Версия за печат

BG-Сливен

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Сливен, бул. Цар Освободител №1, За: инж. Милко Харалампиев, РБългария 8800, Сливен, Тел.: 044 611100, E-mail: mharalampiev@sliven.bg, Факс: 044 662350

Място/места за контакт: Община Сливен

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.sliven.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.sliven.bg/index.csp?f=9-00118-2015-010.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Изграждане на обслужваща сграда и ограда към футболно игрище с. Самуилово, Община Сливен”. Към настоящия момент в съответствие с предвижданията на ПУП в УПИ І, кв. 69 по плана на с. Самуилово, Община Сливен, в периода 19861989 г., са реализирани следните земни работи: -спортно игрище затревено и с перфектно работеща дренажна система, доказала своята функционалност през последните 25 години; -от източната, южната и западната страна на терена е реализиран насипен вал с височина около 160см; -в северната част на стадиона е насипана пръст (неоформена) за реализацията на трибуни; -изпълнен нулев цикъл на сграда (около 80кв.м) без запазена документация от която да е видно за какви нужди е била предвидена; -изпълнена бетонова основа и вбетонирани в нея метални седалки (един ред около 80м дължина) от южната страна на игрището. Проектно решение: Проектът предвижда изграждане на обслужваща спортните и съпътстващи дейности сграда и ажурна ограда на терена. Съдържанието на сградата е съобразено с изискванията на заданието за проектиране. Предвидени са: -две групи съблекални за 19-24 спортисти всяка. Към всяка съблекалня са предвидени санитарни възли и душови кабини. -помещение за съдии (за футболни срещи) оборудвано със самостоятелен санитарен възел и душ. Помещението ще се оборудва с кушетка за оказване на долекарска помощ при необходимост. -помещение за оперативни срещи, инструктажи и журналисти (по време на официални футболни срещи); -склад за спортен инвентар; -помещение за почистващ инвентар; -склад за градински инвентар със самостоятелен вход от запад; -тоалетни за посетители и една клозетна клетка за инвалиди. Фоайето на сградата ще поеме допълнителни функции на ядро за силови тренировки и спортни занятия при неблагоприятно време. Сградата е едноетажна. Предвижда се изпълнение на комбинирана смесена конструкция от стоманобетон и стоманени носещи елементи за пространството на фоайето. Покривът е скатен – за фоайето и плосък за останалите части. Санитарните помещения разчитат на естествена вентилация. Съблекалните са осветени с горно осветление. Отоплението/охлаждането се предвиждат с климатици. За аварийни ситуации през отоплителния сезон са предвидени и 4 бр. комини за печки на твърдо гориво. Плоският покрив е подходяща платформа за разполагане на слънчеви колектори за топла вода. Предвижда се изолиране на стените на отопляваните зони с външна топлоизолация. Обработката на помещенията и фасадите са означени на чертежите. Предвижда се ниска ажурна ограда на спортното игрище от носещи метални рамки с оградна мрежа (да възпрепятства достъпа на животни до игрището) и масивна бетонова основа на 30см над терена Извършена преподредба на количествената сметка предвид финансовите ограничения, за осигуряване на възможност за етапност в усвояването на средствата. Въведени са условно три етапа на изграждане. Първи етап включва груб строеж, външна дограма, хастарни мазилки отвън и отвътре на сградата, покрив и топло и хидроизолация на покрива, вътрешна елекро инсталация до конзолни кутии, вътрешна ВиК инсталация (без санитарното оборудване). Втори етап са довършителни работи, вътрешна дограма, подови настилки, фаянс и санитарно оборудване, шпакловки, бояджийски работи, монтаж на ел.контакти, ключове и осветителни тела, външна канализация и пречиствателно съоръжение. Трети етап са ограда, благоустрояване, обзавеждане (по проект за обзавеждане, предмет на отделна разработка). Видовете и количества СМР, необходими за ремонта, са подробно описани в количествени сметки - Приложение № 1, Приложение № 2, Приложение № 3 и Приложение № 4. Инвестиционният проект може да бъде разгледан в стая № 42, в сградата на Община Сливен.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45213313

