Версия за печат

BG-Велико Търново

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Велико Търново, пл. Майка България № 2, За: Теодора Минкова; Кристина Димитрова, Република България 5000, Велико Търново, Тел.: 062 619229; 062 619251, E-mail: mop_vt@abv.bg, Факс: 062 619251

Място/места за контакт: Община Велико Търново; стая 318 и стая 317

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.veliko-turnovo.bg.

Адрес на профила на купувача: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/273/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

"Услуга по прожектиране на триизмерна проекция - 3D мапинг спектакъл "Величието на Асеневци" в района на "Паметник Асеневци" и върху сградата на ХГ "Борис Денев"

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

92140000, 92110000

Описание:

Услуги по прожектиране на видеофилми и филми на цифров диск (DVD)
Услуги в областта на кино- и видеопродукцията и други свързани с тях услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Обемът на обществената поръчка включва прожектиране на триизмерна проекция от видеоматериал, в района на паметник "Асеневци" и върху сградата на Художествена галерия "Борис Денев", гр. Велико Търново. Услугата трябва да бъде извършена на 22.03.2015 г. с начален час на започване - 19:00 часа Изпълнението трябва да се състои в светлинно, лазерно шоу и пиро-ефекти чрез прожектиране. Участниците следва да разполагат с необходимото техническо оборудване - озвучителна, светлинна, прожекционна и др. техника, според Техничесата спецификация и с обучен за изпълнението и работа с техниката персонал, описан в раздел "Допълнителна информация" от настоящата публична покана. Общата стойност на услугата не трябва да надвишава сумата от 66 000.00 /шестдесет и шест/ хиляди лева без ДДС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

град Велико Търново - в района на Паметник "Асеневци" и върху сградата на ХГ "Борис Денев".

NUTS:

BG321

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изпълнението на триизмерната проекция-спектакъл "Величието на Асеневци" ще се осъществи в района на паметник "Асеневци" и върху сградата на ХГ "Борис Денев". Изпълнителят се задължава да: извършва услугата със собствени ресурси, качествено в уговорения вид и срок; да уведомява своевременно възложителя за обстоятелства, възпрепядстващи извършването на услугата. Изпълнителят е длъжен на договореното място, дата и час да извърши триизмерната проекция, да осигури безопасно необходимото техническо изпълнение и обслужване за целия период на събитието. При изпълнението на обществената поръчка изпълнителят е длъжен да спазва: всички условия и техника на безопасност на труда, и цялото действащо в страната законодателство, касаещо предмета на поръчката. Договорът се сключва за срока на изпълнение на събитието. Авторските права се прехвърлят от изпълнител на възложител с подписване на договора за изпълнението на услугата.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Формула за определяне на краен коефициент ”К”: К = Ц х 40 % + Т х 60 %, където: Ц – Ценови критерий – показател за предлаганата цена от участника. При оценяването се взема предвид предложеното възнаграждение за изпълнение на поръчката. Преценява се най - изгодното за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ предложение, което ще има за своя последица най - малък бюджетен разход. Предложението, съдържащо най-ниско предложено възнаграждение получава 100 т., а всяко следващо по - малко добро предложение се оценява след прилагане на следната формула: Ц min/Ц n х 100, където, Ц min е най-ниското предложено възнаграждение за изпълнение на поръчката, а Цn е предложеното възнаграждение за изпълнение на поръчката от n-тия участник. Т – Техническа оценка, включваща оценка на представената от участника организация на изпълнението, план/подход за организацията и реализация на работите. Пълната методика за оценка е съгласно Приложение 1 "Критерий за оценка" от документацията.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

12/03/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертата следва да се депозира най-късно до 17:00 ч. на 12.03.2015г. Съгласно чл.101б, ал.1, т.6 от ЗОП, отварянето и разглеждането на представените оферти ще се извърши на 13.03.2015 г. от 11.00 ч. в сградата на Община Велико Търново, при условията на чл.68, ал.3 от ЗОП (отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето). Офертата трябва да съдържа най - малко: 1. Данни за лицето, което прави предложението: наименование на фирмата, ЕИК, седалище и адрес на управление и др. данни, съгласно образец: административни сведения; 2. Техническо предложение (по образец), съдържащо предлаганата от участниците организация и методология за изпълнението на поръчката; - Срок на валидност на офертата не по-малък от 2 (два) месеца, считано от крайния срок за получаване на офертата; - Обяснителна записка, която трябва да съдържа: работния план и методологията на участника, със съдържание съгласно "Критерий за оценка" от документацията. 3. Декларация за техническо оборудване, с което разполага участникът за изпълнение на поръчката по образец. Мин. изискване към т. 3: участниците трябва да разполагат с техническо оборудване, отговарящо на минималните технически характеристики, посочени в Техническата спецификация. 4. Списък на лицата – служителите, които участникът ше използва за изпълнение на обществената поръчка, съгласно изискванията от Техническата спецификация;. Мин. изискване към т.4: участникът да има на разположение: ръководител проект – 1 бр.; шофьор – 1 бр.; главен енергетик – 1бр.; лайт дизайнер – 1 бр.; осветители – 2 бр.; монтажници конструкция– 2 бр.; главен озвучител – 1 бр.; помощник озвучител - 1бр.; инж. мултимедия и компютри – 1 бр.; помощник мултимедия – 1 бр.; лазер дизайнер – 1 бр.; помощник лазери – 2 бр.; анимация и мапинг – 2 бр.; 5. Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на поръчката /прожектиране на триизмерна проекция/, изпълнени през последните три години, считано от датата за подаване на офертите, включително стойностите, датите и получателите, съгласно образец, придружен от документи за извършвана услуга. Мин. изискване към т. 5: участникът да е изпълнил поне 1 услуга със сходен предмет за последните 3 години, считано към датата за получаване на офертите. 6. Декларация за приемане условията на проекта на договор. Ценово предложение следва да съдържа: - Възнаграждение за изпълнение на поръчката - Аванс /не повече от 30 % - Окончателно плащане: в срок до 30 /тридесет/ дни след одобряване на фактурата. - Начин на плащане: по банков път, с платежно нареждане в български лева. 7. Електронен носител, съдържащ визуализацията на изпълнението.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

12/03/2015