Версия за печат

BG-Ямбол

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Тунджа, пл. Освобождение №1, За: Галина Иванова- началник отдел Обществени поръчки, Р. България 8600, Ямбол, Тел.: 046 684305, E-mail: contracts@tundzha.net, Факс: 046 661574

Място/места за контакт: отдел Обществени поръчки, ет. 3, стая 309

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.tundzha.net.

Адрес на профила на купувача: http://www.tundzha.net/profil-na-kupuvacha/150-publichni-pokani/3141-izvarshvane-na-remont-vklyuchvasht-pokrivni-raboti-podmyana-na-dograma-i-dovarshitelni-raboti-na-sgrada-ou-sv-sv-kiril-i-metodii-nahodyashto-se-v-upi-1-kv-63-po-pup-na-s-boyadzhik-obshtina-tundzha.html.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Строително - монтажните работи на сградата на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, находящо се в УПИ 1, кв. 63 по ПУП на с. Бояджик, Община „Тунджа” обхващат частичен демонтаж на покривни елементи и дървена покривна конструкция. Оформяне на наклони за плосък покрив с армирана бетонова настилка, полагане на топлоизолация от ЕPS 10 см, циментова замазка и два пласта хидроизолация на газопламъчно залепване, като втория пласт е с посипка. Обшивка с поцинкована ламарина по бордове, частична подмяна на улуци, казанчета, есове и тръби. Подмяна на дървените прозорци с РVС и входните врати с алуминиеви врати с прекъснат термомост и се изкърпва около тях - вътрешно и външно. Необходимо е да се извърши вътрешен ремонт на стената около прозорците, което се състои в изкърпване на мазилката, грундиране с грунд контакт, шпакловка и боядисване с латекс цялостно отвътре. След изкърпване около прозорците е необходимо да се боядисва с фасаген външно.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45000000, 45261000, 45420000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Покривни работи
Монтажни работи на дограма, интериорни и други завършващи елементи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Заложените за изпълнение количества и видове СМР са посочени в приложената към документацията количествена сметка.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

83333 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

строително-монтажните работи, предмет на поръчката обхващат сградата на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, находящо се в УПИ 1, кв. 63 по ПУП на с. Бояджик, Община „Тунджа”.

NUTS:

BG343

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участие в общ.пор. може да вземе всяко бълг. или чуждестр.ФЛ или ЮЛ,както и техни обединения,отговарящи на условията посочени в ЗОП и обявените изисквания от Възложителя в документацията за участие.Към офертата следва да бъдат приложени:1.Адм. данни за лицето съгл. чл.101в,ал.1,т.1 от ЗОП-Обр.1;2.Заверено от участника копие на Удостоверение за вписване в ЦПРС за изпълняване на СМР за ПЪРВА група,строежи от ІV категория или по висока,съответстващи на предмета на поръчката,съгл.чл.5, ал.6, т.1.5.1 от Правилника за реда за вписване и водене на ЦПРС.3.Списък на строителството,еднакво или сходно с предмета на поръчката,изпълнено през последните 5 год.-Обр.2.Мин.изискв:Участн. следва да е изпълнил строителство еднакво или сходно с предмета на поръчката на не по-малко от 3 строежа през последните 5 год.до датата определена за получаване на офертите,което се доказва с:- посочване на публичните регистри,в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация,която информация включва данни за компетентните органи,които са издали тези актове,стойността, датата,на която е приключило изпълнението,мястото и вида на строителството,или удостоверения за добро изпълнение,които съдържат ст-та,датата,на която е приключило изпълнението,мястото,вида и обема на строителството,както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания,удостоверенията съдържат дата и подпис на издателя и данни за контакт или копия на документи,удостоверяващи изпълнението,вида и обема на изпълнените строит.дейности.* Под „строителство еднакво или сходно с предмета на поръчката„ навсякъде в настоящата документация,където е употребен този израз следва да се разбира “строителство на сгради или ремонт на сгради, включващ довършителни работи- подмяна на дограма,покривни работи /хидроизолации/ и бояджийски работи.”4.Списък на техн. лица,с които участн.ще разполага по трудов договор за изпълнение предмета на поръчката-Обр.3;Мин.изискв.:Участн. следва да разполага по трудов договор с технич. лица,необходими за изпълнение на поръчката от миним. 1 технич. ръководител на обекта,с образов. квалификация „строителен инженер" или „строителен техник" съгл. чл.163а от ЗУТ,с мин.3год.профес.опит.5.Информ. за образованието,профес.квалификация и профес.опит на техн.ръкъводител съгласно чл.51,ал.1 т.7 от ЗОП–Обр.4.*В случай, че участн. участва като обединение,което не е ЮЛ,документа по т.1 се представя за всяко ФЛ или ЮЛ, включено в обедин.,а документите по т.2-5 се представят само от участн.чрез които обединен. доказва съответствието си с изискв. на възложителя за технич.възможности и квалификация.6.Декл.по чл.56,ал.1,т.8 от ЗОП-Обр.5;7.Декл.за съгласие за участие на подизп.-Обр.5а.8.Договор/споразумение за създаване на обед.за участие в ОП-копие,а когато в договора не е посочено лицето,което представлява участн.в обед.–и документ,подписан от лицата в обедин.,в който се посочва представляващия.9.Декл. от всички членове на обединението- консорциума–Обр.6.10.Декл.за липса на свързаност с друг участник по чл.55,ал.7 от ЗОП,както и за липса на обстоятелство по чл.8,ал.8,т.2 от ЗОП-Обр.7;11.Декл. по чл.3,т.8 и чл.4 отЗИФОДРЮПДРСИТДС-Обр.8,подписана от всички лица,които представляват участника;12.Декл. по чл.6,ал.2 от ЗМИП-Обр.9,подписана от законния представител или пълномощника на ЮЛ.13.Декл.,че са спазени изискванията за закрила на заетостта,включително миним.цена на труда и условията на труд-Обр.10;14.Техн. предл.–Обр.11 и ако е приложимо-декл. по чл.33,ал.4 от ЗОП–обр.12;15.Цен. предл.-Обр.13;Като приложения към Цен. предл.се прилагат:КСС-Прил.1;Таблица с пок.за ценообразуване-Прил.2,с които се остойностяват видовете СМР от КСС;Анализи за доказване на ед.цена за всяка позиция от КСС.При формирането на ед.цена на СМР следва да бъдат включени ст-стите за труд,механизация и м-ли, съгл.приетите разходни норми,техн.спецификации и начин на измерване,в това число допълнителните и доставно-складовите разходи и печалба.Продължава в Раздел Допълнителна информация...

