BG-Опака

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Опака, ул.Съединение №3, За: Добромир Стоев, България 7840, Опака, Тел.: 06039 2222, E-mail: obstinaopaka@abv.bg, Факс: 06039 2421

Място/места за контакт: Община Опака

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.opaka.bg.

Адрес на профила на купувача: www.opaka.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Обект на настоящата обществена поръчка е строителство. Предмет на настоящата обществена поръчка е „Ремонт на общински път TGV 2101/IV-20232/в населените места с.Крепча и с.Г.Градище и улици в гр.Опака, община Опака”, включваща два подобекта, а именно : 1.Общински път TGV 2101/IV-20232/в населените места с.Крепча и с.Г.Градище 2. Улици в гр.Опака. Предмет и описание на поръчката. Пълният обхват на дейностите, предмет на обществената поръчка включва : Изкърпване на единични дупки с различна големина и дълбочина от 4 до 6 см. и над 6 см. с плътна асфалтобетонова смес. По дълбоките от 6 см. дупки ще се запълнят с фракция до размер осигуряващ полагане на най малко 5 см. в уплътнено състояние плътна асфалтобетонова смес. Трошено каменната настилка на участъци, в които липсва или е силно нарушена да се възстанови и се асфалтира с асфалтобетонова смес в уплътнено състояние най малко 5 см. Изкърпването на дупките да се извърши при спазване на следната последователност: 1. Местата за ремонт се изрязват в правилна правоъгълна фигура с две от страните, успоредни на оста на пътя, включваща повредената зона и минимум по 10 см. от здравото покритие в страни от повредената повърхност и се отстранява материала до достигане до здрав пласт. 2. Добре оформената дупка се почиства грижливо от несвързан материал с помощта на метли, четки и сгъстен въздух и се напръсква или намазва с битумна емулсия. 3. Така подготвената дупка се запълва по цялата дълбочина с плътна асфалтова смес, като се държи сметка за намаляване дебелината на асфалтовия пласт след уплътняване. 4. Ежедневно се изрязва и разкъртва толкова площ, колкото може да се изкърпи в рамките на работния ден. 5. Задължение на Изпълнителя на обществената поръчка е да координира цялостното осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на строителната площадка и изпълнението на строителните работи, да носи пълна отговорност за нанесените увреждания, щети, повреди на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и трети лица по време на изпълнение на договора, да осигурява и поддържа цялостно наблюдение, необходимото осветление и охрана на обекта по всяко време, съгласно Наредба № 3 от 16.08.2010 г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците, с което поема пълна отговорност за състоянието му. Влагания при изпълнение на поръчката асфалтобетон да бъде придружен със сертификат за качество от производителя.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45233252, 45233223, 45233225

Описание:

Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици
Работи по подравняване на пътна настилка на пътища
Строителни и монтажни работи на пътища с едно платно


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Пълният обхват на дейностите, предмет на обществената поръчка включва : Изкърпване на единични дупки с различна големина и дълбочина от 4 до 6 см. и над 6 см. с плътна асфалтобетонова смес. По дълбоките от 6 см. дупки ще се запълнят с фракция до размер осигуряващ полагане на най малко 5 см. в уплътнено състояние плътна асфалтобетонова смес. Трошено каменната настилка на участъци, в които липсва или е силно нарушена да се възстанови и се асфалтира с асфалтобетонова смес в уплътнено състояние най малко 5 см.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

109812 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр.Опака, с.Крепча - път TGV 2101/IV-20232/ от км. 0+000 до 1+610 ,с.Г.Градище - път TGV 2101/IV-20232/ от км.7+400 до 8+30, Община Опака

NUTS:

BG334

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участникът в настоящата процедура за обществена поръчка следва да отговаря на следните административни изисквания, съгласно Закона за обществените поръчки (ЗОП):•Участникът да не е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран:а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс; д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс.•Участникът да не е лишен от правото да упражнявам определена професия или дейност, строителство, съгласно законодателството на моята и на която и да е друга държава.•Участникът да не е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл.136 от Наказателния кодекс , свързано със здравословните и безопасни условия на труд или по чл.172 от Наказателния кодекс против трудовите права на работниците; •Участникът да не е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл.313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.•Участникът да не е обявен в несъстоятелност; •Участникът да не е в производство по ликвидация или не се намира в подобна на горепосочените процедури съгласно националните му закони и подзаконови актове.•Участникът да няма задължения по смисъла на чл.162,ал.2,т.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязла в сила акт на компетентен орган и за които не е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията и няма задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване, съгласно законодателството на държавата , в която участникът е установен. •Участникът да не е в открито производство по несъстоятелност;•Участникът да не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон; •Участникът да не се намира в подобна процедура съгласно националните си закони и подзаконови актове;•Дейността на участника да не е под разпореждане на съда и не е преустановил дейността си.•Участникът да не е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка;Когато участниците са юридически лица, посочените по-горе обстоятелства се декларират, както следва:1. при събирателно дружество - лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;2. при командитно дружество - лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;3. при дружество с ограничена отговорност - лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;4. при акционерно дружество - овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване - лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;5. при командитно дружество с акции - лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;6.при едноличен търговец- за физическото лице-търговец.7. във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които представляват кандидата или участника.В случаите по т. 1 - 7 - и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България.Участникът да няма лица от посочените в чл.47, ал.4 от ЗОП, които да са свързани лица свързано лице с Възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация; Участникът да не е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.В случай, че Участникът участва като обединение, изброените по-горе изисквания се отнасят за всеки един член на обединението. Когато участникът предвижда участието на подизпълнитепри изпълнение на поръчката, изискванията по чл.47, ал.1 и 5 от ЗОП

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1. Предлагана цена – П1- относителна тежест 50%; 2.Срок за изпълнение на поръчката -П2 - относителна тежест 25%; 3.Предлаган гаранционен срок-П3-относителна тежест 25%.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

27/03/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Документацията за участие може да бъде изтеглена от сайта на Община Опака www.opaka.bg или лично в сградата на Общинска администрация – Опака. Отварянето на офертите ще бъде на 30.03.2015г. от 10.00часа в сградата на Община Опака. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

27/03/2015