Версия за печат

BG-Пловдив

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД, бул."Пещерско шосе" № 66, За: Тонка Димитрова, Тенчо Василев, Република България 4002, Пловдив, Тел.: 032 602930, E-mail: op@unihosp.com, Факс: 032 644058

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.unihosp.com.

Адрес на профила на купувача: http://unihosp.prozop.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20150312CYSr2345061.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Пълнене и рециклиране на пълнители/касети за принтери и копирни машини

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

30125100

Описание:

Касети с тонер


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно Техническа спецификация на Възложителя

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр.Пловдив, бул."Пещерско шосе" № 66/ бул."Васил Априлов" № 15А

NUTS:

BG421

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Oфертите трябва да отговарят на следните изисквания и да имат най-малко следното съдържание: 1. Идентификационни данни за лицето, което прави предложението с прилагане на ЕИК или на копие от регистрационен документ за създаване на юридическо лице ведно с удостоверение за актуално състояние от съответния публичен регистър в оригинал или ксерокопие, заверено от кандидата, като е положен неговия подпис, печат и гриф „Вярно с оригинала”; 2. Техническо предложение за изпълнение на поръчката съдържащо информация най-малко за: 2.1. Срок за извършване на услугата, след заявка на лечебното заведение - в часове. Задължително условие е да бъдат представени документи, удостоверяващи техническите възможности за изпълнение на поръчката в посочения срок, като: 1. местоположение на сервизното помещение на участника, в която ще се извършва пълненето и рециклирането на пълнители/касети за принтери и копирни машини; 2. информация за наличие на най-малко 1 бр. собствено или наето МПС, което да е на разположение при участника за изпълнение на услугите по настоящата обществена поръча; 3. други документи по преценка на участника. Оферта на участник не се оценява и да се предлага за отстраняване от обществената поръчка, когато в нея е предложен срок за извършване на услугата, който не може да се обоснове с наличието на сервизна база на участника, разположена на разстояние, позволяващо безпрепятственото придвижване на ангажираните лица при спазване правилата за движение по пътищата. 2.2. Концепция за клиентско обслужване; 2.3. Сертификат за внедрена система за управление на качеството за съответствие с изискванията на ISO 9001 или еквивалентен, издаден на участника, като в обхвата на сертификация следва да са посочени дейности еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка – във формата на нотариално заверено копие; 2.4. Документ, издаден от компетентен орган, удостоверяващ, че участникът има разрешение да извършва дейности по събиране, временно съхраняване и транспортиране на отпадъци, съгласно чл.12, ал.2, т.1 от ЗУО – във формата на заверено от участника копие. 3. Ценово предложение, съдържащо: - Крайна единична и обща цена, без включен ДДС и с включен ДДС; - Условия и начин на плащане - по банков път, въз основа на данъчна фактура и подписан приемо-предавателен протокол след извършване на услугата. 4. Срок на валидност на офертата - не по-малък от 30 календарни дни, считано от крайната дата за подаване на офертите; 5. Срок на договора - 12 месеца или до достигане на сумата от 66 000 лв. без ДДС;

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

К1 - предлагана цена - 80 точки. К2 - срок за извършване на услугата ( в работни часове) - 10 точки. K3 - Концепция за клиентско обслужване - до 10 точки. Описание на начина на определяне на оценката по посочените показатели се съдържа в "Методика за определяне на оценката" – Приложение № 1, публикувана на профила на купувача на Възложителя.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

23/03/2015 15:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Безплатен достъп до документацията за участие е предоставен на профила на купувача. Отваряне на офертите ще бъде публично на 24.03.2015г. от 08:00 часа в административната сграда на УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД, на бул."Пещерско шосе" № 66. Отварянето на офертите ще се извърши по реда на чл.68, ал 3 от ЗОП.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

23/03/2015