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на сграда за обслужващ център


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Видовете и количества СМР, необходими за ремонта, са подробно описани в количествени сметки - Приложение № 1, Приложение № 2, Приложение № 3 и Приложение № 4. Инвестиционният проект може да бъде разгледан в стая № 42, в сградата на Община Сливен.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

264000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Сливен, с. Самуилово

NUTS:

BG342

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

В офертата си всеки участник представя следните документи: 1. Данни за лицето, което прави предложението-Образец №1; 2.В случай, че участникът участва като обединение (или консорциум), което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението (или консорциума) представят заверено копие на документ - споразумение или договор.Документът трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че:2.1.Всички членове на обединението/консорциума са отговорни заедно и поотделно за изпълнението на договора за обществената поръчка;2.2.Срокът на обединението е най-малко за времето, за което поръчката ще бъде изпълнена;Когато не е приложен документ (споразумение или договор) за създаването на обединение/консорциум или в приложеният такъв липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия, участникът ще бъде отстранен от участие по настоящата обществена поръчка. В учредителният договор е задължително наличието на клауза, уреждаща отношенията между съдружниците при съдебно отстраняване или друга форма за прекратяване на участието, което да гарантира изпълнението на договора за обществената поръчка и отчитането на извършената дейност по приключване на обществената поръчка.Когато в споразумението или договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението се представя и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият.3. Техническо предложение-Образец №2;4. Ценово предложение-Образец № 3;5.Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47,ал.1,т.1,б.„а” до б.„д” и ал.5 от ЗОП–попълва се, подписва се и се подпечатва приложения към документацията Образец №4, от лицата посочени в чл.47, ал.4 от ЗОП.6. Всеки участник трябва да докаже регистрацията си в Централния професионален регистър на строителя или еквивалентен регистър, в държавата в която е установен или да представи декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи, съгласно съответния национален закон.Регистрацията в Централния професионален регистър следва да е с обхват на вписване първа група, ІV категория.Участниците, установени в друга държава - членка на Европейския съюз, могат да представят еквивалентен документ, издаден от държавата, в която са установени.7. Доказателства за техническите възможности и/или квалификация:Участникът представя следните документи:7.1. Списък на строителството, изпълнено през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата (по образец), а за строителство, което е еднакво или сходно с предмета на поръчката, и:а) посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или б) удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, или в) копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности; Минимални изисквания: Всеки участник трябва да притежава признат опит в строителството и да е изпълнил поне 1 (едно) строителство, което е еднакво или сходно с предмета на поръчката.Забележка: Строителство, което е еднакво или сходно с предмета на поръчката е за изграждане на сгради.7.2.Декларация посочваща образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на ръководните служители на участника (ръководител обект и технически ръководител), включително на лицата, които отговарят за извършването на услугата или строителството–свободна форма.Продължава в "Допълнителна информация".

