Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Изпълнителна агенция Автомобилна администрация, ул. Ген. Й. В. Гурко № 5, За: Мариана Китова, Стоил Нацев, Дамян Войновски, Република България 1000, София, Тел.: 02 9308818; 02 9308880; 02 9308810, E-mail: dvoynovski@rta.government.bg;, Факс: 02 9818115

Място/места за контакт: Изпълнителна агенция Автомобилна администрация

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.rta.government.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.rta.government.bg/index.php?page=scategories&scategory=obshtestveni_poruchki.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Предоставяне на обществени електронни съобщителни услуги чрез обществени мобилни наземни мрежи по стандарти GSM (глобална система за мобилни комуникации) и UMTS (универсална мобилна телекомуникационна система) за нуждите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

64210000, 64212000

Описание:

Услуги по пренос на данни и съобщения
Мобилни радиотелефонни услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Предметът на обществената поръчка включва осигуряване на цифрова мобилна телефонна връзка по стандарт GSM/UMTS, допълнителни гласови и други услуги, позволяващи реализацията на мобилни комуникации в мрежата на участника, избран за Изпълнител, както и връзки към други мобилни и фиксирани мрежи на територията на Република България и чужбина за определен брой абонати, допълнително посочени от Възложителя, организирани в една корпоративна група. Приблизителен брой SIM карти: 200 (двеста) броя.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Територията на Република България, както и извън територията на страната, чрез предоставяне на услугата „роуминг”

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Поръчката трябва да се изпълни при спазване на изискванията на възложителя, посочени в Приложение № 2 (Задание за изпълнение) от документацията за провеждане на поръчката. Участникът следва да притежава разрешения за използване на ограничен ресурс за осъществяване на обществени електронни съобщения по GSM/UMTS стандарт чрез използване на мобилни наземни мрежи, издадени от Комисията за регулиране на съобщенията (КРС). Участникът трябва да е изпълнил не по-малко от 3 (три) договора за услуги, сходни с предмета на поръчката за последните три години, считано до датата на подаване на офертата. Участникът следва да притежава покритие на електронната мобилна мрежа по стандарт GSM и UMTS над 95% по територия и по население на страната. Участникът следва да има въведени и сертифицирани системи ISO 9001:2008 или еквивалент за внедрена система за управление на качеството; ISO 27001:2005 или еквивалент за внедрена система за управление на информационната сигурност; ISO 20000-1:2011 или еквивалент за внедрена система за управление на информационни услуги. Качеството на предоставяните услуги, трябва да бъде в съответствие с изискванията, предвидени в разрешенията за използване на ограничен ресурс за осъществяване на обществени електронни съобщения по GSM/UMTS стандарт чрез използване на мобилни наземни мрежи, издадени от КРС, в съответствие с Общите правила за взаимоотношения с крайните потребители, съгласувани с КРС, в съответствие с изискванията на ЗЕС и съответствие с изискванията на Възложителя. Изпълнителят прилага към офертата си копия от посочените разрешения и от общите си правила. Предоставената услуга следва да включва: осигуряване на възможност за провеждане на разговори в мрежата на оператора, с крайни потребители на същия оператор и на други оператори на мобилни и фиксирани мрежи; безплатни разговори между най-малко 200 абонати на Възложителя в корпоративна група; провеждане на международни разговори с мобилни и фиксирани мрежи по международни зони, разговори в роуминг, изпращане и получаване на кратки съобщения (SMS) в мрежата на оператора и към и от абонати на други мобилни оператори; достъп до интернет и пренос на данни по мрежата на оператора в страната и в чужбина; ползване на други услуги, предлагани от участника, при преференциални условия по отношение на абонатите от ИААА”; доставка на мобилни устройства. Разговорите между абонатите в корпоративната група да са безплатни и без лимит. Договорените с участника, определен за изпълнител, цени за предоставяне на услугите, следва да останат постоянни и да не бъдат променяни по време на изпълнението на обществената поръчка, освен ако са по-изгодни за Възложителя от първоначално предложените. Цените за минута разговор трябва да бъдат едни и същи през всяка част от денонощието. Отчитането на разговорите трябва да става за реално изразходваните секунди. Тарифирането на изходящите повиквания се извършва при прилагане на първоначален минимален период на таксуване, който не може да надхвърля 30 (тридесет) секунди. Отчитането на трафика на данни трябва да бъде за реално използваните данни, като максималният размер за единица трафик не може да бъде по-голям от 1 KB. При подписване на договора за възлагане на изпълнението, участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи гаранция за изпълнение в размер на 5 % от стойността на договора. Същата може да бъде представена под формата на парична сума или банкова гаранция. Формата на гаранцията се избира от участника, определен за изпълнител. Ако избраната от участника форма на гаранцията е парична сума, същата се внася по следната банкова сметка на ИААА: Уникредит Булбанк, клон Батенберг IBAN: BG75UNCR96603320607314 BIC: UNCRBGSF

