Часовникова кула – 8 333,33 лв. (осем хиляди триста тридесет и три лева и 33 ст.) без ДДС или 10 000 лв. (десет хиляди лева) с ДДС; 5. Ремонт сграда км. Кметовци – 1250.00 лв. (хиляда двеста и петдесет лева) без ДДС или 1 500 лв. (хиляда и петстотин лева) с ДДС. Забележка: при остойностяването да се спазват лимитите за всяка група В) Обособена позиция 3 – Ремонти на сгради, обособени в 6 (шест) групи Максимална стойност на обособената позиция: 27 500,00 (двадесет и седем хиляди и петстотин лева) без ДДС или 33 000 лв. (тридесет и три хиляди лева) с ДДС. Максимални стойности на обектите, включени в обособената позиция: 1. Ремонт помещения в клуб на пенсионера на ул. Юрий Венелин № 8 – 9583.33 лв. (девет хиляди петстотин осемдесет и три лева и 33 ст.) без ДДС или 11 500 лв. (единадесет хиляди и петстотин лева) с ДДС; 2. Ремонт помещения военноинвалиди на ул. Юрий Венелин № 8 – 3000 лв. (три хиляди) без ДДС или 3 600 лв. (три хиляди и шестстотин лева) с ДДС; 3. Ремонт ЦСРИ – аутисти, на ул. Ивайло № 13 – 2500 лв. (две хиляди и петстотин лева) без ДДС или 3 000 лв. (три хиляди лева) с ДДС; 4. Ремонт звено „Майка и бебе” на ул. Ивайло № 13 – 6 500 лв. (шест хиляди и петстотин лева) без ДДС или 7 800 лв. (седем хиляди и осемстотин лева) с ДДС; 5. Ремонт Домашен социален патронаж на ул. Ивайло № 13 – 3 666.67 лв. (три хиляди шестстотин шестдесет и шест лева и 67 ст.) без ДДС или 4 400 лв. (четири хиляди и четиристотин лева) с ДДС; 6. Ремонт сграда Бизнес инкубатор - 2250лв. (две хиляди двеста и петдесет лева) без ДДС или 2 700 лв. (две хиляди и седемстотин лева) с ДДС; Забележка: при остойностяването да се спазват лимитите за всяка група Г) Обособена позиция 4 – Текущ ремонт жилища Максимална стойност на обособената позиция: 33 333,33 лв. (тридесет и три хиляди триста тридесет и три лева и 33 ст.) без ДДС или 40 000 лв. (четиридест хиляди лева) с ДДС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

123750 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Габрово

NUTS:

BG322

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участниците могат да участват и подават оферти за всяка една от обособените позиции, както и за всички позиции едновременно. Оферти за част от обхвата на обособените позиции не подлежат на разглеждане. 5.2. Представената оферта трябва да съдържа: 5.2.1. Представяне на участника: 5.2.1.1. Попълнен Образец № 1, съдържащ данни за лицето, което прави предложението - посочва се единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата; 5.2.1.2. Доказателства за упражняване на професионална дейност по чл.49, ал.1 от ЗОП - заверено от участника копие на удостоверение, издадено от компетентни органи съгласно националното законодателство на страната, където е регистриран участника, доказващо регистрацията му в професионалните или търговски регистри на страната с предмет строителство, съответстващ на предмета на обществената поръчка и съответните категории на обектите, включени в нея - ПЪРВА група - строежи, съгласно Правилник за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя и минимум V-та категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 5 от ЗУТ или еквивалентни за чуждестранни участници ИЛИ декларация или удостоверение за наличие на такава регистрация от компетентните органи, съгласно националния му закон, когато наличието на регистрация е определено със закон като условие за осъществяване на предмета на поръчката. Пояснение: В случай че участникът е обединение, документите се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор. 5.2.2. Техническо предложение – по Образец № 2-1; 2-2; 2-3; 2-4 за съответната обособена позиция, с приложенията към него, посочени в образеца; 5.2.3. Ценова оферта – по Образец № 3-1; 3-2; 3-3; 3-4 за съответната обособена позиция; 5.2.4. Попълнени ориентировъчни количествени сметки на хартиен и електронен носител, както следва: - За обособена позиция № 1 - Приложение № 1; - За обособена позиция № 2 - Приложения № 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 и 2.5; - За обособена позиция № 3 - Приложения № 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 и 3.6; - За обособена позиция № 4 - Приложение № 4. 5.2.5. Декларация за приемане условията на проекта на договор (по Образец №6). 5.2.6. Декларация за оглед на обекта (по Образец №8). 5.2.7. Декларация, съдържаща посочване на видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващия на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители (по Образец 6) – в приложимите случаи. 5.2.8. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (по Образец 6.1) – в приложимите случаи. Всички документи, представени от Участника, следва да бъдат в оригинал или копие, заверено с подпис и печат, с гриф “Вярно с оригинала”.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

(КО) = (ТП) + (ПЦ); максимална стойност – 100 точки (ТП) – Технически показател - максимална стойност – 30 точки, където ТП – Оценка на гаранционен срок за изпълнение на строителните работи (ПЦ) – Показател за цена - максимална стойност – 70 точки Оценките по отделните показатели и КО се определят съгласно Методика - приложение към документацията.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

15/04/2015 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик в деловодството на Община Габрово. Пликът с офертата следва да съдържа следния надпис: ОФЕРТА Община Габрово гр. Габрово 5300; пл. ”Възраждане ” № 3 за: „РЕМОНТ НА ОБЩИНСКИ СГРАДИ“ по 4 обособени позиции за Обособена позиция N:……….. ....................../име на Участника/ ..................................... /адрес за кореспонденция/ ..... /лице за контакт, телефон, факс и електронен адрес/ Офертите ще се отварят в 11.00 часа на 16.04.2015 г. в Зала, ет. 3 /сградата на Община Габрово – пл. Възраждане №3/. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата. Срокът на валидност на офертата не може да бъде по-малък от 90 календарни дни считано от крайния срок за получаване на оферти.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

15/04/2015