BG-Момчилград

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Момчилград, ул.”26-ти декември” № 12, За: инж. Севдалин Огнянов, България 6800, Момчилград, Тел.: 03631 7854, E-mail: obshtina@mg.link.bg, Факс: 03631 7849

Място/места за контакт: Община Момчилград, ул.”26-ти декември” № 12

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.momchilgrad.bg..

Адрес на профила на купувача: http://www.momchilgrad.bg/profil-na-kupuvacha/publichni-pokani.html.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предметът на обществената поръчка е: Дейност 1-Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 - 5) и ал. 2 от ЗУТ и съставяне на технически паспорт на съществуващ строеж “*” съгл. Наредба №5 от 28.12.2006г за техническите паспорти на строежите и Дейност 2-Обследване за енергийна ефективност на сграда“*” съгл. Наредба № 16-1594 от 13.11.2013 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради, на обект:Жилищен блок- Конструкция – ППП, находящ се в гр.Момчилград, улица „Маказа” №69, състоящ се от 1 вход със 52 броя апартаменти.“

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71700000, 71251000

Описание:

Услуги по наблюдение и контрол
Архитектурни услуги по измервания и заснемания на сгради


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Предметът на обществената поръчка е: Дейност 1-Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 - 5) и ал. 2 от ЗУТ и съставяне на технически паспорт на съществуващ строеж “*” съгл. Наредба №5 от 28.12.2006г за техническите паспорти на строежите и Дейност 2-Обследване за енергийна ефективност на сграда“*” съгл. Наредба № 16-1594 от 13.11.2013 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради, на обект: Жилищен блок- Конструкция – ППП, находящ се в гр.Момчилград, улица „Маказа” №69, състоящ се от 1 вход с 52 броя апартаменти.“ Жилищният блок е построен в УПИ І, пл.сн. № 1030, кв. 6 по Плана на гр.Момчилград, Община Момчилград. Кадастралния и регулационен план са утвръдени със Заповед № 367/12.12.1988 г. Жилищният блок има застроена площ: 287 м2 – 9 етажа

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

65900 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Момчилград

NUTS:

BG425

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ 1.1. До участие в публична поканата се допускат участници, за които не са налице обстоятелствата по чл.47 ал.1 т.1 и ал.5 от ЗОП. 2. Лице, което ще бъде пряко ангажирано в изпълнението на Дейност 1-Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 - 5) и ал. 2 от ЗУТ и съставяне на технически паспорт на съществуващ строеж “*” съгл. Наредба №5 от 28.12.2006г за техническите паспорти на строежите, следва да отговаря на изискванията на чл. 176в, ал.1 от ЗУТ,а именно:2.1.да е консултант, получил удостоверение по реда на наредбата по чл. 166, ал. 2 от ЗУТ и в състава му за целите на обследването да е включено лице, отговарящо на изискванията на чл. 176в, ал.2 от ЗУТ или 2.2.да разполага с проектанти от различни специалности с пълна проектантска правоспособност, в това число и лице, отговарящо на изискванията на чл. 176в, ал.3 от ЗУТ, които да му позволяват извършването на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 - 5) и ал. 2 от ЗУТ и съставяне на технически паспорт на съществуващ строеж, предмет на наст.поръчка, а за чуждестранно лице - представя се еквивалентен документ, допускащ съгласно зак-то на държавата, в която лицето е установено и осъщ-дейността си изв-не на техническо обследване и съставяне на технически паспорт, обект на наст.поръчка или да представи декларация или удост.за наличието на так.регистрация от комп.органи съгл.нац.му закон, придр.с превод на бълг.език. 3. Лице, което ще участва пряко в изпълнението на Дейност 2-Обследване за енергийна ефективност на сграда“*” съгл. Наредба № 16-1594 от 13.11.2013 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради, следва да притежава валидно удостоверение за вписване в регистъра по чл.23а ал.1 от Закона за енергийната ефективност или еквивалетно. Забележка: Участникът следва да представи Справка-декларация-списък на инженерно-техническия персонал - Приложение №10, които предлага да участват в изпълнението на Дейност 1 и 2.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Критерият за оценка на офертите е икономически най-изгодна оферта. Класирането на допуснатите до оценка оферти за всяка от дейностите се извършва на база получената от всяка оферта „Комплексна оценка“ (КО). Комплексната оценка представлява сума от индивидуалните оценки по определените предварително показатели, както следва Показател – П:1.“ Предлагана цена – ПЦ“ - Максимално възможен брой точки 30;Показател – П:2.“ 2. Методология и организация за изпълнение на поръчката – ПМ“ - Максимално възможен брой точки 70;Комплексна оценка (КО) = ПЦ+ ПМ.На първо място се класира участникът, събрал най-много точки. Максималният брой точки, който може да получи участник, е 100 т.Указанията за определяне на оценката по всеки показател:1.Предлагана цена – ПЦ. Показател „Предлагана цена“ е с максимален брой точки 30. Максималният брой точки по този показател получава офертата с предлагана най-ниска цена. Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-ниската предложена цена по следната формула: ПЦ=(ПЦмин/ПЦi)*30, където: ПЦмин е минималната предложена цена; ПЦi е цената предложена от i-тия участник; 2. Методология и организация за изпълнение на поръчката – ПМ: С предложената методология се оценява качеството на предложените методология и организация на изпълнение на всяка оферта в съответствие с предмета на обществената поръчка и се дава възможност да бъдат сравнени и оценени обективно техническите предложения на кандидатите. Методология и организация за изпълнение на поръчката – ПМ; Формулата за определяне на предлаганата методология ПМ е: ПМ=К1+К2+К3, където К1, К2 и К3 са съответните критерии за:К1 – организационна структура и разпределение на експертния състав;К2 – предложен линеен график за изпълнение на дейностите;К3 – методология за изпълнение на поръчката; Организационна структура и разпределение на експертния състав K1: Скала на оценяване:1т.;10 т.;20 т.( Максимален брой точки:20т.); Предложен линеен график за изпълнение на дейностите K2.: Скала на оценяване:1т.;10 т.;20 т.( Максимален брой точки:20т.);Методология за изпълнение на поръчката К3.: Скала на оценяване:1т.;15 т.;30 т.( Максимален брой точки:30т.); Организационна структура и разпределение на експертния състав: Предложението на участника по този показател следва да включва предложение на мерките и организацията, която същият ще предприеме във връзка с качественото и срочно изпълнение на дейностите по договора. Участникът следва да посочи и обоснове всяка от услугите, дейностите, конкретните задачи и отговорности на всеки от членовете на екипа в съответствие с конкретните задължения по договора за възлагане на обществената поръчка и Техническата спецификация; Предложен линеен график за изпълнение на дейностите:Предложението на участника по този показател следва да включва подробен и максимално детайлен линеен график за изпълнение на дейностите по настоящата поръчка. Линейният график следва да бъде в унисон с организационната структура, разпределението на експертния състав и методологията за изпълнение на поръчката; Методология за изпълнение на поръчката:Предложението на участника по този показател следва да съдържа описание на вътрешната организация на отговорностите и методология за изпълнението на договора и да предвижда мерки за контрол и координация на изпълнението. Следва да се сочат резултатите до които ще доведе всяка от дейностите, които се предприемат в контекста на общата задача – изпълнението на договора. Да се посочват методите, които ще допринесат за качественото постигане на очакваните резултати. Следва да се представят отделните дейности, които да са в пълно съответствие с техническата спецификация и да имат за резултат качественото изпълнение на обществената поръчка.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

