Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Национална спортна академия „Васил Левски”, Студентски град, Ректорат - Национална спортна академия „Васил Левски”,, За: инж. Владимир Ачов, Република България 1700, София, Тел.: 0893 338379, E-mail: vladiachov@abv.bg, Факс: 02 4007505

Място/места за контакт: отдел „Капитално строителство, Ректорат ет.4, Стая №408

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.nsa.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.nsa.bg/bg/page,1677.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

1.1. Обект на поръчката: Доставка на стоки, по чл.3, ал.1, т.1 от ЗОП, с основен код 42 500 000 съгласно общия терминологичен речник CPV и предоставяне на свързаните с тях услуги с основен код 50 730 000 съгласно общия терминологичен речник CPV. 1.2. Предмет на поръчката: Доставка на климатични инсталации, части за климатици и оборудване за вентилация, охлаждане и замразяване и свързаните с тях услуги по поддръжка

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

42500000, 50730000

Описание:

Оборудване за охлаждане и вентилиране
Услуги по ремонт и поддържане на хладилни съоръжения


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно документация за участие, публикувана на http://www.nsa.bg/bg/page,1677

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

30000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

сгради на Национална спортна академия „Васил Левски”, находящи се в гр.София: Студентски град – Ректорат, ЗСС, МФСЗ; общежития бл.15, 61 и 70; ул.Гургулят 1 и Плувен басейн НСА, бул.Прага 21

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Избрания изпълнител следва да представи гаранция за добро изпълнение на договора в размер – 500 /петстотин/ лева или банкова гаранция за същата сума по образец и при условията на Документацията за участие. И други съгласно проект на договор и документация за участие публикувана на http://www.nsa.bg/bg/page,1677;

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

7.1. Ценовите предложения на допуснатите до оценяване участници ще се оценяват и класират по посочените формули, като крайната обща оценка К (100 точки) се образува от сбора на получените точки по отделните показатели за оценяване, както следва K = К1 + К2 + К3 + К4, от които: 7.2.1. Комисията оценява с 70 точки предложената най-ниска крайна обща цена в лева с включен ДДС, по К1, за доставка и монтаж на нови климатици. В низходящ ред се оценяват останалите предложения като процентно съотношение към най-ниско предложената крайна обща цена умножена по 70, по следната формула: К1 мин К1 = -------------- х 70 точки К1 уч. където «К1» е броя точки, който ще получи участникът, предмет на оценяване по критерий К1. «К1 мин» е най-ниската обща крайна цена в лева с включен ДДС предложена от участниците по критерий К1; «К1 уч.» е крайната обща цена в лева с включен ДДС, предложена от съответния участник по критерий К1; 7.2.2. Комисията оценява с 12 точки предложената най-ниска крайна обща цена в лева с включен ДДС, по К2 за доставка на резервни части за климатици и хладилна техника. В низходящ ред се оценяват останалите предложения като процентно съотношение към най-ниско предложената крайна обща цена умножена по 12, по следната формула: К2 мин К2 = -------------- х 12 точки К2 уч. където «К2» е броя точки, който ще получи участникът, предмет на оценяване по критерий К2. «К2 мин» е най-ниската обща крайна цена в лева с включен ДДС предложена от участниците по критерий К2; «К2 уч.» е крайната обща цена в лева с включен ДДС, предложена от съответния участник по критерий К2; 7.2.3. Комисията оценява с 12 точки предложената най-ниска крайна обща цена в лева с включен ДДС, по К3 за извъшване на услуги по поправка, обслужване и ремонт на климатици и вентилационана техника и инсталации (само за труд). В низходящ ред се оценяват останалите предложения като процентно съотношение към най-ниско предложената крайна обща цена умножена по 12, по следната формула: К3 мин К3 = -------------- х 12 точки К3 уч. където «К3» е броя точки, който ще получи участникът, предмет на оценяване по критерий К3. «К3 мин» е най-ниската обща крайна цена в лева с включен ДДС предложена от участниците по критерий К3; «К3 уч.» е крайната обща цена в лева с включен ДДС, предложена от съответния участник по критерий К3; 7.2.4. Комисията оценява с 6 точки предложената най-ниска крайна обща цена в лева с включен ДДС, по К4 за извършване на услуги по поправка, обслужване и ремонт на възли и агрегати на хладилната техника и инсталации (само за труд). В низходящ ред се оценяват останалите предложения като процентно съотношение към най-ниско предложената крайна обща цена умножена по 6, по следната формула: К4мин К4 = -------------- х 6 точки К4 уч. където «К4» е броя точки, който ще получи участникът, предмет на оценяване по критерий К4. «К4 мин» е най-ниската обща крайна цена в лева с включен ДДС предложена от участниците по критерий К4; «К4 уч.» е крайната обща цена в лева с включен ДДС, предложена от съответния участник по критерий К4;

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

17/03/2015 10:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

4.6. Участниците следва в срок до 15:00 часа на 16.03.2015 г. да се запознаят предварително на място с климатиците и хладилните съоръжения предмет на извънргаранционно поддържане и задължително да представят Протокол от извършен оглед по образеца в Документацията за участие. В тази връзка следва да уговорят предварително /по телефон/ дата и час на посещение с посочените лица за контакт, съгласно Документацията за участие.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

16/03/2015