Версия за печат

BG-Симитли

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Симитли, ул. Христо Ботев № 27, За: Александър Цветков, България 2730, Симитли, Тел.: 0748 72138, E-mail: simitly@mail.bg, Факс: 0748 72231

Място/места за контакт: гр. Симитли, ул. Христо Ботев № 27

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.Simitli.bg.

Адрес на профила на купувача: www.Simitli.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Благоустрояване на площад, с. Крупник; Благоустрояване на улица от ОК 168 до ОК 171, с. Брежани; Изграждане на подпорна стена в улица от ОК 168 до ОК 171, с. Брежани; Благоустрояване на улица от ОК 20 до гробищен парк, с. Крупник; Благоустрояване на улица от пол.т. 35 до ПИ пл.сн.№269, с. Долно Осеново; Благоустрояване на улица от пол.т. 35 до пол.т. 38, с. Долно Осеново; Изграждане на подпорна стена в улица при канал, с. Брежани; Благоустрояване на дере, с. Брежани, община Симитли.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45000000, 45233142

Описание:

Строителни и монтажни работи
Работи по ремонт на пътища


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Обществената поръчка предвижда благоустрояване на пътища, дере и площад на територията на община Симитли. Подробна информация за количеството и видовете работи, предмет на поръчката може да се получи от образeците на количествени сметки, които ще бъдат на разположение на заинтересованите лица на профила на купувача. Прогнозната стойност на поръчката обявена по - долу е посочена c ДДС. Източник на финансиране - републикански бюджет.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

102000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

община Симитли

NUTS:

BG413

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участникът следва да притежава валидна Застраховка за професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството по чл.171, ал.1 от ЗУТ или еквивалентен документ, както и да бъде вписан в Камарата на строителите с право да извършва строежи от втора група, трета или по висока категовия, или да представи декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи, съгласно националния закон на държавата в която е установен участника. Изискванията за изпълнение на поръчката се доказват, чрез представяне на: копие от застраховка професионална отговорност или еквивалентен документ. Копие от удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя за изъвршване на строежи от втора група, трета или по висока категория, съгласно чл. 5 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителяили или декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи, съгласно националния закон на държавата в която е установен участника. Когато участникът предвижда подизпълнители или когато участникът е обединение/консорциум, всеки подизпълнител или всеки един от членовете в обединението/консорциума, който ще извършва строителство, трябва да притежава валидна застрахователна полица по чл.171, ал.1 от ЗУТ за строителство или еквивалентен документ. При участие на обединение, поне един от участниците в обединението следва да има право да извършва строителство от категорията на поръчката.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

ПОКАЗАТЕЛИ И ОТНОСИТЕЛНА ТЕЖЕСТ: • Показател 1 - предложена цена – К1 с тежест 70 %; • Показател 2 - срок за изпълнение /в календарни дни/ – К2 с тежест 20 %; • Показател 3 - гаранционен срок /в месеци/ - К3 с тежест 10 %. МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ: 1. Показател 1 - Предложена цена – К1 с тежест 70 %. По критерии с коефициент К1, офертите ще се оценяват в зависимост от предложената от участника цена за изпълнение на поръчката с включен ДДС, по следната формула: K1 = предложена минимална цена X 70 предложена цена от кандидата 2. Показател 2 - Срок за изпълнение /в календарни дни/ – К2 с тежест 20 %. По критерии с коефициент К2, офертите ще се оценяват в зависимост от предложения от участника срок за изпълнение /в календарни дни/, по следната формула: K2 = предложен най-кратък срок X 20 предложен срок от кандидата 3. Показател 3 - Гаранционен срок /в месеци/ - К3 с тежест 10 %. По критерии с коефициент К3, офертите ще се оценяват в зависимост от предложения от участника гаранционен срок /в месеци, като предложения срок не може да бъде по - кратък от срока по Наредба № 2 от 31.07.2003г./, по следната формула: K3 = предложен срок от кандидата X 10 предложен най-дълъг срок Класирането на предложенията се извършва на база на комплексна оценка (К) на всяка от офертите получена по следната формула: К = К1 + К2 + К3 Максимален брой точки – 100 т. На първо място се класира кандидатът с най - висока комплексна оценка.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

31/03/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

В ОФЕРТАТА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СЛЕДВА ДА СЕ ПРЕДСТАВЯТ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ: 1. Копие от документа за актуална регистрация на участника или доказателства за определен единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър или копие на документ за самоличност за физическото лице; 2. Оферта съдържаща срок на валидност на офертата и данни за лицето, което прави предложението – по образец. 3. Ценово предложение – по образец; 4. Техническо предложение - по образец; 5. Декларация за приемане на условията на проекта на договор – по образец; 6. Копие от Застраховка за професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството по чл.171, ал.1 от ЗУТ или еквивалентен документ. 7. Копие от Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя за изъвршване на строежи от втора група, трета или по висока категория или декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи, съгласно националния закон на държавата в която е установен участника. 8. Остойностени количествени сметки (по образците на количествени сметки от документацията). Срокът на валидност на офертата не трябва да бъде по кратък от 60 /шестдесет/ календарни дни. ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТАТА: Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, на адрес: гр. Симитли, ул. “Христо Ботев” № 27 - деловодство. Върху плика се посочва: 1. Наименование на поръчката. 2. Наименование на участника, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес. При сключване на договор определеният изпълнител представя документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1 от ЗОП и декларации за липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП. Офертите ще бъдат отворени на 01.04.2015г. от 10.00 часа в заседателната зала на община Симитли, находяща се на адрес: гр. Симитли, ул. "Христо Ботев" № 27. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в обществената поръчка или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

31/03/2015