BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ЦДГ№166 „Веселушка”, ул. „Горски пътник”№23, За: Малинка Стефанова Петрова, Република България 1421, София, Тел.: 02 8662271, E-mail: cdg_166@abv.bg

Място/места за контакт: ЦДГ№166 „Веселушка”, ул. „Горски пътник”№23

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://cdg166.com/.

Адрес на профила на купувача: http://cdg166.com/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет на обществената поръчка е определяне на Изпълнител за доставка на хранителни продукти за нуждите ЦДГ№166 „Веселушка”, вкл. доставка на млечни продукти, месо и месни продукти, хляб и зърнени изделия, плодове и зеленчуци и други хранителни продукти и съгласно подробно посочените храни по техническа спецификация към настоящата документация. Посочените по-горе групи хранителни продукти не представляват обособени позиции. Участниците подават оферти за всички видове хранителни продукти по техническата спецификация. Хранителните продукти ще се доставят периодично, на партиди, франко складовете на ЦДГ№166 „Веселушка”, съобразно предварително заявените от възложителя количества. Всяка доставена партида хранителни продукти трябва да бъде придружавана със съответните сертификати за качество и произход и да са със срок на годност, съгласно изискванията на Закона за храните и подзаконовите нормативни актове към него. Няма да се допускат доставки на стоки с генетично модифицирани храни. Храненето на децата ще се осъществява от Възложителя, съгласно изискванията на Наредба № 6 от 10 август 2011 година за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детски заведения и Наредба № 9 от 16 септември 2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата, издадени от Министерство на здравеопазването и в съответствие с това, доставяните хранителни продукти следва да отговоряват на минималните изисквания за качество по тези наредби. При транспортирането на храните трябва да се спазват изискванията на Регламент (ЕО) № 852/2004 г. (OB L 139.30.4.2004 г.) и Регламент (ЕО) № 853/2004 г.относно хигиената на храните и действащото българско законодателство. Транспортните средства, с които се извършва доставкатаследва да бъдат регистрирани по чл 246 ал.4 от Закона за Ветеринарномедицинската дейност и чл.6 от Регламент (ЕО) № 852/2004г.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

15000000, 15100000, 15200000, 15300000, 15500000, 15600000, 15700000, 15800000

Описание:

Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти
Месо и месни продукти
Риба и други водни животни, преработени и консервирани
Плодове и зеленчуци, преработени и консервирани
Млечни продукти
Мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти
Готови храни за животни
Различни хранителни продукти


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:


ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ЦДГ№166 „Веселушка”, ул. „Горски пътник”№23

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Съгласно утвърдената документация, която е достъпна в профил на купувача на сайта на ЦДГ№166 „Веселушка”: http://cdg166.com/

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

07/04/2015 15:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Предмет:"Доставка на хранителни продукти за нуждите на ЦДГ№166 „Веселушка” - гр. София, СО - Район Лозенец. Прогнозната стойност: 66 000,00 без ДДС. Източник на финансиране: местен бюджет Критерий за оценка: най-ниска цена Срок за получаване на офертите: до 15:00 часа на 07.04.2015г. Място за получаване на офертите: в деловодствотото на ЦДГ№166 „Веселушка” на адрес гр. София, ул. „Горски пътник”№23 Дата, час и място на отваряне на офертите: на 08.04.2015г. от 10:00 часа в сградата наЦДГ№166 „Веселушка”, ул. „Горски пътник”№23

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

07/04/2015