Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Национална спортна академия „Васил Левски”, Студентски град, Ректорат - Национална спортна академия „Васил Левски”,ет.4, Стая №408, За: Инж. Райна Стоименова, Република България 1700, София, Тел.: 0896 776632, E-mail: nsa_stoimenova@abv.bg

Място/места за контакт: Отдел Капитално строителство

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.nsa.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.nsa.bg/bg/page,1677.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Инженерни услуги по проектиране на електрически инсталации – СИЛНОТОКОВА инсталация, ОСВЕТИТЕЛНА инсталация, СЛАБОТОКОВА /интернет/ инсталация

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71321000

Описание:

Инженерни услуги по проектиране и конструиране на инсталации в сгради


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

РЗП 64.60 м2

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

800 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр.София, Студентски град - Студентско общежитие - Блок 70; етаж 5 в учебен център на катедра „Теория на спорта” – сектор”Статистика” в Национална спортна академия „Васил Левски“

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1.4.1. Техническа спецификация -Инженерни услуги по проектиране на електрически инсталации – СИЛНОТОКОВА инсталация, ОСВЕТИТЕЛНА инсталация, СЛАБОТОКОВА /интернет/ инсталация. 1.4.2.1. Общи данни за сградата, предмет на проектиране: Учебният център се състои от три помещения с обща площ 64.60 м2: учебна зала – 42.60м2; преподавателски кабинет – 9.00м2; фоайе – 13.00м2. За сградата има чертежи по част архитектура САМО на хартиен носител. 1.4.2.2. Настоящото състояние на електрическата инсталация: има изградени силова електрическа инсталация, осветителна инсталация, интернет инсталация. Силовата инсталация се захранва от електрическо табло, което се намира на петия етаж на сградата. От него са захранени следните консуматори: 17 броя компютърни конфигурации, климатик и мултимедия. При включване на всички електрически консуматори, много често ел. инсталацията аварира. 1.4.2.3. Обхват на услугите по проектиране. 1.4.2.3.1. Обследване на състоянието на съществуващите инсталации и оценка на това каква част от тях може да бъде запазена и използвана. 1.4.2.3.2. Изработване на проект на инсталацията по действащите норми и съобразено с годността на съществуващите инсталации, при следните изисквания на възложителя:да се осигури безопасна и безаварийна работа на следните консуматори: 19 броя компютърни инсталации, 2 бр. климатици, 1 бр. мултимедия, 2бр. хладилници, 1бр кафе-машина, както и да се предвиди резервна ел.мощност. Да се предвиди монтирането на ел. табло, тип „апартаментно” на подходящо място в една от стаите. 1.4.2.3.2.1. Силова инсталация: - кабелите на силовата инсталация да са скрити под мазилка. - проектирането да се съобрази с минимално разбиване на стените и пода на стаите. - да се проектират контакти, на места посочени от Възложителя. 1.4.2.3.2.2. Осветителна инсталация - в кабинетите, да се проектират луминесцентни осветителни тела, съобразени с нормите за осветеност. - във фоайето, ключът за осветление да се постави непосредствено до входната врата. 1.4.2.3.2.3.Слаботокова инсталация - в учебната зала да се предвидят два варианта за трасе на кабелните линии. Да се проектират кабелни канали за осигуряване на защита, функционалност и ревизия на кабелите. - в кабинетът на преподавателите е необходимо да се предвиди извод за компютър и телефон. - в учебната зала да се предвидят изводи за 17 компютърни конфигурации, мултимедия. - във фоайето да се предвиди извод за телефон. И други съгласно проект на договор и документация за участие публикувана на http://www.nsa.bg/bg/page,1677;

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

15/04/2015 10:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

4.2.1. Могат да участват всички физически лица, които имат пълна проектантска правоспособност или юридически лица, които разполагат с такива лица, наето по трудов или друг договор 4.2.2.Участникът трябва да е изпълнил успешно поне два договора, с предмет сградна електро инсталация за последните 3 (три) години, считано от датата посочена като крайна за подаване на офертите; 4.2.3. Участникът трябва да разполага с експертен персонал, сред който поне по един специалист, притежаващ пълна проектантска правоспособност по специалност „Електроинженер”. 4.2.4. За доказване на технически възможности и квалификация, участниците представят следните документи: 1. Справка-декларация на договори за проектиране изпълнени през последните 3 (три) години, считано от датата посочена като крайна за подаване на офертите, към която справка-декларация се прилагат доказателства: копия от договори, приемателни протоколи и/или препоръки за добро изпълнение, издадени на участника. 2. Списък на проектанта или екипа, към който се прилагат професионална автобиография, заверен договор за гражданско или трудово правоотношение и копие на валидно удостоверение за проектантска правоспособност – магистър електроинженер, издадени от КИИП. 3. Застрахователна полица за застраховка професионална отговорност на проектанта. Участниците следва в срок до 15:00 часа на 14.04.2015 г.да се запознаят предварително на място с обекта и задължително да представят Протокол от извършен оглед. В тази връзка следва да уговорят предварително / по телефон/ дата и час на посещение с посочените лица за контакт.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

14/04/2015