Версия за печат

BG-Свищов

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Свищов, ул. Цанко Церковски №2, За: Даниела Станкова - Нач. отдел ОП, Мирослава Иванова - ст. експерт ОП, Цветелина Георгиева - ст. експерт ОП, Република България 5250, Свищов, Тел.: 0631 68111, E-mail: op@svishtov.bg, Факс: 0631 60504

Място/места за контакт: Община Свищов

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.svishtov.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://op.svishtov.bg/index.php/site/index?order=36.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Доставка на канцеларски материали и консумативи за нуждите на общинска администрация и звената на бюджетна издръжка към Община Свищов за 2015/2016 година”. Описание на предмета на обществената поръчка и изисквания за изпълнение на поръчката – съгласно Техническата спецификация, част от документацията за участие.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

30197000, 30192000

Описание:

Дребно офис оборудване
Принадлежности за офиса


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

1. Прогнозна стойност и максимален разполагаем финансов ресурс на обществената поръчка: в размер до 66 000 лв. (словом: шестдесет и шест хиляди лева) без ДДС, разпределена, както следва: За общинската администрация – 31 700 лв. (словом: тридесет и една хиляди и седемстотин лева) без ДДС; За Общинска служба „Социални дейности” – 14 600 лв. (словом: четиринадесет хиляди и шестстотин лева) без ДДС; За Звено „Образование” към Отдел „Образование и Култура” – 9600 лв. (словом: девет хиляди и шестстотин лева) без ДДС; За Звено „Култура” към Отдел „Образование и Култура” – 7500 лв. (словом: седем хиляди и петстотин лева) без ДДС; За ОП „Чистота – Свищов” – 1100 лв. (словом: хиляда и сто лева) без ДДС; За ОП „Пазари – Свищов” – 900 лв. (словом: деветстотин лева) без ДДС; За ОП „Обреди – Свищов” – 600 лв. (словом: шестстотин лева) без ДДС. 2. Източник на финансиране: Бюджета на Община Свищов и звената на бюджетна издръжка към Община Свищов.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Място на доставка: За общинската администрация и Общинска служба „Социални дейности” при Община Свищов - гр. Свищов, ул. ”Ц. Церковски” №2, Административната сграда на Община Свищов; За Звено „Образование” към Отдел „Образование и Култура” при Община Свищов” и Звено „Култура” към Отдел „Образование и Култура” при Община Свищов” – гр. Свищов, ул.”Д. Анев” №2А; За ОП „Чистота – Свищов” – гр. Свищов, ул.”33-ти Свищовски полк” №78; За ОП „Пазари – Свищов” – гр. Свищов, ул. „Алеко Константинов” № 28; За ОП „Обреди – Свищов” – гр. Свищов, ул. ”Ц. Церковски” №2, Административната сграда на Община Свищов.

NUTS:

BG321

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Предварителни условия за участие и изисквания към участниците. Участникът да отговаря на изискванията на чл.47, ал.1, т.1 и ал.5 от Закона за обществените поръчки. 1. Не може да участва във възлагането на поръчката лице, съответно Възложителят ще отстрани от участие в процедурата всеки участник, при който е налице някое от следните обстоятелства: а) осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за: престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари по чл. 253-260 от Наказателния кодекс (НК); подкуп по чл. 301-307 от НК; участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от НК; престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от НК; престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от НК; б) при който лице по чл.47, ал.4 от ЗОП, е свързано лице с Възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация. *** "Свързани лица" по смисъла на § 1, т.23а, от допълнителните разпоредби на ЗОП са: роднини по права линия без ограничения; роднини по съребрена линия - до четвърта степен включително, роднините по сватовство - до втора степен включително, съпрузи или лица, които се намират във фактическо съжителство, съдружници лицата едното от които участва в управлението на дружеството на другото, дружество или лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете или акциите издадени с право на глас в дружеството. в) е сключило договор с лице по чл.21 или чл.22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. *** Когато участниците са юридически лица изискванията на буква а) се прилагат, както следва: 1. при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон; 2. при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници; 3. при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон; 4. при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон; 5. при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон; 6. при едноличен търговец – за физическото лице – търговец; 7. във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които представляват кандидата или участника; 8. в случаите по т. 1 - 7 - и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България. 2. Когато участникът предвижда участието на подизпълнител при изпълнение на поръчката, изискванията на чл.47, ал.1, т.1 и ал.5 от ЗОП, се прилагат и за подизпълнителя.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

критерий „Икономически най-изгодна оферта”, КО = П1+П2 = 100 т. 1. П1 – Предложена обща цена - 70 точки; П1 = П1 мин./П1 съотв. x 70 2. П2 - Предложен процент отстъпка от цената на продуктите в каталога/ценовата листа, извън артикулите от Техническата спецификация. П2 = П2 съотв./П2 макс. x 30

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

01/04/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертите на участниците ще се приемат в деловодството на Община Свищов на адрес гр. Свищов 5250, ул. "Цанко Церковски" №2, всеки работен ден до датата и часа посочени в публичната покана. Документацията за участие в процедурата може да бъде намерена на интернет адреса на Възложителя www.svishtov.bg в раздел "Профил на купувача" (Обществени поръчки). Отварянето на офертите ще се извърши на 02.04.2015 г. в 10.00 часа в Зала №1 на административната сграда на Община Свищов на ул. „Цанко Церковски” №2. Съгласно чл.68, ал.3 от ЗОП отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим на достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

01/04/2015