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

06/04/2015 12:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

При несъответствие между предложените ед.цени в КСС и посочените анализни цени,валидна ще бъде анализната цена.В случай,че бъде открито такова несъответствие,ед.цени в КСС се превежда от комисията по чл.101г от ЗОП в съответствие с ед.анализни цени на офертата.При несъответствие между предложените ед. и обща цена,валидна ще бъде ед. цена на офертата.В случай,че бъде открито такова несъответствие,общата цена се превежда от комисията по чл.101г от ЗОП в съответствие с ед.цена на офертата.Участн. трябва да посочи показателите за ценообразуване,с които се остойностяват видовете СМР от КСС.В случай,че участникът не е приложил необходимите анализи за всяка позиция от КСС,доказващи образуването на всяка от посочените в КСС ед.цени,не се оценява от комисията.Макс. допустимата предложена ст-ст е до размера на посочената прогнозна ст-ст.Предложената от участниците крайна цена за изпълнение на поръчкатa не може да надхвърля посочената от Възложителя макс. допустима ст-ст.В случай,че ценов.предл. надхвърля макс. допуст. ст-ст то не се оценява от комисията.Офертата следва да се представи в запечатан непрозрачен плик лично или от упълномощен представител в срок до 12:00ч. на 06.04.2015 г. в Деловодство на Община „Тунджа”.Върху плика се посочва пълното наименование и адрес за кореспонденция на участника,тел. и по възможност факс и електр.адрес,както и наименованието на поръчката.Представените образци в документ.за участие и условията,описани в тях са задължителни за участн.Всички образци и док.,съдържащи се в офертата следва да са подписани и подпечатани от лицето,представляващо участн. в настоящата ОП.Когато офертата(или някой документ от нея) не е подписана от управляващия и представляващ участн.съгл.актуалната му регистрация,се представя пълномощно на лицето,подписващо офертата/ориг./.Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител),както и изрично изявление,че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в ОП.Желаещите да получат документацията за участие, могат да направят това до 12:00 часа на 06.04.2015 г. в административната сграда на община „Тунджа”, отдел „Обществени поръчки, ет.3, стая 309. Документацията е публикувана в профила на купувача http://www.tundzha.net/profil-na-kupuvacha.html, от където може да бъде изтеглена.Срок на валидност на публичната покана – 06.04.2015 г.Отварянето на офертите ще се извърши от назначена от Възложителя комисия на 06.04.2015 г. от 14:00 ч. в заседателната зала на община „Тунджа”, пл. „Освобождение” 1, гр. Ямбол. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в обществената поръчка или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Присъстващите представители на участниците представят документ за самоличност или пълномощно. * Възложителят не приема за участие и връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайният срок или са в не запечатан, прозрачен или в плик с нарушена цялост. * Участници не представили задължителните образци за участие или други изискуеми документи, или не отговарящи на условията в документацията съобразно изискванията на ЗОП и Възложителя, не се оценяват от комисията. *Оферта на участник не приложил необходимите анализи, доказващи образуването на всяка от посочените в количествено-стойностната сметка единични цени, не се оценява от комисията. *Ценово предложение на участник надхвърлящо максимално допустимaта прогнозна стойност на обществената поръчка, не се оценява от комисията. * За нерегламентираните в настоящите указания и документация условия по провеждането на процедурата се прилагат разпоредбите на ЗОП и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, както и приложимите национални и международни нормативни актове, съобразно предмета на поръчката.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

06/04/2015