Версия за печат

BG-Габрово

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Габрово, пл.Възраждане №3, За: Севдалина Ненкова, България 5300, Габрово, Тел.: 066 818312, E-mail: nenkova@gabrovo.bg, Факс: 066 809371

Място/места за контакт: Община Габрово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: gabrovo.bg.

Адрес на профила на купувача: http://op.gabrovo.bg/138-.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предметът на настоящата поръчка обхваща доставка на саксии за крайречна улица, която ще бъде осъществена в рамките на договор за безвъзмездна помощ № PF 022-038/11.04.2014 г. за проект „Цветен град“, финансиран от Българо-швейцарската програма за сътрудничество, Схема за безвъзмездна помощ към фонд „Партньорство“. Обхватът на поръчката включва доставка на саксии – 46 бр., които се разпределят както следва: • 31 броя саксии за парапет; • 15 висящи саксии.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

44000000

Описание:

Строителни конструкции и материали; помощни строителни материали (без електрически апарати)


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Максималната стойност на поръчката е 19 000 (деветнадесет хиляди) лева без ДДС или 22 800 лв. (двадесет и две хиляди и осемстотин) лева с ДДС. Финансирането се осъществява в рамките на договор за безвъзмездна помощ № PF 022-038/11.04.2014 г. за проект „Цветен град“, финансиран от Българо-швейцарската програма за сътрудничество, Схема за безвъзмездна помощ към фонд „Партньорство“. Обхватът на поръчката включва доставка на саксии – 46 бр., които се разпределят както следва: • 31 броя саксии за парапет; • 15 висящи саксии.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

19000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Габрово

NUTS:

BG322

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ Минимално изискване за технически възможности: Участникът следва през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, да е извършил минимум 1 (една) доставка еднаква или сходна с предмета на поръчката. Под сходна с предмета на поръчката доставка се разбира доставка на саксии и/или кашпи за украса на открито в градска среда. Минималното изискване се доказва със: 1. Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени от участника през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателства за извършената доставка - Образец № 7; 2. Доказателство за извършената доставка - под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТАТА Офертата следва да съдържа следните документи: 1. Представяне на участника (по Образец № 1), съдържащ данни за лицето, което прави предложението - посочва се единен идентификационен код по чл.23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата. В случай, че участникът е обединение, информацията се представя за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. 2. Техническа оферта - Образец № 2; 3. Ценова оферта - Образец № 3; 4. Декларация за приемане условията на проекта на договор – Образец № 5; 5. Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени от участника през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата - Образец № 7, придружен от Доказателство за извършената доставка - под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката. При изготвяне на офертата всеки Участник трябва да се придържа точно към условията, обявени от Възложителя. Участниците следва да спазят определения максимален финансов ресурс. При надвишаване на финансовия ресурс и/или при установяване на допуснати аритметични грешки в представената оферта, участникът ще бъде отстранен. Участникът носи отговорност за цялото съдържание на офертата, респективно за всички грешки и/или пропуски в нея, включително за такива, допуснати при изчисляването на предлаганите от него цени.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1. ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА (Т) с коефициент на тежест – 70 % в комплексната оценка и максимален брой точки за участник – 100т. „Техническа оценка” се извършва съобразно посочените по-долу показатели: А. Размери на саксии за парапет - 30 т. Б. Функционалност на висящи саксии - 20 т. В. Гаранционен срок - 20 т. 2. ФИНАНСОВА ОЦЕНКА (Ф) с Коефициент на тежест - 30% в комплексната оценка и максимален брой точки за участник – 100 т. Оценката на показателя Ф се определя по формулата Ф = Цmin /Цсъотв x 100, където: Цmin - най-ниската предложена цена, Цсъотв. – цена, предложена от съответния участник. 3. ОБЩА ОЦЕНКА Общата оценка се получава въз основа на стойностите на техническата оценка и финансовата оценка при съотношение 70/30. Общата оценка се изчислява по формулата ООц = 0,70.Т + 0,30.Ф, където: ООц – общата оценка на съответната оферта, Т – техническата оценка на съответната оферта, Ф – финансовата оценка на съответната оферта. Подробната методика е приложение към настоящата покана.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

21/03/2015 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ 1. Всички копия на документи се представят заверени “Вярно с оригинала”, с подпис и печат. 2. Офертата се изготвя на български език, съгласно приложения образец и се подписва от лицето, представляващо участника или изрично упълномощен за участие в процедурата представител. 3. Всеки участник може да представи само една оферта. Варианти не се допускат. 4. Оферираната цена следва да бъде в български лева. КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ Критерият за оценка на подадените оферти е „икономически най-изгодна оферта“. СРОК И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ И ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТАТА Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик до 16:30ч. на 21.03.2015 г. в деловодството на Община Габрово. Офертите ще се отварят в 10:30 часа на 23.03.2015 г. в сградата на Община Габрово – пл. Възраждане № 3, етаж III. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата. СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТИТЕ Срокът на валидност на офертата се определя от участника, но същият следва да бъде не по-кратък от 60 календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите. Образци, приложени към настоящата покана: Образец 1 – Представяне на участника; Образец 2 – Техническа оферта; Образец 3 – Ценова оферта; Образец 4 – Проект на Договор; Образец 5 – Декларация за приемане условията на проекта на договор; Образец 6 - Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 5 от ЗОП – за сведение; Образец 7 - Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени от участника през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата; Приложение 1 – Техническа спецификация;

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

21/03/2015