Версия за печат

BG-Русе

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Изпълнителна агенция Проучване и поддържане на река Дунав, ул. Славянска № 6, За: Павлин Здравков Цонев, РБългария 7000, Русе, Тел.: 082 823130, E-mail: appd@appd-bg.org, Факс: 082 823131

Място/места за контакт: изпълнителен директор

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.appd-bg.org.

Адрес на профила на купувача: http://appd-bg.org/site/wrap.php?16.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

"Доставка на стоманени въжета"

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

44000000, 44300000

Описание:

Строителни конструкции и материали; помощни строителни материали (без електрически апарати)
Метални въжета, тел и свързани с тях изделия


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Доставка на стоманени въжета от следните видове: 4000 м.-стоманено въже ф 13 4000м.- стоманено въже ф 16 1000 м.-стоманено въже ф 20 Конструкция на въжето – 6x36 или 6х37 Оплетка, усукване на въже – дясна оплетка на усукване; Покритие на въжето – черни непоцинковани стоманени телове за 13 и 16, поцинковани стоманени телове за 20; Сърцевина на въжето – органична мека сърцевина Разкъсващо усилие на теловете на въжето (min 1570 N/mm2 – max 1770 N/mm2): за 13 – min 90 kN за 16 – min 186 kN за 20 – min 278 kN Смазка на въже – без смазка „сухо“ въже Количество на доставка: Доставките се извършват след предварителна заявка от страна на Възложителя за необходимото количество и вид.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

30000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр.Русе, ул. Арчар № 3

NUTS:

BG323

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Доставените въжета следва да отговарят на поне един от следните стандарти: DIN, ГОСТ, БДС 2. Участникът да има опит в изпълнението на доставки с предмет сходен с предмета на настоящата обществена поръчка- да е изпълнил поне един договор през последните три години. Опита се доказва чрез представяне на списък с изпълнени договори през последните три години, считано от датата на подаване на офертата; 3. Начин на плащане-съгласно проекта на договор; 4. Срок на валидност на офертите - не по-малко от 90 дни; 5. Максимален срок на доставка - не повече от 30 календарни дни.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1. Предлагана цена-60 точки Офертите се оценяват по показателя Предлагана цена (Пц) чрез предложените цени за изпълнение на поръчката от участниците без ДДС, който е по следната формула: Пц мин. х 60 = Оу1, Пц Където: 1) Пц мин. е най- малката предложена цена на изпълнение; 2) 60 е число, съответстващо на тежестта на показателя в точки, посочени в Таблица № 1; 3) Пц е предложената цена от участника; 4) Оу1 е резултатът от оценяването на участника в точки по показател № 1. 1.2 Резултатите от оценяването се закръглят до третия знак включително след запетаята. 1.3 Всяка оферта може да получи максимум 60 точки при оценка по показател Предлагана цена. 2. Срок на изпълнение-40 точки Офертите се оценяват по показателя Срок на изпълнение (Си) чрез предложените дни за изпълнение на поръчката от участниците, който е по следната формула: Си мин. х 40 = Оу2, Си Където: 1) Си мин. е най- къс/малък предложен срок на изпълнение; 2) 40 е число, съответстващо на тежестта на показателя в точки, посочени в Таблица № 1; 3) Си е предложения срок за изпълнение от участник; 4) Оу2 е резултатът от оценяването на участника в точки по показател № 2. 2.2 Резултатите от оценяването се закръглят до третия знак включително след запетаята. 2.3 Не се приема предложение от участник с предложен срок на изпълнение повече от 30 дни. 2.4 Всяка оферта може да получи максимум 40 точки при оценка по показател Срок на изпълнение. Общо-100 точки;

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

15/04/2015 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Приложения към публичната покана: 1. Приложение №1 Техническа спецификация - 5 стр. 2. Приложение №2 Методика за оценка - 2 стр. 3. Приложение №3 Представяне на участника - 2 стр. 4. Приложение №4 Ценово предложение- 1 стр. 5. Приложение №5 Списък с доставки по чл.51, ал.1, т.1 ЗОП- 1 стр.; 6.Приложение №6 проект на договор-4 стр. Офертите следва да съдържат 1. Представяне на участника, съгласно образец-приложение №3 от настоящата покана; 2. Техническо предложение Техническото предложение следва да е отговор на изискванията заложени от Възложителя в техническата спецификация. Предложеният срок на доставка не следва да бъде по -дълъг от 30 календарни дни. Предложения с предложен по-дълъг срок няма да бъдат разглеждани. 3. Ценово предложение, съгласно образец-Приложение №4 от настоящата покана; 4. Списък на доставките с предмет еднакъв или сходен с предмета на настоящата поръчка по образец-Приложение №5 от настоящата покана; Офертите се представят в запечатан, непрозрачен плик на адрес: гр.Русе, ул."Славянска" №6, етаж 1, всеки работен ден от 08.00 до 16.30 часа до крайният срок за получаване на оферти; ВАЖНО!!! Назначената от Възложителя комисия ще извърши публично отваряне на подадените оферти на 16.04.2015г., от 11:00 часа в сградата на ИАППД, гр.Русе, ул."Славянска" №6. На публичното заседание могат да присъстват: участниците, подали оферти или техни упълномощени представители, представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на режима за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Допълнителни документи и информация отнсно настоящата публична покана може да намерите на следният интернет адрес: www.appd-bg.org

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

15/04/2015