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Показателите и относителната им тежест при определяне на комплексната оценка са следните: 1.Предложена цена К1 – тежест в комплексната оценка 60 точки 2.Срок за изпълнение К2 – тежест в комплексната оценка 40 точки Комплексната оценка (КО) на офертите се получава като сбор от оценките по отделните показатели, по следната формула: К = К1+ К2 Максималният брой точки, който може да получи един участник е 100. Показател К1 – „Предложена цена” - тежест 60 точки (максималният брой точки по този показател е 60 точки), определен по следната формула: ПЦ (минимум лева) К1 = ------------------- * 60 ПЦ (участник) където „ПЦ (минимум лева)” е най-ниската предложена обща стойност за изпълнение на поръчката, а „ПЦ (участник)” е предложената обща стойност от оценявания участник по този показател. Участникът с най-ниска предложена обща стойност получава най-висок брой точки, а за всеки следващ участник броя точки се намалява съобразно стойностите, определени по цитираната формула. Показател К2 – Срок за изпълнение (по предложение на участника в календарни дни) - тежест 40 точки (максималният брой точки по този показател е 40 точки), определен по следната формула: Срок(мин.брой календарни дни) К2 = ----------------------------------------- * 40 Срок(участник) където: „Срок (мин.брой календарни дни)” е най-краткият предложен срок в календарни дни за изпълнение на обществената поръчка, а „Срок (участник)” е предложеният срок в календарни дни за изпълнение на обществената поръчка от оценявания участник. Участникът, предложил минимален срок за изпълнение на поръчката в календарни дни, получава максимален брой точки, а за всеки следващ участник броят точки се определя съобразно съотношението между стойностите, определени по цитираната формула. Оценките по отделните показатели се представят в числово изражение с точност до втория знак след десетичната запетая. Класирането на участниците се извършва по низходящ ред на получената комплексна оценка, като на първо място се класира участникът, който е получил най-висока оценка (КО) на офертата. В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При условие, че и цените са равни се сравняват оценките по показателя с най-висока относителна тежест и се избира офертата с по – благоприятна стойност по този показател. Ако и оценките по този показател са равни комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител. Участникът, класиран от комисията на първо място, се определя за изпълнител на обществената поръчка.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

03/04/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Продължение от "Изисквания за изпълнение на поръчката":Минимални изисквания: Ръководните служители - ръководител обект и технически ръководител трябва да притежават образование, съгласно чл. 163а, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ и професионален опит в строителството най-малко 3 години.7.3. Данни за собствени или наети технически лица, включително на тези, отговарящи за контрола на качеството, които участникът ще използва за извършване на строителството–свободна форма;Минимални изисквания: Всеки участник трябва да разполага с технически лица, включително и лице/а отговарящо/и за контрола на качеството.8. Видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители и писмено съгласие от подизпълнителите–свободни форми.Забележка: Когато Участникът няма да използва подизпълнител/и представя документ–свободна форма удостоверяващ обстоятелството.9. Декларация за приемане на условията в проекта на договора - Образец №6;10. Нотариално заверено пълномощно на лицето/ата, подписало/ли офертата, в случай, че няма/т представителни функции.11.Списък на документите, приложени към офертата, подписан и подпечатан от Участника. Забележки:Към документацията е приложен Проект на договор - Образец № 7, който е само за сведение на участниците и не се изисква да бъде прилаган към офертата.Когато участникът предвижда участие на подизпълнители за всеки от тях се представят документи по т. 3.5, от т. 3.Съдържание на офертата, от документацията за участие.Когато участник в обществената поръчка е обединение, което не е юридическо лице се представят документи по т. 3 Съдържание на офертата, от документацията, спазвайки чл. 56, ал. 3, т. 1 и т. 2, от ЗОП. Съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението.Съгласно чл. 51а от ЗОП участник може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица.Трети лица може да бъдат посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на участника с тях. Валидността на офертите е 90 (деветдесет) календарни дни от крайния срок за получаване на офертите.Източник на финансиране: Обществената поръчка ще се финансира със собствени средства от общинския бюджет. Място за получаване на офертите:Офертите се подава в Център за административни услуги-деловодство, Община Сливен, гр. Сливен, бул. „Цар Освободител” № 1, не по-късно от деня и часа, посочени в публичната покана.Дата, час и място на отваряне на офертите: 06.04.2015 г. 16:00 часа, в стая № 17, в сградата на Община Сливен, гр. Сливен, бул. „Цар Освободител” № 1. Преди сключване на договор класираният на първо място участник, представя:документ/и, издаден/и от компетентен орган за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47,ал.1,т.1, б. "а" до б. "д" от ЗОП и декларация/и за липсата на обстоятелства по чл.47, ал.5 от ЗОП. Публичната покана, документацията за възлагане на обществената поръчка, приложението към нея и образците на документи са публикувани на интернет адреса на Възложителя: http://www.sliven.bg - Профил на купувача - http://www.sliven.bg/index.csp?f=9-00118-2015-010.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

03/04/2015