BG-с.Руен

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Руен, ул. Първи май 18, За: Хасибе Рамаданова, Републиак България 8540, с.Руен, Тел.: 05944 6233, E-mail: obstina_ruen@mail.bg, Факс: 05944 6476

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.obstinaruen.com.

Адрес на профила на купувача: http://www.obstinaruen.com/ruen/obschina-ruen/obschestveni-porchki-sobschenija-i-profil-na-kupuvacha.php..


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предметът на обществената поръчка е : „Предоставяне на услуги по застраховане по обособени позиции, както следва: 1.„Гражданска отговорност” на автомобилите, собственост на община Руен; 2.„Пълно каско на МПС”- всички рискове за ППС на автомобилите, собственост на община Руен; 3.Рискова застраховка „Живот“ за служител в община Руен с допълнителни покрития“; 4.„Застраховка „Злополука по време на работа” на безработни лица, полагащи обществено полезен труд ”; 5.„Застраховка „Индустриален пожар“ за сгради, собственост на община Руен” ; 6. „Застраховка „Кражба, грабеж, вандализъм“ по проекти, изпълнени от община Руен“. „Предоставяне на услуги по застраховане по обособени позиции, както следва: 1.„Гражданска отговорност” на автомобилите, собственост на община Руен; 2.„Пълно каско на МПС”- всички рискове за ППС на автомобилите, собственост на община Руен; 3.Рискова застраховка „Живот“ за служител в община Руен с допълнителни покрития“; 4.„Застраховка „Злополука по време на работа” на безработни лица, полагащи обществено полезен труд ”; 5.„Застраховка „Индустриален пожар“ за сгради, собственост на община Руен” ; 6. „Застраховка „Кражба, грабеж, вандализъм“ по проекти, изпълнени от община Руен“. „Предоставяне на услуги по застраховане по обособени позиции, както следва: 1.„Гражданска отговорност” на автомобилите, собственост на община Руен; 2.„Пълно каско на МПС”- всички рискове за ППС на автомобилите, собственост на община Руен; 3.Рискова застраховка „Живот“ за служител в община Руен с допълнителни покрития“; 4.„Застраховка „Злополука по време на работа” на безработни лица, полагащи обществено полезен труд ”; 5.„Застраховка „Индустриален пожар“ за сгради, собственост на община Руен” ; 6. „Застраховка „Кражба, грабеж, вандализъм“ по проекти, изпълнени от община Руен“.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

66510000

Описание:

Застрахователни услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

съгласно Техническа спецификация.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

42047 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

община Руен

NUTS:

BG341

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Не може да участва във възлагането на обществената поръчка лице, съответно Възложителят ще отстрани от участие в процедурата всеки Участник, при който е налице някое от следните обстоятелства: - осъден е с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за: престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система (включително изпиране на пари) по чл. 253-260 от Наказателния кодекс (НК); подкуп по чл. 301-307 от НК; участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от НК; престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от НК; престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от НК; престъпление по чл. 108а от Наказателния кодекс - при възлагане на поръчки по чл. 3, ал. 2. - обявен е в несъстоятелност; - в производство е по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните му закони и подзаконови актове; -има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното. Лица, които могат да извършват дейностите по Кодекса на застраховането са: Застраховател е: 1. акционерно дружество, кооперация, както и застраховател от трета държава чрез клон, регистриран по Търговския закон, получили лиценз при условията и по реда на този кодекс; 2. застраховател от друга държава членка при условията на правото на установяване или на свободата на предоставяне на услуги. Презастраховател е: 1. акционерно дружество, получило лиценз за активно презастраховане по този кодекс; 2. лице, получило лиценз за активно презастраховане по седалището си в друга държава членка; 3. лице, получило лиценз за активно презастраховане по седалището си в трета държава (презастраховател от трета държава): а) чрез клон, регистриран по Търговския закон и получил лиценз по този кодекс, или б) от седалището си или от клон в трета държава, когато са изпълнени условията на този кодекс. Лиценз за застраховане или за презастраховане по КЗ може да се издава и на лице, учредено като Европейско дружество (SE). Застраховател, съответно презастраховател, Европейско дружество, се учредява, извършва дейността си, преобразува се и се прекратява по реда на Регламент (EО) № 2157/2001 на Съвета относно Устава на Европейското дружество (SЕ) и на този кодекс. За застраховател Европейско дружество се прилагат разпоредбите за застрахователите акционерни дружества по КЗ. Застрахователен или презастрахователен посредник е: 1. застрахователен брокер или застрахователен агент, регистриран при условията и по реда на КЗ; 2. застрахователен посредник от трета държава, регистриран при условията и по реда на КЗ; 3. застрахователен посредник от държава членка, който извършва дейност при условията на правото на установяване или на свободата на предоставяне на услуги.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

11/03/2015 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Срок на валидност на предложенията – 30 календарни дни от датата на приемането им от възложителя. Офертата следва да съдържа : 1. Данни за лицето, което прави предложението и срок на валидност на офертата 2. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП 3. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП за приемане на условията в проекта на договор 4. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 6 от Закона за обществените поръчки за липса на свързаност; 5. Валиден лиценз за застраховане или за презастраховане по КЗ 6. Ценово предложение 7. Техническо предложение Поканата и приложенията към нея, както и настоящата заповед да се публикуват в профила на купувача: http://www.obstinaruen.com/ruen/obschina-ruen/obschestveni-porchki-sobschenija-i-profil-na-kupuvacha.php. Офертите ще бъдат разгледани на 12.03.2015 г. от 10.00 ч. в заседателната зала на общината. Отварянето на офертите ще се извърши при условията на чл.68, ал.3 от ЗОП. Място за подаване па предложенията – сградата на Община Руен, ул. “Първи май” №18, етаж трети. Общата прогнозна стойност за изпълнение е в размер до 42 046.95лв., а по обособени позиции, като: Обособена позиция 1- 7 728.21. Обособена позиция 2- 7 060.96лв. Обособена позиция 3- 495.50лв. Обособена позиция 4- 2 025.72лв. Обособена позиция 5- 18 901.52лв. Обособена позиция 6- 5 835.04лв.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

11/03/2015