Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Национална спортна академия „Васил Левски”, Студентски град, Ректорат - Национална спортна академия „Васил Левски”,ет.4, Стая №408, За: инж. Ивайло Филипов, Ръководител Отдел „Капитално строителство” на НСА“Васил Левски“, Република България 1700, София, Тел.: 0896 776608, E-mail: nsa.filipov@gmail.com

Място/места за контакт: Отдел Капитално строителство Ректорат ет.4, Стая №408

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.nsa.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.nsa.bg/bg/page,1677.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет на поръчката: „Доставка и монтаж на входни метални врати” Място на изпълнение: 29 (двадесет и девет) стаи на 4-ти Етаж от Ниското тяло на Студентско общежитие „Блок 15“, находящ се в гр. София, район „Студентски“ кв. Студентски град”;

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

44421500

Описание:

Блиндирани или армирани врати


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

29 (двадесет и девет) броя метални входни еднокрили врати с брави с едноточково секретно заключване, подробно описани в Документацията за участие, публикувана на Профила на купувача на Възложителя Няма да се допуснат за разглеждане и няма да бъдат класирани предложени от участниците оферти, с посочена крайна обща цена над 14 000 лева с включен ДДС

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

14000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

бл.15, ниско тяло на Национална спортна академия „Васил Левски”, находящ се в гр.София: Студентски град общежитие

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Избраният изпълнител следва да представи: Документи по чл.101е, ал.2 от ЗОП и декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП. Вносна бележка за внесена гаранция за добро изпълнение на договора в размер – 500 /петстотин/ лева или банкова гаранция за същата сума по образец и при условията на Документацията за участие. И други съгласно документация за участие публикувана на http://www.nsa.bg/bg/page,1677;

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

09/04/2015 10:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Участника следва да представи: 1. Декларация административни и банкови сведения по образец. 2. Протокол за извършен оглед. 3. Ценова оферта по образец. 4. Техническо предложение по образец 5. Проектодоговор в три екземпляра по образец. 6. Заверено копие от валиден сертификат за внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008 с обвхват сходен с поръчката или такъв свързан с изработване, доставка и монтаж на изделия от метални профили или еквивалентен. 7. Мостри по т. 1.5.11, т. 1.5.12, т. 1.5.13 и т. 1.5.14 от Документацията за участие. Мострите се представят в отделна опаковка, с върху която се посочва наименованието на участника и предмета на поръчката. На всяка мостра да се залепи етикет или да се надпише с името на участника и точката от Документацията, на която отговаря. Участниците следва в срок до 15:00 часа на 08.04.2015 г. да се запознаят предварително на място с обектите и задължително да представят Протокол от извършен оглед по образеца в Документацията за участие. В тази връзка следва да уговорят предварително /по телефон/ дата и час на посещение с посочените лица за контакт. Кандидатите могат да подават своите предложения лично, по поща или по куриер всеки работен ден на адрес: София, Студентски град, НСА Сграда Ректорат ет.1 ст.111 „Деловодство” в срок до 10.00 часа на 09.04.2015 г. Подадените след този час предложения за участие, включително и такива, чрез куриери и пощи няма да бъдат приемани за разглеждане, а участниците няма да бъдат допуснати до участие в процедурата. Дата, час и място на отваряне на офертите: 10.30 часа на 09.04.0215 г. Заседателна зала на Ректората, ет.3, НСА « Васил Левски», Студентски град, гр. София

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

08/04/2015