BG-Кочериново

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Средно общообразователно училище Христо Ботев, Св. Иван Рилски №113, За: Надя Коюмджийска, Р България 2640, Кочериново, Тел.: 07053 2236, E-mail: sou_kocherinovo@abv.bg, Факс: 07053 2236

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: www.soukocherinovo.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на СОУ „Христо Ботев” град Кочериново”, по следните обособени позиции: Позиция І – „Доставка на месо и месни хранителни продукти”; Позиция ІІ – „Доставка на пакетирани хранителни продукти”; Позиция ІІІ – „Доставка на плодови и зеленчукови консерви”; Позиция ІV – „Доставка на хранителни продукти от краве мляко”; Позиция V – „Доставка на хляб”; Позиция VІ – „Доставка на плодове и зеленчуци”; Позиция VІІ – „Доставка на кокоши яйца”; Позиция VІІІ – „Доставка на мляко”.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

15000000

Описание:

Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Обемът на доставките на храна за обяд за учениците на СОУ „Христо Ботев” ще бъде в зависимост от нуждите на възложителя през периода на изпълнение на договора. Възложителят не поема задължение да заявява доставки на храна, в случай, че такава нужда не е конкретно възникнала. Изпълнителят по договора не може да претендира каквото и да било обезщетение за това, че не са му е възложени доставки. Общата прогнозна стойност за потенциалните поръчки за доставка на храна за времето за изпълнение на договора е в размер на 30 000 лева без ДДС /за всички позиции/. Позиция І – „Доставка на месо и месни хранителни продукти” 10 000лв. Позиция ІІ – „Доставка на пакетирани хранителни продукти” 5000лв. Позиция ІІІ – „Доставка на плодови и зеленчукови консерви” 2000лв. Позиция ІV – „Доставка на хранителни продукти от краве мляко” 2000лв Позиция V – „Доставка на хляб” 2000лв. Позиция VІ – „Доставка на плодове и зеленчуци” 6000лв. Позиция VІІ – „Доставка на кокоши яйца” 1000лв. Позиция VІІІ – „Доставка на мляко” 2000лв.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

30000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

СОУ «Христо Ботев» град Кочериново, ул. «Св. Иван Рилски» № 113

NUTS:

BG415

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Юридически условия: 1.1 В процедурата за възлагане на обществена поръчка може да участва всяко лице или обединение от лица, което отговаря на предварително обявените условия и притежава технически потенциал, ресурси и организационни възможности за срочно и качествено изпълнение на поръчката. 1.2.Данни за лицето, което прави предложението. 1.2.1. Документ за регистрация или ЕИК, съгласно чл. 23 от ЗТР /заверено. от участника копие/, при участие на обединение – документ за учредяване на обединението и дукомент за регистрация на всяко лице, участващо в обединението. 1.2.2. Документ. за регистрация по ДДС – ако е участникът е регистриран. 1.2.3. Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП /приложение №3/ и декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП /приложение №4/. 2. Икономически изисквания: Участникът следва да представи 2.1. Годишен финансов отчет: баланс и отчет за приходите и разходите за последните три приключени финансови години /2012г., 2013г. и 2014г./ - заверени копия. 2.2. Минимални изисквания: положителен финансов резултат за последните две приключени финансови години /2013г. и 2014г./, доказан с документите по тази точка. 2.3. Минимален оборот от доставка на хранителни продукти: 30 000 лв. без ДДС за последната финансова година. 3. Технически изисквания: 3.1. За доказване на техническите възможности и квалификацията на участника, участникът следва да представи: Доказателства за сключени договори за доставка на хранителни продукти, изпълнени през последната година (2014г.). Участникът следва да представи копие от договорите, които следва да се отнасят за доставка на хранителни продукти от съответните позиции. Минимални изисквания: наличие на минимум един договор за доставки на хранителни продукти от съответната позиция, срока на действие на които да включва 2014 г. 3.2. Доказателства за техническото оборудване, с което участникът разполага за изпълнение на обществената поръчка. Следва да се представи списък с превозните средства, които ще бъдат използвани за изпълнение на настоящата поръчка, към списъка следва да са приложени: а) Документ за собственост /талон/ и/или договор за наем /лизинг/ на транспортно средство, което отговаря на санитарно-хигиенните изисквания за транспорт на храни - заверени копия. В случай на представен договор за наем срокът на действие на последния трябва да обхваща целия период на изпълнение на поръчката. б) Удостоверение за регистрация на транспортното средство, съгласно чл.12 от Закон за храните, издадено от съответните компетентни органи: РВМС/ОДБХ и/или РИОКОЗ/РЗИ - заверено копие. 3.3. Доказателства за регистрация на обект за производство или търговия с хранителни продукти, като участникът следва да представи: копие от Удостоверение за регистрация на обект за производство или търговия с хранителни продукти, включително от животински произход, съгласно чл.12 от Закон за храните издадено от РВМС/ОДБХ и/или РИОКОЗ/РЗИ. 3.4 Декларация /приложение №6/ за приемане на техническата спецификация на хранителните продукти и предлагани цени по видове артикули /приложение №1/

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

30/03/2015 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Всеки участник може да представи само една оферта. В офертното предложение, участниците следва да предложат цена (с включен ДДС), формирана като окончателна, твърда цена. Същата е валидна и се отнася за целия период на договора. Ценовата оферта /приложение №2 / се поставя в здрав непрозрачен плик /плик №1/. Плик №1 се поставя в здрав непрозрачен плик /плик №2/, в който са поставени всички останали документи, доказващи изпълнението на юридическите условия, икономическите и техническите изисквания. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес, а когато офертата е за самостоятелно обособена/и позиция/и за коя/и се отнася. Офертата се представя от Участника или от Упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка в СОУ «Христо Ботев», град Кочериново, област Кюстендил, ул. «Св. Иван Рилски» № 113 стая зав. АТС до 16.30 часа на 30.03.2015г. Оферти, постъпили след крайния час и дата, не се разглеждат. 2. Всеки кандидат може да участва само за една или едновременно за няколко обособени позиции. Участниците в процедурата следва да направят предложения по една/ няколко или всички обособени позиции от предмета на поръчката, съгласно приложените списъци с асортименти към тази покана. 3. Плащането ще се извършва по реда и при условията на проекта на договор /приложение №5/. При сключване на договор определеният изпълнител представя документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП. 4. Срок за валидност на предложенията – 60 дни, считано от датата на отваряне на предложението. 5. Публичната покана и образците на документи, свързани с поръчката са публикувани на посочения интернет адрес в профила на купувача -. http://www.soukocherinovo.com/ 6. Всички документи представени от участника трябва да са на български език, ако са предоставени копия да бъдат заверени с гриф “Вярно с оригинала” от легитимен представител (управител или нотариално упълномощено от него лице с конкретно пълномощно) на участника. 7. Доставяните хранителни продукти следва да отговарят на нормативните изисквания на наредбите по чл.4 от Закона за храните и Техническата спецификация на поръчката /приложение №1/. 8. Посочените количествата в ценовите предложения от документацията могат да се завишават или намаляват в зависимост от броя на учениците в СОУ «Христо Ботев». Посочените количества в ценовите оферти са приблизителни и необвързващи за Възложителя.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

30/03/2015