13/03/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

І.Приложенията към поканата и настоящите указания за участие се публикуват на официалния сайт на Възложителя -www.momchilgrad.bg; ІІ.Офертата следва да бъде представена на Възложителя – Община Момчилград, гр. Момчилград 6800, ул.”26-ти декември” № 12 до 17:00 часа на 13.03.2015г. Офертата се представя от участника или от негов упълномощен представител, лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба, същите са за негова сметка. В този случай, той следва да изпрати офертата така, че да обезпечи нейното пристигане на посочения от Възложителя адрес преди изтичане на срока за подаване на офертите. Рискът от забава или загубване на офертата е за Участника. Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в срока определен от него; ІІІ.Отваряне и разглеждане на офертите: Офертите ще бъдат разглеждани от назначена със Заповед на Възложителя комисия на 16.03.2015год. от 12:00 часа в Община Момчилград, гр. Момчилград 6800, ул.”26-ти декември” № 12. Забележка: Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители /чл.68.ал.3 от ЗОП/, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата на Община Момчилград. Провеждането и документирането на процедурата по възлагане на настоящата обществена поръчка се извършва в съответствие с разпоредбите на Глава осма „а“ от Закона за обществените поръчки; ІV.Всяка оферта трябва да съдържа сл.информация и приложения: 1.Представяне на участника (Приложение №1), включващо: 1.1. Посочва се ЕИК по чл.23 от ЗТР, БУЛСТАТ и/или друга идент.информация в съответствие със зак-то на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждане на процедурата. При участници обединения копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващия. Към него се представят доказателства за упражняване на професионална дейност по чл. 49, ал. 1 от ЗОП,съобразно изискванията на Възложителя, посочени в поле " Изисквания за изпълнение на поръчката". 2. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал.1, т.1 и по чл.47,ал.5 от Закона за обществените поръчки - Приложение №2; 3. Ценова оферта – Приложение №3 - съгласно образеца към настоящата документация от участника на хартиен носител;4. Техническо предложение - Приложение №4- по приложения образец, и следва да съдържа задължително като минимум изискуемата по образеца информация при съблюдаване на техническата спецификация, изискванията към офертата и условията за възлагане и изпълнение на поръчката. 5. Декларация по чл. 56, ал. 1, т.8 от ЗОП - Приложение №5; 6. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител - Приложение №6; 7. Декларация по чл.56, ал.1, т.12 - Приложение №7, Проект на договор - Приложение №8, Декларация по чл.56, ал.1, т.11 - Приложение №9, Справка-декларация-списък на инженерно-техническия персонал - Приложение №10

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

13/03/2015