Версия за печат

BG-С. АНТОН

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ОБЩИНА АНТОН, ПЛ. СЪЕДИНЕНИЕ №1, За: ЦОНКА НИКОЛОВА ГЕШЕВА, БЪЛГАРИЯ 2089, С. АНТОН, Тел.: 07186 2300, E-mail: obanton@abv.bg, Факс: 07186 2500

Място/места за контакт: ЦОНКА НИКОЛОВА ГЕШЕВА

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.antonbg.com.

Адрес на профила на купувача: www.antonbg.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ НА ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ В С. АНТОН, ОБЩИНА АНТОН”, ФИНАНСИРАНИ ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ ЧРЕЗ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА АНТОН.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

90000000, 90500000

Описание:

Услуги, свързани с отпадъчните води, битовите отпадъци, чистотата и околната среда
Услуги, свързани с битови остатъци и отпадъци


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Цената е до 66 000 лева.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

СЕЛО АНТОН

NUTS:

BG41

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка на основание чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП. За нерегламентираните в настоящите указания и документацията за участие условия по провеждането на процедурата, се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, както и приложимите национални и международни нормативни актове, съобразно с предмета на поръчката.Участникът да не е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за:престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодек;престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс.Технически изисквания.Участниците следва да разполагат с:Разрешително и/или регистрационен документ за извършване на дейности с отпадъци по ЗУО и/или комплексно разрешително по ЗООС – доказва се с копие от документите;Лиценз за извършване на автомобилен превоз на товари – доказва се с копие от документа;Налични съдове за ТБО – доказва се с копие от фактура, договор за покупка/наем/лизинг. Минимум 2 броя специализирани автомобили – сметосъбирач (един основен и един резервен) - доказва се с копие от фактура, договор за покупка/наем/лизинг, копие от регистрационен талон.Валидна застраховка за професионална отговорност – доказва се с копие от документа;Валидни сертификати за внедрена система за управление на качеството ISO 9001-2008 или еквивалент; система за управление на околната среда ISO 14001-2004 или еквивалент; сертификат OHSAS 18001-2007 или еквивалент, за дейностите, обект на поръчката - доказва се с копие от документите.Участникът трябва да е изпълнил през последните 3 години, считано от датата на подаване на на офертата, най-малко три договора с предмет сходен с предмета на поръчката (сметосъбиране и сметоизвозване в населени места от община/и) – доказва се със списък на изпълнените договори по образец. Гаранцията за участие в процедурата е в размер на 660 /шестстотин и шестдесет / лева;Гаранцията за участие може да се представи под формата на банкова гаранция или парична сума, по следната сметка на Община Антон: IBAN – BG44UNCR75273359158630 BIC – UNCRBGSF;Административни сведения;Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, т.1 от ЗОП;Декларация по чл.47, ал.1 и 5 от ЗОП;Декларация по чл. 47, ал.2 от ЗОП;Декларация по чл.56 от ЗОП;Декларация по чл.56, ал.1 и т. 12 от ЗОП;Копие от Разрешително и/или регистрационен документ за извършване на дейности с отпадъци по ЗУО и/или комплексно разрешително по ЗООС;Копие от Лиценз за извършване на автомобилен превоз на товари;Копие от фактура, договор за покупка/наем/лизинг за налични съдове за ТБО;Копие от фактура, договор за покупка/наем/лизинг, копие от регистрационен талон за специализирани автомобили – сметосъбирач;Списък на изпълнените договори за сметосъбиране

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Показатели за оценка. Относителна тежест: Кц – Oценка по критерий „Цена” с коефициент на тежест: 50 т.; Кт – Oценка по критерий „Техническо предложение за изпълнение на поръчката” с коефициент на тежест: 50 т. Допустими стойности и формиране на оценката по показателите: Кц - оценка по критерий „Предложена Цена” - максимум 50 точки: Кц = единична цена за обслужване на 1(един) брой контейнер за ТБО с обем 240 л. (най-ниската предложена цена от участник / (разделена на) конкретната предложена от участника цена ) х 50 т. Кт. - Подробност на описанието на необходимите дейности по събирането и транспортирането на битовите отпадъци от населеното място с организирано събиране в община Антон, оптималност и детайлност на организационния план за извършване на дейностите по събиране и транспортиране на битовите отпадъци от населеното място с организирано събиране в община Антон съобразно характеристиките на населеното място, предлаган брой, видове съдове за ТБО и тяхното разполагане след подписване на договор за обществена поръчка - максимум 50 точки, като: - участникът, който е представил пълно и изчерпателно описание на дейностите по събиране и транспортиране на битовите отпадъци от населеното място с организирано събиране, представил е пълен, оптимален и подробен организационен план относно дейностите по събиране и транспортиране на битовите отпадъци от населеното място с организирано събиране, предлаган брой видове съдове за ТБО и тяхното разполагане след подписване на договор за обществена поръчка, получава максималната оценка 50 точки; - участникът, който е представил непълно и неизчерпателно описание на дейностите по събиране и транспортиране на битовите отпадъци от населеното място с организирано събиране, представил е непълен, организационен план, относно дейностите по събиране и транспортиране на битовите отпадъци от населените места с организирано събиране, предлаганият брой и видове съдове за ТБО и вариант за тяхното разполагане е непълен, след подписване на договор за обществена поръчка, получава оценка 25 точки; - участникът, който е представил само общо описание на дейностите по събиране и транспортиране на битовите отпадъци от населеното място с организирано събиране, не е представил организационен план относно дейностите по събиране и транспортиране на битовите отпадъци от населеното място с организирано събиране, не е предложил брой, видове съдове за ТБО и не е представил вариант за тяхното разполагане след подписване на договор за обществена поръчка, получава оценка 1 точка. Комплексна оценка за класиране = Кц + Кт Участникът, събрал максимален брой точки, се класира на първо място.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

07/04/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Документите за „СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ НА ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ В С. АНТОН, ОБЩИНА АНТОН”, ФИНАНСИРАНИ ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ ЧРЕЗ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА АНТОН, могат да се изтеглят от официалния сайт на Община Антон - www.antonbg.com в профил на купувача Дата на отваряне на офертите 09.04.2015 година от 10:30 часа в заседателната зала на Община Антон Офертите за участие се подават в делеводството на Община Антон в посочения в документацията адрес и срок.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

06/04/2015