Версия за печат

BG-с.Ружинци

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ОБЩИНА РУЖИНЦИ, с.Ружинци, ул. Георги Димитров № 31, За: Евтим Иванов Евтимов, РБългария 3930, с.Ружинци, Тел.: 09324 2283, E-mail: rujinci@abv.bg, Факс: 09324 2604

Място/места за контакт: Евтим Иванов Евтимов

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://obshtina-ruzhintsi.com/.

Адрес на профила на купувача: http://obshtina-ruzhintsi.com/obshtestveni-porychki?start=11.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Основен ремонт на път VID 1160 / ІІІ- 114, Дреновец- Ружинци/ - Бело поле и път VID 2163 / І - 1, Ружинци - Белотинци/ - Плешивец - /І- 1/”, чрез изкърпване на дупки с асфалтобетон с дебелина 4 см., при следните видове операции /изрязване и извозване на строителни отпадъци, продухване, грундиране основа, полагане на асфалтобетон, заливане на фуги с горещ битум/.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45233142

Описание:

Работи по ремонт на пътища


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Строителстовото, включва ремонт на четвъртокласни общински пътища, както следва път VID 1160 / ІІІ- 114, Дреновец- Ружинци/ - Бело поле и път VID 2163 / І - 1, Ружинци - Белотинци/ - Плешивец - /І- 1/, чрез изкърпване на дупки с асфалтобетон с дебелина 4 см., при следните видове операции /изрязване и извозване на строителни отпадъци, продухване, грундиране основа, полагане на асфалтобетон, заливане на фуги с горещ битум/. Общо разходите са в размер на 98 500 лв. с ДДС .За общински път VID 1160 / ІІІ- 114, Дреновец- Ружинци/ - Бело поле – 60 000 лв. За общинска път VID 2163 / І - 1, Ружинци - Белотинци/ - Плешивец - /І- 1/– 38 500 лв. Финансиране на поръчката – от Републикански бюджет.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

82083 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

с.Бело поле и с. Плешивец, общ. Ружинци, обл. Видин

NUTS:

BG311

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

І. Кандидатите за участие да представят оферта, която да съдържа - данни за лицето което прави предложението, техническо и финансово предложение, документите по приложените образци и документация за изготвяне на офертата.Оферта, която не отговаря на изискванията за участие, която оферта е непълна, не отговаря на условията в тази процедура, не е представен някои от посочените документи и на изискванията на чл. 101в от ЗОП, ще бъде отхвърлена от Възложителя, като кандидатът не може да я коригира допълнително за повторно внасяне и разглеждане. Офертата се изготвя по приложените образци в документацията за участие, както следва: 1. Представяне на участника–Обр. №1;2.Административни сведения- Обр. №2; 3.Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; 4. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП- Обр. № 3; 5. Справка–декларация за техническото оборудване– Обр. № 4; 6. Декларация по чл. 56, ал. 1 т. 8 от ЗОП–Обр. №5; 7.Декларация от подизпълнител за съгласие на участие в поръчката–Обр. № 6 (ако е приложимо); 8.Декларация за приемане условията на проекта на договора –Обр. № 7; 9. Техническо предложение за изпълнение на поръчката – Обр. №8; 10. Ценово предложение- Обр. № 9; 11.Декларация по чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП- Обр. № 10; ІІ. Участникът следва да разполага с необходимата техника (собствена или наета)– за реализацията на СРР-ти от следния вид: - Машина за рязане на асфалт и бетон – 1 бр.; - Транспортна техника – самосвал 10 тонeн– 1 бр.; - Валяк – 1 бр. За доказване на това изискване участникът трябва да представи справка-декларация на техническото оборудване – образец № 4, с което разполага за изпълнение на поръчката, придружена с документи, доказващи наличието на описаното оборудване - заверени копия на документи за собственост, договори за наем/лизинг или други еквивалентни документи ІІІ. Кандидатът съставя ценовото си предложението, като посочи: Цена за ремонт на 1 /един/ кв.м. път, чрез изкърпване на дупки с асфалтобетон с дебелина 4 см., при извършване на следните операции: - изрязване и извозване на строителни отпадъци;- продухване; - грундиране основа; - полагане на асфалтобетон 4 см.; - заливане на фуги с горещ битум и приложи към него, съответните анализа за тези единични цени. Всички цени следва да са в лева.; ІV. Срокът на валидност на офертите да бъде не по-малко от 60 /шестдесет/ календарни дни, считано от датата на подаването на офертите. V. При сключване на договора за изпълнение, определеният за изпълнител, представя документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП и декларация за липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 5 от ЗОП, също се внася гаранция за изпълнение на договора в размер на 2 % от стойността на договора без ДДС.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Цена за ремонт на 1 кв.м. път без ДДС, чрез изкърпване на дупки с асфалтобетон с дебелина 4 см. – 50 т., Срок на изпълнение – 25 т., Гаранционен срок – 25 т.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

31/03/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника лично или от упълномощен от него представител или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или чрез куриерска служба, върху който се записва предмета на поръчката, име на фирмата и адрес за кореспонденция. Поканата, документацията, образцитe и проекта на договора за строителство са публикувани на профила на купувача /обществени поръчка/ на интернет адреса на Възложителя община Ружинци – http: //obshtina-ruzhintsi.com. Офертата трябва да бъде получена от Възложителя на адрес: с.Ружинци, ул. „Георги Димитров” № 31, обл. Видин, п.к. 3930, не по-късно от деня и часа, посочени в поканата. Публичното отваряне на офертите ще е на 01.04.2015 г. в 11.00 часа в заседателната зала в сградата на Община Ружинци, с адрес с.Ружинци, ул. „Георги Димитров” № 31, обл. Видин.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

30/03/2015