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Оценяването на офертите ще се извърши съгласно методиката за оценка, приложение № 3 от документацията към поканата. Крайната оценка (Ко) се изчислява по формулата: Ко = Кц*0,6 + Кт*0,4 Кц (Общ ценови показател). Максимален брой точки 100 т. Тежест 0,6. Изчислява се по формулата: Кц = К1 + К2 + К3 + К4 + К5 + К6 + К7 + К8 + К9, където: К1 e Месечна абонаментна такса за Тарифен план №1 (основен) - 24 точки; К2 e Месечна абонаментна такса за Тарифен план №2 (допълнителен) - 14 точки; К3 e Цена на минута изходящ разговор след изчерпване на безплатните минути (средно-аритметична цена на минута – към всички национални мобилни мрежи, национални фиксирани мрежи) за Тарифен план №1 - 12 точки; К4 e Брой включени минути за национални разговори извън групата към мобилната мрежа на оператора за Тарифен план №1 - 12 точки; К5 e Брой включени минути за национални разговори извън групата към други мобилни мрежи за Тарифен план №1 - 8 точки; К6 e Цена за един sms към национални мобилни мрежи (средно-аритметична стойност по направления) за Тарифен план №1 - 8 точки; К7 е Цена за един sms в роуминг в страни от ЕС за Тарифен план №1 - 8 точки; К8 е Цена на минута за разговор в роуминг в страни от ЕС (Средно-аритметична стойност образувана между цена на минута за входящ разговор и цена на минута за изходящ разговор в страни от ЕС) за Тарифен план №1 - 8 точки; К9 е Цена на минута разговор за международни разговори към фиксирани и мобилни мрежи към страни в ЕС за Тарифен план №1 - 6 точки; Кт (Технически показател). Максимален брой точки - 100 т. Тежест 0,4 С КТ се оценяват допълнителни преференции (виж методиката за оценка) за Възложителя и неговите служители. Оценката е експертна и се основава на приоритетно степенуване на финансово обоснована добавена стойност в полза на Възложителя, управление и мониторинг на внедрени от участника системи за управление на информационни услуги, както и на реална приложимост и изпълнение на направените от участниците предложения. Офертата на участник, предложил допълнителни преференции, които в най-голяма степен удовлетворяват Възложителя, получава максималният брой точки 100. Всеки следващ участник получава с 50% точки по-малко от предходния. Повече от една оферта може да получи еднакъв брой точки.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

27/03/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Документацията, свързана с процедурата е публикувана на интернет страницата на ИААА, Раздел "Профил на купувача". Всеки участник има право да представи само една оферта. Не се допуска представянето на варианти в офертите. До изтичане на срока за получаване на офертите, всеки участник може да промени, допълни или оттегли офертата си. При подготовката на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към условията, обявени от Възложителя. Възложителят може да отстрани участника, поради несъответствие на офертата с изискванията на документацията за участие. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик и трябва да съдържа документите, изчерпателно изброени в Приложение № 4 от документацията, където се съдържат и образци на същите: Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника; Оферта; Административни сведения за участника; Документ/и за идентификация на участника; Декларации по чл.47, ал.9, чл.55, ал.7 и чл.8,ал.8,т.2, чл.56, ал.1,т.12, чл.56,ал.1,т.8 от ЗОП; Списък-декларация изпълнени договори; Референции/препоръки; Копие на разрешение/лиценз за извършване на дейностите, предмет на поръчката; Копия на сертификати ISO 9001:2008, ISO 27001:2005, ISO 20000-1:2011 или еквивалентни сертификати; Списък на предлаганите услуги и цени за тяхното изпълнение; Декларация за процентното покритие на GSM – мрежата на участника и за качеството на услугите; Техническо предложение за изпълнение на поръчката; Ценово предложение на участника; Документ за внесена гаранция за изпълнение на договора; Други относими документи (по преценка на участника); Офертите се подават в деловодството на ИААА, гр. София - 1000, ул. „Ген. Й. В. Гурко” № 5 в срока, указан в публичната покана. Офертата се представя от оферента или упълномощен от него представител лично, по пощата с препоръчано писмо или чрез куриер. Оферти, подадени по пощата или чрез куриер следва да бъдат получени в деловодството на ИААА преди изтичането на крайния срок за получаване на офертите, посочен в публичната покана. Комисията няма да разглежда оферти, постъпили след крайния срок (ден и час) за приемане на оферти, посочен в публичната покана, като такива оферти се връщат незабавно на участника и посоченото обстоятелство се отбелязва във входящия регистър. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

27/03/2015