Версия за печат

BG-Плевен

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Гимназия с преподаване на чужди езици, ул. Александър Стамболийски No 22, За: Юрий Боянов Тодоров, Република България 5800, Плевен, Тел.: 064 829043, E-mail: gpche_pl@abv.bg, Факс: 064 829043

Място/места за контакт: ГПЧЕ, гр.Плевен, ул. Ал. Стамболийски No 22, обл. Плевен

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http//www.gpche-pl.com.

Адрес на профила на купувача: http//www.gpche-pl.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Публична покана по реда на глава 8 "а" от ЗОП с предмет: „Избор на доставчик за извършване на услуга – поевтиняване на обедно хранене на учениците от І до ІІІ клас по предварителна заявка за приготвяне и доставяне на храна в начален курс на Гимназия с преподаване на чужди езици –гр. Плевен, учащи в сградата на ОУ „Йордан Йовков” – гр. Плевен, ул. „П. Каравелов” № 22”. Обедната храна да е висококачествена, пълноценна и безопасна и да отговаря на всички изисквания на националното и европейското законодателство в тази насока.Обедното хранене ще се осъществява ежедневно за всички учебни дни, като за всяко присъстващо дете ще се осигури обяд съгласно седмично меню.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

55500000

Описание:

Услуги на столове и заведения за приготвяне и доставяне на храна


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Услугата ще се извършва в съответствие с посочените в техническата спецификация изисквания. Обедно столово хранене на учениците от първи, втори и трети клас от начален курс на ГПЧЕ, учащи в сградата на ОУ „Йордан Йовков”, гр. Плевен, ул. „П. Каравелов” № 22, за които е въведена целодневна организация на учебния ден в изпълнение на разпоредбите на чл. 95, ал. 2 от Правилник за прилагане на Закона за народната просвета, ПМС № 186 / 07.09.2010 год. за осигуряване на целодневна организация на учебния ден за учениците от І до V клас в държавните и общинските училища и ПМС № 308 / 20.12.2010 год. за осигуряване и разпределение на средствата за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи в детските градини и училища и на учениците от І до ІV клас. Прогнозна стойност за изпълнение на публичната покана е не-повече от 26 670 лв. без вкл. ДДС съответно 32 004 лв. с вкл. ДДС. Максималната предлагана цена на една порция обяд за един ученик е 2,33 лв. без ДДС съответно 2,80 лв. с ДДС, като участниците нямат право да оферират над тази цена за една една порция обяд за един ученик. Участник, оферирал по-висока цена от посочената за една порция обяд за един ученик, ще бъде отстранен от участие в публичната покана. Ценовото предложение на участниците включва всички разходи по изпълнение на предмета на поръчката.Предложената единична цена за дневен порцион обедно хранене на един ученик не подлежи на изменение за целия срок на договора. Единичната цена на една порция обяд за един ученик за поевтиняване на обедно столово хранене е в размер на 0,67 лв. без ДДС съответно 0,80 лв. с ДДС.Остатъкът до пълният размер на една порция обяд за един ученик се заплаща от родителите на децата – ученици в първи, втори и трети клас от начален курс на ГПЧЕ, учащи в сградата на ОУ „Йордан Йовков”, гр. Плевен, ул. „П. Каравелов” № 22

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

26670 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Училищен стол на територията на училищната сграда на ОУ „Йордан Йовков” – гр. Плевен, ул. „П. Каравелов” № 22

NUTS:

BG314

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ - КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР : Минимални изисквания а) През последните 3 години, считано от крайния срок за подаване на офертите, участникът, самостоятелно или като участник в обединение, да е изпълнил поне 2 услуги, които са свързани с дейности по приготвяне и хранене на ученици. б) Участникът да има на разположение минимум един броя собствено или наето / лизинг транспортно средство за изпълнение на публичната покана, отговарящо на санитарно-хигиенните изисквания за транспорт на храни съгласно Удостоверение от Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ)/ Регионална здравна инспекция (РЗИ) или еквивалентно в) Участникът да притежава Удостоверение за регистрация на обект за търговия с храни по чл. 12 от Закона за храните и по чл. 36, ал. 3 от Закона за здравето за вписване в регистъра на обект с обществено предназначение или друго действащо еквивалентно разрешително/и, които да се намира на не повече от 50 метра от централния вход на училищния двор или на територията на училищната сграда на ОУ „Йордан Йовков” – гр. Плевен, ул. „П. Каравелов” № 22. г) Участникът трябва да притежава валиден Сертификат за разработена и внедрена HACCP система за управление безопасността на храните или еквивалентен. Сертификата по т. г) следва да е издаден от независимо лице, което е акредитиран по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация” или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

30/03/2015 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Достъп до всички документи за участие е осигурен чрез Профила на купувача на интернет страницата на възложителя: http//www.gpche-pl.com с идентификатор на поръчката ОП 1-2015/20.03.2015г. Офертите се представят в запечатан, непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът изписва „Оферта”, наименование на поръчката, наименование на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс и по възможност електронен адрес. Офертите се подават (представят) всеки работен ден в сградата на ГПЧЕ - гр. Плевен, ул. „Ал. Стамболийски” № 22, до датата и часа, посочени в публичната покана. Публичното отваряне на постъпилите оферти за изпълнение на обществената поръчка ще се извърши от 10:00 часа на 31.03. 2015 год. в кабинета на помощник - директорите ет.2 ,в сградата на ГПЧЕ ,ул. „Ал. Стамболийски” № 22 . На отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средства за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим на достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

30/03/2015