BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Многопрофилна болница за активно лечение по неврология и психиатрия Св. Наум ЕАД, ул. Д-р Любен Русев № 1, За: Мария Мушева, България 1113, София, Тел.: 02 9702283, E-mail: ubalnp@yahoo.com, Факс: 02 8709309

Място/места за контакт: Адресът на управление на възложителя: гр. София, ул. Д-р Любен Русев № 1

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.svnaum.com/bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.svnaum.com/bg/obshtestveni-porachki.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Обект на настоящата обществена поръчка е “Строително-монтажни работи на обекти на територията на МБАЛНП “Св. Наум” ЕАД, гр. София – по осем обособени позиции”, съгласно Техническата спецификация, неразделна част от настоящата документация.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45261100, 45215000

Описание:

Строителни и монтажни работи на покривни конструкции
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на сгради на здравеопазването и социалните грижи, крематориуми и обществени тоалетни


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

В рамките на настоящата обществена поръчка се съдържат осем обособени позиции, подробно описани в техническата спецификация.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

263605 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, гр. София”, адрес: гр. София, ул. “Д-р Любен Русев” № 1

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Общите и административните изисквания съгласно разпоредбите на ЗОП се съдържат в документацията за участие в настоящата обществена поръчка. Възложителят изисква гаранция за участие в размер на един процент от прогнозната стойност за всяка обособена позиция. Възложителят изисква гаранция за добро изпълнение на договора за обществена поръчка в размер на 3 % (три процента) от стойността на договора без ДДС. Гаранцията за изпълнение може да се внесе в брой в касата на възложителя, по банков път, или може да се представи под формата на банкова гаранция. Участникът избира сам формата на гаранцията за изпълнение.Гаранцията за добро изпълнение се представя при подписване на договора. Възложителят задържа 50% (петдесет процента) от гаранцията за изпълнение за обезпечаване на задължението за гаранционна поддръжка, а останалата част освобождава в 30 (тридесет) дневен срок след приемането на строително-монтажните работи с двустранен протокол за последния по време изпълнен обект, ако липсват основания за задържане на гаранцията за добро изпълнение или на част от нея. Възложителят не дължи лихва за времето, през което средствата по гаранцията са стояли у него законосъобразно. В случай, че участникът, избран за изпълнител на обособена позиция в настоящата обществена поръчка е участвал като обединение, той може да избере или да създаде юридическо лице или да се регистрира в Регистъра БУЛСТАТ към Агенцията по вписванията като неперсонифицирано лице по смисъла на Закона за задълженията и договорите. Независимо от избора му, регистрацията следва да бъде извършена преди сключването на договора за обществена поръчка. Възложителят изисква валидна застраховка (професионална отговорност) – заверено копие на валидна застраховка за професионална отговорност на лицето (лицата), което ще осъществява строителството за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнението на задълженията им с минимална застрахователна сума, определена по реда на НАРЕДБА за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, както следва: - за обособена позиция VІ - застраховка за ІІ категория строеж , съгласно чл.137, ал.1, т.2 ЗУТ - 200 000 (двеста хиляди) лева; - за всички останали обособени позиции (І, ІІ, ІІІ, ІV, V, VІІ и VІІІ) - за строежи V категория, съгласно чл.137, ал.1, т.5 ЗУТ - 70 000 (седемдесет хиляди) лева. Застраховката трябва да е със срок на валидност минимум до срока на валидност на офертите. За доказване на техническите възможности за изпълнение на поръчката възложителят изисква: - актуална регистрация в Централния професионален регистър на строителите към Камарата на строителите за съответните дейности / група строеж в зависимост от обособената позиция, за която участникът подава оферта; -признат опит в изпълнението на строителство - за последните 5 години преди подаването на офертата участниците да са изпълнили строителни дейности, които са еднакви или сходни с дейностите, предмет на тази обществена поръчка. Съответствието с този критерий за подбор на възложителя се удостоверява с документите по т. 4.3.2.9. и 4.3.2.10 от указанията за участие; - в случай, че участникът участва като обединение / консорциум, изброените по-горе минимални изисквания за технически възможности се прилагат за обединението (консорциум и др.) като цяло; - в случай, че участникът предвижда участие на подизпълнители изброените по-горе минимални изисквания за технически възможности се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1. Показател "Цена" с максимална стойност 35 (тридесет и пет) точки; 2. Показател "Техническа оценка" с максимална стойност 50 (петдесет) точки; 3. Показател "Срок за изпълнение на поръчката" с максимална стойност 15 (петнадесет) точки. Комплексната оценка се формира както следва: КО = ПТ1 + ПТ2+ПТ3, където КО - комплексна оценка. Максималната стойност на КО е 100 точки; ПТ1 – брой точки по показател „Цена“ Максималната стойност на ПТ1 е 35 точки и се изчислява по формулата: ПТ1 = (Аmin/Аi) х 35, където: Аmin е най-ниската предложена цена в лева от всички оферти, допуснати до комплексна оценка; Ai – цената предложена от i- тата оферта. ПТ2 – брой точки по показател „Техническа оценка“. Максималната стойност на ПТ2 е 50 точки и се изчислява по формулата: ПТ2 = (Ti/Tmax) х 50, където: Tmax – максимален брой точки, получени при оценката на офертите, допуснати до комплексна оценка, Ti – общ брой точки получен за i- тата оферта по под-показателите: Стратегия и методология на изпълнение – 20 точки; Технология на изпълнение – 20 точки; Организация на изпълнението – 15 точки. ПТ3 – брой точки по показател „Срок за изпълнение на поръчката“. Максималната стойност на ПТ3 е 15 точки и се изчислява по формулата: ПТ3 = (Smin/Si) х 15, където: Smin е най-краткия предложен предложен срок за изпълнение в дни от всички оферти, допуснати до комплексна оценка; Si – срока за изпълнение на поръчката предложен от i- тата оферта.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

