Версия за печат

BG-Враца

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Враца, ул. Стефанаки Савов № 6, За: Славян Янков Гл. експерт Обществени поръчки - по условията за провеждане; инж. Иван Андреев, Гл. експерт ЕЛ и ОВ - по техническата спецификация., Р България 3000, Враца, Тел.: 092 622400; 0884 305575, E-mail: rozalinageorgieva@b-trust.org, Факс: 092 623061

Място/места за контакт: Община Враца

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.vratza.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.vratza.bg/?category=18.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на материали за поддържане на улично осветление и радиофикационни мрежи на територията на Община Враца

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

31531000, 31532000, 31532500, 31532600, 31223000, 34928530

Описание:

Осветителни крушки
Части за осветителни лампи и аксесоари
Стартери за лампи
Дросели за лампи
Фасунги за лампи
Улични лампи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Асортиментът и количествата ще бъдат уточнявани във всяка отделна заявка за доставка на необходимите изделия, като общата стойност от всички заявки няма да надвиши прогнозната стойност на публичната покана.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

50417 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Враца

NUTS:

BG313

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

I. Технически изисквания към изделията: 1. Използваните материали и съответните компоненти, оформящи крайния продукт, трябва да отговарят на изискванията БДС и EN и доставените стоки да се придружават от сертификати за качество от производителя. 2. Изделията трябва да се придружават при доставките от инструкции за монтаж, поддържане и съхранение в склад. 3. Изделията трябва да отговарят на изискванията БДС и EN и всички други нормативни документи определящи изискванията за доставки на стоки предмет на настоящата публична покана. II. Изисквания към участниците: Да притежават опит в изпълнението на договори с подобен предмет на дейност, изпълнени през последните три години (минимум 3 (три) успешно приключени Договора за периода 2012-2014 г.),считано от датата на подаване на офертата, който се доказва с Удостоверения за добро изпълнение надлежно оформени с издател (изх. номер) и лице за контакт, в тях трябва да са вписани видовете дейности, които е извършил конкретния участник, периода на изпълнение и стойностите на договорите.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

26/03/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Участниците трябва да представят в офертите си Списък с изпълнени договори - по образец, придружен от Удостоверения за добро изпълнение – заверени от кандидата копия. Място за подаване на офертите – стая № 64, ет.2, в сградата на Община Враца, ул. „Стефанаки Савов” № 6. Офертите се приемат всеки работен ден от 08.00 ч. до 17.00 ч. Офертата следва да представите в запечатан, непрозрачен плик, като върху лицевата му страна е необходимо да посочите: наименование на поръчката, идентификационен номер на поръчката от образеца на оферта и името на подателя, както и точен адрес, телефон, факс и е-mail за връзка. Публичната покана, образец на Оферта, проект на Договор, техническа спецификация и образец на списък с изпълнени договори са публикувани в "Профил на купувача" на страницата на общината: http://www.vratza.bg - 02-2015-022. Класираният на първо място в обществената поръчка, се задължава, при подписването на договора да представи: Документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП (Свидетелство за съдимост); Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП. Отварянето на офертите ще се извърши на 27.03.2015 г, в 09:30 ч., в Заседателна зала на Община Враца, ул. "Стефанаки Савов" № 6, ет. 2. На него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата на Община Враца.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

25/03/2015