Версия за печат

BG-Симитли

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Симитли, ул. Христо Ботев № 27, За: Александър Цветков, България 2730, Симитли, Тел.: 0748 72138, E-mail: simitly@mail.bg, Факс: 0748 72231

Място/места за контакт: гр. Симитли, ул. Христо Ботев № 27

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.Simitli.bg.

Адрес на профила на купувача: www.Simitli.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Обект на поръчката е изготвяне на оперативен доклад за пилотните съоръжения (отоплителната инсталация), системен и компонентен анализ за пилотните съоръжения и сравнителна оценка и доклад за ефективността на пилотните съоръжения на ОДЗ „Радост” – гр. Симитли, по проект: „Насърчаване употребата на нискотемпературни геотермални източници чрез разработката на насоки за оперативна експлоатация и предприемчиви решения за зелена енергия, с акроним ENERGЕIA, финансиран по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ В3.11.01 от 23.10.2013г. от Програмата за европейско териториално сътрудничество България - Гърция 2007 - 2013 г.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79410000

Описание:

Консултантски услуги по управление и стопанска дейност


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

1. Оперативен доклад за пилотните съоръжения (отоплителната инсталация); 2. Системен и компонентен анализ за пилотните съоръжения; 3. Сравнителна оценка и доклад за ефективността на пилотните съоръжения на ОДЗ „Радост” – гр. Симитли, по проект: „Насърчаване употребата на нискотемпературни геотермални източници чрез разработката на насоки за оперативна експлоатация и предприемчиви решения за зелена енергия” Прогнозна стойност посочена по - долу е без ДДС. Източник на финансиране: Програмата за европейско териториално сътрудничество България - Гърция 2007 - 2013 г. Подробно описание на обема на поръчката се съдържа в техническата спецификация, която е част от документацията за участие в обществената поръчка, публикувана в посочената официална интернет страница на общината.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

65193 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Симитли

NUTS:

BG413

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Всяка оферта задължително трябва да съдържа: 1. Представяне на участника - по образец. При участници обединения - документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият. 2. Оферта, съдържаща срок на валидност на офертата и данни за лицето, което прави предложението – по образец. 3. Техническо предложение – по образец. 4. Ценово предложение – по образец; 5. Декларация за приемане на условията на проекта на договор - по образец. Срокът на валидност на офертата (който се посочва в образеца на оферта) не трябва да бъде по - кратък от 60 /шестдесет/ календарни дни.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

ПОКАЗАТЕЛИ И ОТНОСИТЕЛНА ТЕЖЕСТ: Показател П 1 - предложена цена с тежест 80 %. Показател П 2 - срок за изпълнение /в календарни дни/, считано от датата на получаване на възлагателно писмо от Изпълнителя с тежест 20 %. МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ: 1. Показател П 1 - Предложена цена с тежест 80 %. По показател П1, офертите ще се оценяват в зависимост от предложената от участника цена за изпълнение на поръчката с включен ДДС, по следната формула: K1 = предложена минимална цена X 80 предложена цена от кандидата 2. Показател П 2 - срок за изпълнение /в календарни дни/ – К2 с тежест 20 %. По показател П2 - срок за изпълнение /в календарни дни/ офертите ще се оценяват в зависимост от предложения срок за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката, считано от датата на получаване на възлагателно писмо от Възложителя, по следната формула: K2 = предложен най-кратък срок X 20 предложен срок от кандидата Класирането на офертите се извършва на база на комплексна оценка (К) на всяка тях, получена по следната формула: К = П1 + П2 На първо място се класира кандидатът с най - висока комплексна оценка.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

07/04/2015 15:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТАТА: Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, на адрес: гр. Симитли, ул. „Христо Ботев” № 27, етаж първи - деловодство. Върху плика се посочва: 1. Наименование на поръчката. 2. Наименование на участника, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес. УСЛОВИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР. При сключване на договор определеният изпълнител представя документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1 от ЗОП и декларации за липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП. Офертите ще бъдат отворени на 08.04.2015г. от 09.00 часа в заседателната зала на община Симитли, находяща се на адрес: гр. Симитли, ул. "Христо Ботев" № 27, втори етаж. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в обществената поръчка или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

07/04/2015