Версия за печат

BG-Разград

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Районна здравноосигурителна каса /РЗОК/ Разград, гр. Разград, бул. "България" 36, За: Стилиан Стефанов, Република България 7200, Разград, Тел.: 0886 500227; 084 611577, E-mail: razgrad@nhif.bg

Място/места за контакт: РЗОК Разград

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.nhif.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.nhif.bg/web/guest/576.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Облицоване с еталбонд на външни фасадни стени на сградата на РЗОК Разград.Срокът на изпълнение на поръчката е 40 календарни дни, считано от датата на подписване на договора с изпълнителя.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45200000

Описание:

Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Изграждане на облицовка с еталбонд на външни фасадни стени на сграда на РЗОК – 90.00м.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

30600 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Сградата на РЗОК

NUTS:

BG324

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Ремонтно - строителни работи по външната фасада на сградата на РЗОК Разград съобразно изисквания, описани както следв Изпълнението на поръчката ще се осъществява и в рамките на работното време на РЗОК Разград, като изпълнителят следва да се съобразява с установения в сградата охранително - пропусквателен режим. Изпълнителят се задължава през време на ремонтно-строителните работи да обезопаси по съответния начин строителната площадка, включително използваните външни за обекта части –коридори, тротоари и други. 4.Качество на извършваните ремонтно -строителни работи. Вложените материали и консумативи, следва да бъдат в съответствие по БДС (респективно европейските стандарти). Всички транспортни разходи във връзка с изпълнението на поръчката са за сметка на Изпълнителя. Изпълнителят носи отговорност за нужното количество вложени материали и качеството им. При приключване на ремонтните работи се съставя двустранен протокол за приемането им от страна на Възложителя /Образец № 1 към договора/. Участниците следва да отговарят на условията, посочени по-долу: 1.Български или чуждестранни физически или юридически лица, регистрирани като търговци по търговския закон. 2.Участниците може да извършат оглед на обекта, който е с препоръчителен характер. Огледът може да бъде извършван всеки работен ден от 09:00 до 16:00 часа в срока на валидност на публичната покана и се удостоверява, чрез вписване и подписване на участника в описа на възложителя. За контакти за огледа – Стилиан Стефанов – старши експерт в отдел "Административно и правно обслужване", тел.084 611 577. За извършения оглед, участникът попълва Декларация Образец № 5 към настоящите Технически изисквания и указания за офериране, която подписва (или изрично упълномощено от него лице) и задължително прилага към офертата. 3. Участниците да имат технически възможности за изпълнение на поръчката и осигурят квалифициран технически персонал на обекта. 4. Всички предварителни, подготвителни, допълнителни и последващи дейности във връзка с изпълнението на поръчката като примерно посочените: - Проверка, изчистване и отстраняване на компрометирани участъци по външните фасадни стени; - Направа на временни съоръжения или използването на каквато и да е техника във връзка със строителството; - Създаване на временна организация на движението (при нужда) и др. са изцяло за сметка на изпълнителя. 5. Сертификат по ISO 9001:2000 за система за управление на качеството в строителството /или еквивалент сертификат, или доказателства за еквивалентни мерки/.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

На оценяване и класиране подлежат офертите само на участниците, които отговарят на изискванията към тях по раздел III от настоящите указания. Оценяването и класирането на офертите се извършва по критерий “най-ниска цена”. Сравнява се предложената от участниците обща стойност на ремонтно-строителната дейност. Крайното класиране на участниците се извършва във възходящ ред, като на първо място се класира участникът, предложил най-ниска обща цена.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

14/04/2015 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Съдържанието на офертата, съгласно чл.101в ал. 2 от ЗОП, се представя в запечатан, непрозрачен плик. Ценовата оферта трябва да бъде в отделен, запечатан, непрозрачен плик с надпис „Предлагана цена” поставен в плика с офертата. Съдържание на офертата включва: Административни сведения, изготвени по образеца (Приложение № 1). Декларация по чл. 47, ал.9 от ЗОП за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, букви“a”, “б“, „в“, „г“ и „д“, т.2, т.3 и т.4, ал. 2, т. 5 и ал.5 от ЗОП(Приложение № 2). Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал) – представя се, когато офертата или някой документ от нея не е подписана от управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен негов представител. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в обществената поръчка. Техническо предложение за изпълнение на поръчката(Приложение № 3). Ценово предложение за изпълнение на поръчката(Приложение № 4). Декларация за оглед на обекта (Приложение № 5). В случайте, в който участникът е извършил препоръчителния от възложителя оглед. Декларация за осигурена техническа възможност за изпълнение на поръчката (Приложение № 6). Заверено копие от сертификат по ISO 9001:2000 за система за управление на качеството в строителството /или еквивалент сертификат, или доказателства за еквивалентни мерки/. Цялата информация и приложенията са публикувани на посочения в Раздел І на поканата интернет адрес в профила на купувача. Отварянето на офертите ще се извърши при условията на чл.101г ал.3 от ЗОП на 15.04.2015 г от 10:00 часа в Заседателната зала на ІІ-я етаж в сградата на РЗОК Разград в гр. Разград, бул. "България"36.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

14/04/2015