06/04/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Желаещите да закупят и да получат от Възложителя документация за участие в обществената поръчка на хартиен носител могат да направят това в сградата на МБАЛНП „Св. Наум” ЕАД”, адрес: гр. София, ул. „Д-р Любен Русев” № 1 от 8:30 часа до 16:00 часа, всеки работен ден в срок от 26.03.2015 до 06.04.2015 г. Възложителят е длъжен да предостави документацията на всяко лице, поискало това, включително като му я изпрати за негова сметка. Офертата се подава от участника или упълномощения от него представител лично в деловодството на МБАЛНП "Свети Наум" ЕАД или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или по куриер на адрес: гр. София, ул. „Д-р Любен Русев” № 1, всеки работен ден от 8:30 до 16:00 часа, до изтичане на крайния срок, съгласно настоящата публична покана. Цената на документацията е 10 (десет) лева с ДДС. Сумата от 10 (десет) лева с ДДС следва да бъде внесена в касата на МБАЛНП „Св. Наум” ЕАД” или преведена по следната банкова сметка: Банка: Уникредит Булбанк АД Клон София IBAN: BG51UNCR7000 1522 0699 96 BIC КОД: UNCRBGSF Закупуването на документацията не е задължително за участниците, като Възложителят не изисква в офертите си участниците да представят документа с който е закупена документацията. От деня на публикуване на публичната покана, Възложителя осигурява пълен достъп по електронен път до цялата документация на обществената поръчка на следния интернет адрес: http://www.svnaum.com/other.php?id=6 Определена от възложителя комисия за разглеждане, оценка и класиране на офертите, подадени за настоящата обществена поръчка, на което те ще бъдат отворени, ще се проведе на 07.04.2015 г. от 10:30 часа в учебна зала ДКБ, на МБАЛНП “Св. Наум” ЕАД, гр. София, ул. “Д-р Любен Русев” № 1.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

06/04/2015